Hysbysu ynghylch eiddo gwag

Mae Cyngor Sir Torfaen yn meddu ar y pwerau canlynol i ymdrin â phroblemau sy'n gysylltiedig ag Eiddo Gwag ac i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd unwaith eto fel llety preswyl.

Niwsans

Ble mae eddo yn achosi niwsans i eiddo cyfagos e.e. mae cwter neu do yn gollwng fel bod dŵr yn dod i mewn i eiddo cyfagos, gallwn ofyn i gael gwared â'r niwsans.

Agored i unrhyw un

Os fydd tŷ heb ei gloi ac ar agor fel y gall unrhyw un fynd i mewn iddo, gallwn ofyn i waith gael ei wneud i'w ddiogelu fel na all unrhyw berson anawdurdodedig fynd i mewn iddo.

Plâu

Os fydd llygod neu lygod mawr mewn eiddo neu ardd gallwn ofyn i gamau gael eu cymryd i ddifa'r plâu a/neu i wneud gwaith i gadw'r eiddo'n rhydd rhag plâu.

Draeniau

Os fydd draeniau wedi eu blocio neu wedi torri, gallwn ofyn i waith gael ei wneud i'w trwsio.

Gardd wedi tyfu'n wyllt / sbwriel

Os fydd gardd wedi tyfu mor wyllt, neu'n cynnwys cymaint o sbwriel ei fod yn effeithio'n ddifrifol ar olwg ardal neu gymdogaeth gallwn ofyn i waith gael ei wneud i gael gwared â'r broblem. 

Adeiladau

Os fydd adeilad neu strwythur mewn cyflwr mor wael ei fod yn effeithio'n ddifrifol ar olwg ardal neu gymdogaeth gallwn ofyn i waith gael ei wneud i drwsio, adfer neu ddymchwel yr adeilad.

Diffyg cyflawni gwaith

Os fyddwn yn rhoi cyfarwyddyd i berchennog i wneud unrhyw waith ac na ydynt yn ei gyflawni o fewn amser rhesymol; yna gallwn wneud y gwaith yn absenoldeb y perchennog. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n gwneud y gwaith ac yn codi tâl ar y perchennog am gost y gwaith yn ogystal â'n cost gweinyddol. Os na fydd y perchennog yn talu'r arian yn ôI, mewn rhai amgylchiadau, gallwn orfodi'r eiddo i gael ei werthu mewn ocsiwn er mwyn i ni allu adennill yr arian o bris y gwerthiant.  Gobeithir y bydd y prynwr yn ailwampio'r eiddo wedyn ac y bydd yn cael ei ddefnyddio fel llety preswyl unwaith eto.

Gorfodi Gwerthiant

Rydym yn ceisio perswadio'r perchennog i dalu'r bil am y gwaith yr ydym wedi ei wneud i adfer hen eiddo i safon addas i allu byw ynddo.  Ond os na allant neu os nad ydynt yn fodlon cymryd cyfrifoldeb gallwn werthu'r eiddo mewn ocsiwn gyhoeddus a thynnu'n holl gostau o bris y gwerthiant. Rydym yn galw'r drefn hon yn 'gwerthiannau gorfodol'.  Nid oes angen caniatâd llys ar y cyngor i wneud hyn.

Gorchmynion Rheoli Eiddo Gwag

Os fydd eiddo preswyl wedi bod yn wag am dros 6 mis ac os fydd pob ymdrech wedi ei wneud i gael yr eiddo yn ôl i ddefnydd fel cartref, ond heb lwyddiant, gellir gwneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl am orchymyn yn caniatáu i ni gymryd gofal o'r eiddo, ei adfer yn ôl yr angen a'i osod am hyd at 7 mlynedd.

Prynu Gorfodol

Gydag ambell eiddo gwag hir dymor, yn arbennig un sy'n 'anharddu' ardal, yr unig ateb yw defnyddio ein pwerau i'w brynu oddi wrth y perchennog.  Byddwn naill ai'n ei ddymchwel neu'n ei werthu i landlord di-elw fel cymdeithas dai i ddod a'r eiddo yn ôl i ddefnydd.  

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Empty Hopes

Ffôn: 01495 742629 or 01633 647295

Nôl i’r Brig