Lles

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Ar 1 Hydref 2009, disodlodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Gwent a'r pump cyn fwrdd iechyd lleol yng Ngwent, er y cadwyd Swyddfa Ardal ym mhob bwrdeistref.

Erbyn hyn, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan sy'n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau gofal iechyd i fwy na 600,000 o bobl sy'n byw yn ardal Gwent. Mae'n rhedeg tri phrif ysbyty acíwt, deunaw ysbyty cymunedol ac ystod o ganolfannau iechyd arbenigol a chlinigau lleol. Mae hefyd yn sicrhau bod cyfleusterau gofal sylfaenol, fel meddygfeydd meddygon teulu, deintyddion, fferyllfeydd a gwasanaethau optometrig ar gael, yn ogystal â gwasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl neu anableddau dysgu.

Swyddfa Ardal Torfaen: Bloc C, Tŷ Mamhilad, Ystad Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl, NP4 0YP
Ffôn: (01495) 332200
E-bost: abhb.enquiries@wales.nhs.uk

Therapi Cyflenwol ac Amgen

Mae Cyfeiriadur Age Concern Torfaen yn cadw rhestr gynhwysfawr o fanylion cyswllt ar gyfer therapi cyflenwol ac amgen. I gael y wybodaeth hon, ewch i Gyfeiriadur Age Concern Torfaen a sgroliwch i'r adran berthnasol.

Cwnsela

Mae gan Galw Iechyd Cymru gyfeirlyfr gwasanaethau iechyd a lles emosiynol. I ddod o hyd i gymorth yn eich ardal chi, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru.

Deintyddion

I ddod o hyd i'ch Deintydd agosaf, ewch i www.wales.nhs.uk/cym

Meddygon/Meddygon Teulu

I ddod o hyd i'ch meddygfa leol, ewch i www.wales.nhs.uk/cym

Lleihau'r Perygl o Gwympo

Os ydych yn unigolyn hŷn a'ch bod wedi cwympo unwaith, yn anffodus rydych yn fwy tebygol o gwympo eto. Mae Gwasanaeth Cwympiadau Torfaen yn cynnal rhaglenni i helpu i leihau'r perygl o gwympo eto. Am ragor o wybodaeth am leihau'r perygl o gwympo a'r clinigau sy'n cael eu cynnal, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gwasanaeth Cwympiadau Torfaen.

Hosbisau

Mae Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant yn ymroddedig i ddarparu gofal unigol, wedi'i addasu ar gyfer ei holl gleifion a'u teuluoedd. Mae'n gweithio ochr yn ochr â chleifion i'w cefnogi yn ystod yr adegau anoddaf yn eu bywydau. Am ragor o wybodaeth am Wasanaeth Gofal Hosbis Sefydliad Dewi Sant, ewch i wefan Sefydliad Dewi Sant.

Ysbytai

Am wybodaeth am eich ysbyty lleol, ewch i www.cymru.nhs.uk

Cymorth gyda Chostau Gofal Iechyd

Gofal Iechyd Parhaus y GIG yw'r enw ar becyn o wasanaethau sy'n cael ei drefnu a'i ariannu'n gyfan gwbl gan y GIG ar gyfer y bobl hynny sydd wedi'u hasesu fel bod arnynt angen iechyd sylfaenol. Gallwch gael Gofal Iechyd Parhaus mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys eich cartref eich hun neu unrhyw gartref gofal. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus.

Galw Iechyd Cymru

I gael y cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru.

Rheoli Meddyginiaeth

Pan fyddwch yn cael meddyginiaeth newydd, dylech wirio nifer o bethau gyda'ch fferyllydd; a yw'r un fath â brandiau blaenorol, sut y bydd yn rhyngweithio â meddyginiaeth arall, beth yw'r sgil effeithiau? Gall fferyllwyr gynnal Adolygiad Defnyddio Moddion a dylech ofyn am un o'r rhain yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r moddion sydd gennych ar bresgripsiwn ac nad oes gennych bresgripsiynau ar gyfer cyffuriau nad ydych yn eu defnyddio. Yn aml, nid yw mewnanadlwyr yn cael eu defnyddio'n gywir, a gall eich fferyllydd ddangos i chi sut i'w defnyddio'r effeithiol er mwyn i chi gael y budd gorau ohonynt. Am ragor o wybodaeth am Reoli Meddyginiaeth, ewch i www.cymru.nhs.uk

Optegwyr

I ddod o hyd i'ch optegwyr agosaf yn Nhorfaen, ewch i www.cymru.nhs.uk

Fferyllfeydd

I ddod o hyd i'r fferyllfa agosaf, ewch i www.cymru.nhs.uk

Ffisiotherapi

I ddod o hyd i'ch ffisiotherapydd agosaf, ewch i www.cymru.nhs.uk

Brechlynnau

I gael y cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â brechlynnau, cliciwch un o'r dolenni isod:

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig