Fforwm Landlordiaid Rhanbarthol

Landlord Hub Logo

Er mwyn hybu llety i’w rentu yn y sector preifat, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ynghyd â Chyngor Sir Fynwy wedi sefydlu’r Hwb Landlordiaid, sef Fforwm i Landlordiaid lleol.

Trefnir y fforwm gan y Cyngor ond caiff ei redeg gan landlordiaid ar gyfer landlordiaid. Cytunir ar yr agenda a’r eitemau i’w trafod gan y landlordiaid sy’n dod i’r cyfarfodydd, ac nid y Cyngor. Cynlluniwyd y fforwm i roi cyngor a chymorth angenrheidiol i landlordiaid er mwyn gwella’r sector rhentu preifat i denantiaid a gwella cyfleoedd busnes i landlordiaid. Mae’r fforwm hefyd wedi’i gefnogi’n llwyr gan Gymdeithas Cenedlaethol y Landlordiaid a fydd yn rhoi arweiniad a barn annibynnol ar faterion sy’n effeithio ar y farchnad rhentu preifat.

Os ydych chi angen gwybodaeth bellach ar y fforwm landlordiaid, mae croeso i chi gysylltu ag Anne Garratt, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd ar 01633 647288.

Am fanylion y Fforwm Landlordiaid nesaf, rhowch glic ar wefan Cartrefi Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647288

Nôl i’r Brig