A godir tâl am gefnogaeth?

Yn dilyn uniad y cyn Grant Refeniw Cefnogi Pobl a’r Grant Cefnogi Pobl ym mis Awst 2012, rydym wedi adolygu prosesau mewnol Cefnogi Pobl mewn perthynas â gweithdrefnau talu. Fel rhan o'r adolygiad hwn, rydym wedi nodi nifer o welliannau y gellir gwella effeithlonrwydd a chysondeb y prosesu taliadau, bydd yn ein helpu i sicrhau ein bod yn bodloni ein rheolau sefydlog corfforaethol, gwella cynhwysedd y Tîm Cefnogi Pobl a darparu dull mwy cyfiawn tuag at ddarparu'r rhaglen.

Mae'r Rhaglen Cefnogi Pobl wedi newid yn sylweddol ar lefel genedlaethol ac mae'r canllawiau newydd a gyhoeddwyd yn 2012 (a diweddarwyd ym mis Mehefin 2013) wedi caniatáu mwy o ryddid i’r Awdurdod Lleol yng ngweinyddiaeth Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl. O dan delerau ac amodau blaenorol y Grant Cefnogi Pobl, roedd hi’n ofynnol i’r rhai oedd yn derbyn gwasanaethau i gwrdd â'r cymhwyster ar gyfer cyllid Grant Cefnogi Pobl drwy broses ymgeisio, neu fel arall i allu talu am wasanaethau drwy eu hadnoddau eu hunain os na fyddant yn bodloni'r trothwyon. Dangosodd canllawiau diweddar gan Lywodraeth Cymru y gallai Awdurdod Lleol yn awr benderfynnu ar y polisïau codi tâl.

Mae Grŵp Cynllunio Lleol Cefnogi Pobl Torfaen wedi ystyried ymagwedd Torfaen at godi tâl am ddarparu Grant Rhaglen Cefnogi Pobl ac wedi dod i'r casgliad bydd holl wasanaethau cymorth Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl sy'n gysylltiedig â thai yn cael eu cyflwyno yn rhad ac am ddim ar sail angen i ddefnyddwyr gwasanaethau.

Gofynnwyd i ddarparwyr gwasanaethau cefnogaeth sy’n ymwneud â thai weithredu’r polisi hwn o Ebrill 2014.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/06/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefnogi Pobl

Ffôn: 01495 766949

E-bost: supporting.people@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig