Materion Cyfreithiol a Gallu

Y Llys Gwarchod

Os oes gennych chi aelod o'ch teulu, ffrind neu gymydog sy'n ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniadau ynghylch arian ac eiddo neu ei (l)les personol, yna efallai y bydd angen penodi rhywun i wneud penderfyniadau ar ei r(h)an. Mae'r Llys Gwarchod yn ymdrin â'r sefyllfaoedd hyn.

Atwrneiaeth Barhaus

Mae Atwrneiaeth Barhaus yn galluogi rhywun i wneud penderfyniadau i chi am eich eiddo a'ch materion ariannol. Cafodd Atwrneiaeth Barhaus ei disodli gan Atwrneiaeth Arhosol, ond gellir ei defnyddio o hyd os cafodd ei gwneud a'i llofnodi cyn mis Hydref 2007. Darganfyddwch fwy am sut mae Atwrneiaeth Barhaus yn gweithio.

Atwrneiaeth Arhosol

Dogfen gyfreithiol yw Atwrneiaeth Arhosol. Mae'n eich caniatáu i benodi rhywun rydych yn ymddiried ynddo/ynddi i fod yn 'dwrnai' i wneud penderfyniadau ar eich rhan. Gall twrneiod wneud penderfyniadau i chi pan nad oes arnoch eisiau gwneud penderfyniadau mwyach neu pan nad oes gennych y gallu meddyliol i wneud hynny. Mae rhagor o wybodaeth am Atwrneiaeth Arhosol ar gael yma.

Gwneud Ewyllys

Trwy wneud ewyllys, gallwch benderfynu beth sy'n digwydd i'ch eiddo ar ôl i chi farw. Er nad oes rhaid i chi wneud un yn ôl y gyfraith, dyma'r ffordd orau i sicrhau y caiff eich eiddo ei roi i'ch teulu a'ch ffrindiau, yn union fel rydych chi'n dymuno. Os byddwch yn marw heb ewyllys, gall eich asedau gael eu dosbarthu'n unol â'r gyfraith yn hytrach na'ch dymuniadau chi. Mae gwybodaeth am Beth i'w wneud ar ôl i rywun farw ar gael ar wefan DirectGov.

Deddf Galluedd Meddyliol 2005

Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 Cymru a Lloegr yn cefnogi ac yn amddiffyn y rhai hynny nad ydynt yn gallu gwneud rhai penderfyniadau. Mae gwybodaeth am yr hyn sy'n cael ei gynnwys yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut y gall helpu pobl ar gael ar y wefan Cyfiawnder.

Cofrestru i Bleidleisio

Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch gofrestru i bleidleisio yn Nhorfaen, ewch i ardal y wefan ar gyfer Y Gofrestr Etholwyr.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Tel: 01495 762200

Email: your.call@torfaen.gov.uk

 

Nôl i’r Brig