Cyfleoedd Dysgu ac Addysg

Addysg Oedolion a Chymunedol

Nod gwasanaeth Addysg Oedolion a Chymunedol Torfaen yw darparu ystod eang o gyrsiau a fydd yn addas ar gyfer pob un o'n cwsmeriaid, p'un a hoffech ddatblygu sgiliau newydd, weithio tuag at gymhwyster neu wella eich rhagolygon gyrfa - mae ein cyrsiau'n darparu cyfle delfrydol. Am ragor o wybodaeth am ystod y cyrsiau sydd ar gael, ewch i ardal Addysg Oedolion a Chymunedol y wefan.

Coleg Gwent

I weld y cyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Gwent, ewch i www.coleggwent.ac.uk

Yr Oes Gyfrifiadurol - Dosbarthiadau TGCh yn Nhorfaen

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cyrsiau TGCh i annog pobl hŷn i fynd ar-lein. Mae rhestr o ddarparwyr cyrsiau wedi'i hamlinellu isod.

Gwasanaeth Dysgu Oedolion a'r Gymuned CBST

Mae cyrsiau TGCh achrededig a heb eu hachredu ar gael. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal Addysg Oedolion a Chymunedol y wefan.

Pontydd i Waith a Phrosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion

Mae'r cyrsiau TGCh wedi'u hanelu at bobl ddi-waith sy'n chwilio am waith neu sy'n ceisio meithrin sgiliau ar hyn o bryd. Caiff y cyrsiau eu cynnig i bobl rhwng 16 a 65 oed nad ydynt yn cymryd rhan yn rhaglen yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r cyrsiau'n rhad ac am ddim os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod.

Am ragor o wybodaeth, gweler Pontydd i Waith neu Sgiliau Gwaith i Oedolion neu ffoniwch 01633 647743/647742.

Clwb TGCh Age Concern Torfaen

Caiff y clwb TGCh ei gynnal bob dydd Mawrth o 10am i 12pm yn Widdershins, Sebastopol. Mae'r dosbarthiadau'n anffurfiol ac yn costio £2.50 y sesiwn (gan gynnwys te a choffi). Ffoniwch 01495 769264 am ragor o wybodaeth.

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Torfaen

Caiff sesiynau galw heibio i gael blas ar gyfrifiaduron, sesiynau Clic Cyntaf y BBC a sesiynau Hanes Teulu eu cynnal mewn llyfrgelloedd yn Nhorfaen. Mae'r cyrsiau'n anffurfiol, yn rhad ac am ddim ac ar agor i bobl o bob oedran.

Sesiynau 'Clic Cyntaf y BBC':

Llyfrgell Cwmbrân
Dydd Iau 10.00am - 12.00pm, Dydd Iau 2.30pm – 4.30pm
Ffôn: 01633 647676 

Sesiynau Galw Heibio i gael blas ar gyfrifiaduron:

Llyfrgell Pont-y-pŵl
Dydd Mawrth 10.00am - 12.00pm
Ffôn: 01495 766160 

Llyfrgell Blaenafon:
Dydd Llun 10.00am - 12.00pm
Ffôn: 01495 742802 

Sesiynau Hanes Teulu:

Llyfrgell Blaenafon
Dydd Iau 11.30am - 1.00pm
Ffôn: 01495 742802

Prosiect Oes Newydd Dechnolegol Tai Cymunedol Bron Afon

Prosiect pontio'r cenedlaethau. Mae gweithdai TGCh wedi'u hanelu at bobl hŷn yn cael eu cynnal mewn cartrefi ymddeol a chanolfannau cymunedol ledled Torfaen. Am ragor o wybodaeth am y gweithdai, cysylltwch â Tanya Aicardi. Ffôn: 01633 620130.

Prosiect Getting Connected Melin Homes

Mae Melin yn darparu cyfrifiaduron personol rhad ac am ddim i drigolion sy'n byw yn ardal Blaenau'r Cymoedd. Mae hyfforddiant TGCh sylfaenol yn cael ei gynnig i bob trigolyn sy'n cael cyfrifiadur hefyd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Daryl Hand. Ffôn: 01495 745906 e-bost: uha@melinhomes.co.uk

Dysgu o Bell

Mae ystod o sefydliadau academaidd yn cynnig cyrsiau dysgu o bell a chyrsiau ar-lein. Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau y maent yn eu cynnig, cliciwch y dolenni isod:

Canolfan Heneiddio'n Hwylus Widdershins

Caiff Canolfan Heneiddio'n Hwylus Widdershins ei rhedeg gan Age Concern Torfaen ac mae'n cynnig ystod eang o gyrsiau heb eu hachredu. Am ragor o wybodaeth am y clybiau a'r gweithgareddau y maent yn eu darparu, ewch i www.ageconcerntorfaen.org

Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig