Tai Amlfeddiannaeth

Beth yw Tai Amlfeddiannaeth?

Mae Tai Amlfeddiannaeth yn adeilad, neu'n rhan o adeilad, fel fflat, sydd:

 • Ym meddiant mwy nag un aelwyd a lle y mae mwy nag un aelwyd yn rhannu amwynder, neu heb amwynder, fel ystafell ymolchi, toiled neu gyfleusterau coginio
 • Ym meddiant mwy nag un aelwyd ac sy'n adeilad wedi ei addasu – ond nad yw'n fflatiau hunangynhwysol yn gyfan gwbl (p'un ai bod rhai amwynderau'n cael eu rhannu neu heb fod ar gael ai peidio)
 • Wedi'i droi'n fflatiau hunangynhwysol ond nad yw'n cyrraedd y safon sy'n ofynnol o dan Reoliadau Adeiladu 1991, ac y mae o leiaf traean o'r fflatiau'n cael eu meddiannu ar sail tenantiaethau byr.

Bydd yr adeilad yn cael ei feddiannu gan fwy nag un aelwyd:

 • Fel eu hunig neu eu prif breswylfan
 • Fel lloches i bobl sy'n dianc rhag trais domestig
 • Gan fyfyrwyr yn ystod y tymor
 • At ddibenion eraill a bennir gan y llywodraeth

Ystyr aelwyd yw:

 • Teuluoedd (gan gynnwys pobl sengl, cyplau a chyplau o'r un rhyw)
 • Perthnasoedd eraill, fel maethu, gofalwyr a staff domestig

Pam mae'r llywodraeth eisiau i Dai Amlfeddiannaeth gael eu trwyddedu?

Yn aml, bydd gan dai amlfeddiannaeth mwy o faint, fel fflatiau un ystafell a thai a rennir, safonau rheoli a ffisegol waeth na mathau eraill o eiddo sy'n cael eu rhentu'n breifat. Mae'r bobl sy'n byw mewn tai amlfeddiannaeth ymhlith yr aelodau mwyaf difreintiedig ac agored i niwed mewn cymdeithas. Gan mai tai amlfeddiannaeth yw'r unig ddewis i lawer o bobl, mae'r llywodraeth yn cydnabod bod rheoleiddio'r tai hyn yn hanfodol.

Diben trwyddedu yw sicrhau:

 • Bod landlordiaid tai amlfeddiannaeth yn unigolion addas a phriodol, neu'n cyflogi rheolwyr addas a phriodol
 • Bod pob tŷ amlfeddiannaeth yn addas i'w feddiannu gan nifer y bobl a ganiateir gan y drwydded
 • Bod y tŷ amlfeddiannaeth yn cael ei reoli i safon foddhaol
 • Bod modd nodi tai amlfeddiannaeth uchel eu risg a'u targedu er mwyn eu gwella

Pan fydd landlordiaid yn gwrthod bodloni'r meini prawf hyn, gall y cyngor ymyrryd a rheoli'r eiddo:

 • fel y gellir amddiffyn tenantiaid agored i niwed
 • fel nad yw tai amlfeddiannaeth wedi'u gorlenwi
 • fel y gall cynghorau nodi a chefnogi landlordiaid, yn enwedig o ran adfywio a mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

A oes rhaid i'r holl dai amlfeddiannaeth gael eu trwyddedu?

Nac oes. O dan Ddeddf Tai 2004, mae tri math o drwyddedu:

1. Trwyddedu gorfodol (sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith) ar gyfer tai amlfeddiannaeth:

 • Os yw'r eiddo yn adeilad tri llawr neu fwy
 • Os oes pump neu fwy o bobl mewn mwy nag un aelwyd yn yr eiddo, ac
 • Os yw amwynderau fel ystafelloedd ymolchi, toiledau a chyfleusterau coginio yn cael eu rhannu yn yr eiddo

2. Trwyddedu ychwanegol ar gyfer tai amlfeddiannaeth

 • Dyma bŵer dewisol y gallai cynghorau benderfynu ei gymhwyso i fath penodol o dŷ amlfeddiannaeth, er enghraifft, er mwyn cynnwys cynllun cofrestru sydd eisoes yn bodoli.
3. Trwyddedu dewisol ar gyfer mathau eraill o lety preswyl
 • Gallai eiddo nad yw'n destun trwyddedu tai amlfeddiannaeth gael ei gynnwys mewn cynllun trwyddedu dewisol. Yn yr achos hwnnw, gallai'r cyngor ddatgan bod ardaloedd penodol, er enghraifft lle nad oes llawer o alw am dai a/neu lle y ceir ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn briodol ar gyfer trwyddedu dewisol. Byddai'r math hwn o drwyddedu yn bethnasol i bob math o dai sy'n cael eu rhentu'n breifat, gan gynnwys tai amlfeddiannaeth.

Sut y bydd hyn yn gweithio?

Mae'n ofynnol i unrhyw un sy'n berchen ar dai amlfeddiannaeth y mae'n rhaid eu trwyddedu, neu sy'n rheoli tai amlfeddiannaeth o'r fath, wneud cais i'r cyngor am drwydded. Rhaid i'r cyngor roi trwydded os yw'n fodlon:

 • Bod y tai amlfeddiannaeth yn rhesymol addas i'w meddiannu gan nifer y bobl a ganiateir gan y drwydded
 • Bod y deiliad trwydded arfaethedig yn unigolyn addas a phriodol
 • Mai'r deiliad trwydded arfaethedig yw'r unigolyn mwyaf priodol i ddal y drwydded
 • Bod y rheolwr arfaethedig, os oes un, yn 'unigolyn addas a phriodol'
 • Bod y trefniadau rheoli arfaethedig yn foddhaol
 • Bod yr unigolyn sy'n ymwneud â rheoli'r tai amlfeddiannaeth yn gymwys
 • Bod y strwythurau ariannol ar gyfer rheoli yn addas
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Masnachol

Ffôn: 01633 647295

E-bost: commercial.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig