Darparwyr Gwasanaeth y Trydydd Sector a Sefydliadau Elusennol

Age Concern Torfaen

Elusen leol annibynnol yw Age Concern Torfaen ac nid yw'n rhan o sefydliadau ehangach Age Cymru neu Age UK mwyach. Nod yr elusen yw cyflawni'r ansawdd bywyd gorau posibl i bobl hŷn yn y gymuned ac mae'n anelu at leihau tlodi, unigrwydd ac arwahanrwydd trwy ddarparu gwybodaeth, gweithgareddau ac annibyniaeth gynyddol i rai sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Age Concern Torfaen.

Age Cymru

Age Cymru yw'r elusen flaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru sy'n ymgyrchu, yn ymchwilio ac yn codi arian i greu bywyd gwell i bob unigolyn hŷn. Maent yn sicrhau y caiff lleisiau pobl hŷn eu clywed, yn herio ac yn newid agweddau, yn brwydro yn erbyn gwahaniaethu ac yn mynd i'r afael â phob math o gam-drin pobl hŷn. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Age Cymru.

Cymdeithas Alzheimer

Mae Cymdeithas Alzheimer yn darparu gwybodaeth leol ac i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt yn eu cymunedau lleol. Mae gwasanaethau'n cynnwys gofal dydd a gofal cartref i bobl â dementia, yn ogystal â chymorth a gwasanaethau cyfeillio i helpu partneriaid a theuluoedd i ymdopi â gofynion gofalu. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cymdeithas Alzheimer.

Y Groes Goch Brydeinig

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn darparu cymorth byrdymor gwerthfawr i bobl sy'n agored i niwed yn y DU, p'un a ydynt yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth, bod angen cadair olwyn arnynt neu fod angen cymorth arnynt i ymdopi o gwmpas y tŷ. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Y Groes Goch Brydeinig.

Cynhalwyr Cymru

Cynhalwyr Cymru yw llais cynhalwyr. Rydym yn gwella bywydau cynhalwyr trwy roi gwybodaeth a chyngor iddynt ac ymgyrchu dros newid. Mae'n rhan o Cynhalwyr y DU. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cynhalwyr Cymru.

Crossroads Care

Mae Crossroads Care yn cynnig cymorth i ofalwyr trwy gynnig ystod lawn o wasanaethau i bobl o bob grŵp oedran, sydd â phob math o anabledd neu gyflwr iechyd, unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, ac am unrhyw amlder neu hyd. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Crossroads Care.

Prosiect Cyngor Anabledd

Elusen wedi'i lleoli yn Nhorfaen yw'r Prosiect Cyngor Anabledd, sy'n gwasanaethu anghenion pobl anabl, eu teuluoedd a chynhalwyr yn ein cymuned. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Prosiect Cyngor Anabledd.

Y Samariaid

Mae'r Samariaid yn darparu cymorth emosiynol anfeirniadol a chyfrinachol, 24 awr y dydd i bobl sy'n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys rhai a all arwain at hunanladdiad. Am ragor o wybodaeth, ewch y wefan y Samariaid.

MIND Torfaen

Mae MIND Torfaen yn helpu i gefnogi a rhoi gwybodaeth i bobl yn y gymuned leol sydd â phroblemau iechyd meddwl, neu sy'n perthyn, yn gofalu neu'n ffrindiau â rhywun sy'n profi trallod emosiynol. Bydd o leiaf un o bob pedwar o bobl, ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, yn profi anghydbwysedd yn eu hiechyd meddwl. Ein nod yw helpu pobl i helpu eu hunain i gael y cymorth sydd ei angen arnynt. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan MIND Torfaen.

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen yw cyngor gwirfoddol Bwrdeistref Sirol Torfaen (elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig drwy warant). Ein rôl yw cynorthwyo, hybu, datblygu a chynrychioli grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y sir. Her y gynghrair yw cyflwyno gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i'r gymuned sydd heb ei ail ac a fydd yn enghraifft o arfer da o'r safon uchaf. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cynghrair Gwirfoddol Torfaen.

Canolfan Gofalwyr Torfaen

Mae Canolfan Gofalwyr Torfaen wedi'i lleoli yng nghanol tref Pont-y-pŵl ac mae'n cynnig cymorth a chyngor i ofalwyr sy'n byw ledled y fwrdeistref. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Canolfan Gofalwyr Torfaen.

Cymorth i Ferched

Cymorth i Ferched yw'r elusen genedlaethol allweddol sy'n gweithio i ddod â thrais domestig yn erbyn merched a phlant i ben. Rydym yn cefnogi rhwydwaith o dros 500 o wasanaethau trais domestig a rhywiol ledled y DU. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cymorth i Ferched.

Grwpiau Cymorth Eraill

Mae Age Concern Torfaen yn cadw cyfeiriadur cyfredol o'r holl grwpiau cymorth yn Nhorfaen. Gweler Cyfeiriadur Gwasanaethau Age Concern.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

 

Nôl i’r Brig