Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Manteisio ar Wasanaethau Cymdeithasol

Mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn darparu cymorth yn y gymuned i bobl y mae arnynt angen cymorth, gofal neu eu hamddiffyn i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel. Ewch i ardal Iechyd a Gofal Cymdeithasol y wefan i gael gwybodaeth am sut i fanteisio ar Wasanaethau Cymdeithasol yn Nhorfaen.

Eiriolaeth

Mae Age Concern Gwent yn darparu gwasanaeth eiriolaeth Torfaen sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth cyfrinachol i bobl 50 oed neu'n hŷn sy'n byw mewn cartref preswyl neu gartref gofal nyrsio ym Mwrdeistref Sirol Torfaen, neu'n ystyried symud i un. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, ewch i www.ageconcerngwent.org

Gofalwyr a Gofalu

Efallai nad ydych yn ystyried eich hun yn ofalwr, ac efallai eich bod yn anwybyddu eich anghenion eich hun. Gall hefyd fod yn anodd mynnu bod pobl eraill (gan gynnwys yr unigolyn rydych yn gofalu amdano/amdani) yn cydnabod eich angen am gymorth, cydymdeimlad neu seibiant oddi wrth ofalu hyd yn oed. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, nid yw'n rhesymol i unrhyw un ddisgwyl i chi fod yn ofalwr heb gymorth. Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth a'r cyngor sydd ar gael i chi ar gael yn ardal y wefan ar gyfer Gofalwyr.

Prydau Bwyd Cymunedol (Pryd ar Glud)

Mae Torfaen yn darparu gwasanaeth prydau bwyd cymunedol i bobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain ac nad ydynt yn gallu paratoi eu prydau bwyd eu hunain. Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prydau bwyd cymunedol ar gael yma.

Gwasanaethau Gofal Cartref

Mae'r Tîm Gofal Personol yn cynorthwyo defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i fod yn fwy annibynnol. Ei nod yw darparu gwasanaethau hyblyg sy'n ymateb i anghenion unigol ac agweddau eraill ar fywyd pob dydd. Mae gwybodaeth am y Gwasanaethau Gofal Cartref sy'n cael eu darparu yn Nhorfaen i'w gweld yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn ofalwr cartref, dewch i weld pa swyddi sydd gyda ni yma. Gwyliwch y fideo i weld beth mae’r rôl yn cynnwys.

Diogelu Pobl Hŷn sy'n Agored i Niwed

Os ydych chi'n poeni bod oedolyn yn cael ei gam-drin oherwydd i rywun ddweud rhywbeth wrthych; neu os ydych chi wedi gweld neu glywed rhywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus neu'n bryderus ynghylch y gofal y mae ffrind, perthynas neu gymydog yn ei gael, gallwch roi gwybod i Gyngor Torfaen am eich pryderon. Mae Cyngor Torfaen wedi cydweithio'n agos â phartneriaid i ddatblygu canllawiau llym ar gyfer ymateb yn brydlon, yn bwyllog ac yn sensitif pan fydd yn cael gwybod am achosion o gam-drin neu achosion drwgdybiedig o gam-drin. Am ragor o wybodaeth am yr Uned Ddiogelu a sut i roi gwybod am eich pryderon, ewch i ardal Amddiffyn Oedolion y wefan.

Cartrefi Preswyl a Chartrefi Gofal Nyrsio

Mae'n bwysig dewis cartref gofal a fydd yn bodloni eich anghenion corfforol, emosiynol a chymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol, a'ch bod yn teimlo'n gyfforddus yn byw yno. Mae pob cartref gofal preswyl yn cynnig gofal personol i bobl nad ydynt yn gallu byw gartref mwyach, hyd yn oed â chymorth. Mae cartrefi nyrsio yn darparu gofal nyrsio yn ogystal â gofal personol, a rhaid bod staff nyrsio cymwysedig ar ddyletswydd bob amser. Am ragor o wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael i chi, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gofal Preswyl a Gofal Nyrsio.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffon: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig