Cadw'n Iach

Tywydd Oer

Mae Cyngor Torfaen wedi datblygu taflen Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn i hybu iechyd da a chynnig awgrymiadau arbed ynni i gadw eich cartref yn gynnes yn ystod y gaeaf.

Hefyd, gallwch fynd i wefan Nyth, sef cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru sy'n cynnig ystod o gyngor trwy bartneriaid arbenigol, yn ogystal ag asesiad llawn o ynni'r cartref a gwelliannau i'r cartrefi hynny sydd fwyaf aneffeithlon o ran ynni – heb unrhyw gost i ddeiliad y tŷ.

Lleihau'r Perygl o Gwympo

Os ydych yn unigolyn hŷn sydd wedi cwympo unwaith, yn anffodus rydych yn fwy tebygol o gwympo eto. Mae Gwasanaeth Cwympiadau Torfaen yn cynnal rhaglenni i'ch helpu i leihau'r perygl o gwympo eto.

Brechlynnau'r Ffliw

Cliciwch y ddolen am y cyngor diweddaraf ar Frechlynnau'r Ffliw.

Heartstart UK

Rhaglen dwy awr yw Heartstart UK sydd â'r nod o roi sgiliau sy'n gallu achub bywydau i bobl. Mae'r rhaglen yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys gofalu am glaf sy'n anymwybodol, sgiliau cynnal bywyd sylfaenol, beth i'w wneud os tybir bod rhywun wedi cael trawiad ar y galon, os yw rhywun yn tagu neu os yw'n gwaedu'n ddifrifol. Gellir hyfforddi grwpiau neu unigolion. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Ffôn: 01495 332167.

Clybiau coesau

Mae clybiau coesau'n darparu triniaeth feddygol yn y gymuned, hybu iechyd, addysg a gofal parhaus i bobl o bob oedran sy'n cael problemau â'u coesau e.e. gwythiennau faricos, rhwygiadau i'r croen, wlserau ar eu coesau, coesau chwyddedig neu sy'n cael trafferth cerdded. Caiff clybiau coesau eu cynnal gan wirfoddolwyr ac maent yn rhoi cyfle i bobl gyfarfod â phobl eraill sydd â phroblemau tebyg â'u coesau dros gwpan o de neu goffi. Mae dau glwb coesau yn Nhorfaen.

Caiff clwb coesau Blaenafon ei gynnal o 10am i 3pm bob dydd Mawrth yn y Clwb Cyfansoddiadol, Old James Street. Ffôn: Tracy Baker ar (01495) 790346 neu 07895 584214 E-bost tracybaker64@live.co.uk

Caiff clwb coesau Cwmbrân ei gynnal o 11am i 4pm bob dydd Gwener. Ffôn: (01633) 647480.

Rheoli Meddyginiaeth

Pan fyddwch yn cael meddyginiaeth newydd, dylech wirio nifer o bethau gyda'ch fferyllydd; a yw'r un fath â brandiau blaenorol, sut y bydd yn rhyngweithio â meddyginiaeth arall, beth yw'r sgil effeithiau? Gall fferyllwyr gynnal Adolygiad Defnyddio Moddion a dylech ofyn am un o'r rhain yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r moddion sydd gennych ar bresgripsiwn ac nad oes gennych bresgripsiynau ar gyfer cyffuriau nad ydych yn eu defnyddio. Yn aml, nid yw mewnanadlwyr yn cael eu defnyddio'n gywir, a gall eich fferyllydd ddangos i chi sut i'w defnyddio'r effeithiol er mwyn i chi gael y budd gorau ohonynt. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan Rheoli Meddyginiaeth.

Cynllun Mân Anhwylderau

Mae'r Cynllun Mân Anhwylderau yn cynnig cyngor a thriniaeth rad ac am ddim trwy'r Cynllun Pharmacy First. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer y Cynllun Fferyllfa yn Gyntaf.

Podiatreg

Rhaid i atgyfeiriadau podiatreg gael eu gwneud gan weithiwr iechyd proffesiynol e.e. meddyg teulu, nyrs ardal ac ati. Mae'r amseroedd aros ar gyfer apwyntiad yn dibynnu  ar y rhestrau aros presennol, cyfyngiadau'r gwasanaeth a pha mor frys y mae'r cyflwr. Caiff ymweliadau cartref eu gwneud pan nad ellir mynd â rhywun i'r clinig yn unig. Gellir gwneud apwyntiadau podiatreg ar gyfer:

Canolfan Feddygol Abersychan, Clinig Clarence Street – Pont-y-pŵl, Canolfan Iechyd Blaenafon, Clinig Croesyceiliog, Clinig Canol Tref Cwmbrân, Clinig Canolfan Siopa Fairwater, Canolfan Feddygol New Inn, Ysbyty Pant-teg, Clinig Trefddyn.

Gwasanaeth Torri Ewinedd

Mae gwasanaeth torri ewinedd ar gael gan Age Concern Torfaen yng Nghanolfan Widdershins yn Sebastopol. Rhaid i chi gael eich atgyfeirio gan eich meddyg teulu neu rywun arall â chymhwyster clinigol e.e. nyrs neu aelod o Wasanaeth Podiatreg GIG Gwent.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Widdershins ar 01495 762151, e-bost widdershins@ageconcerntorfaen.org neu ewch i wefan Age Concern.

Ffliw'r Moch

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau Ffliw'r Moch, ewch i wefan Ffliw'r Moch y GIG.

Cynlluniau Bocsys Llysiau

Mae Cynlluniau Bocsys Llysiau yn Nhorfaen yn cynnig ffrwythau a llysiau ffres am bris fforddiadwy. Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau, cysylltwch ag un o'r sefydliadau isod, sy'n rhedeg y cynlluniau yn Nhorfaen:

  • Partneriaeth Garnsychan - 01495 774453
  • Partneriaeth Co-Star - 01633 838063
Diwygiwyd Diwethaf: 18/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig