Cadw'n Ddiogel

Technoleg Gynorthwyol, Systemau Larymau Cymunedol a Theleofal

Erbyn hyn, mae technoleg gyfoes yn chwarae rhan bwysig mewn helpu pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw'n annibynnol. Mae technoleg gynorthwyol yn derm sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o fathau o gymorth yn ymwneud â thechnoleg sy'n galluogi pobl i gwblhau tasgau na fyddant yn gallu eu gwneud fel arall, neu sy'n darparu amgylchedd mwy diogel yn y cartref. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Teleofal a Llinell Bywyd ar gael yma. 

Gwenwyn Carbon Monocsid

Gall offeryn nwy heb ei gynnal a chadw'n dda achosi gwenwyn carbon monocsid. Gallwch ddysgu mwy am y symptomau a sut i'w atal rhag digwydd yn eich cartref chi trwy fynd i wefan Y Gofrestr Diogelwch Nwy.

Diogelwch Cymunedol

Mae'r Tîm Diogelwch Cymunedol yn Nhorfaen yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chymdogion sy'n creu niwsans. Am ragor o wybodaeth am sut i roi gwybod am broblem yn eich ardal chi, ewch i ardal y wefan ar gyfer Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Os hoffech roi gwybod i'r heddlu am ddigwyddiad nad yw'n argyfwng, fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, gallwch ddefnyddio'r rhif ffôn 101.

I gael gwybodaeth am eich cynllun gwarchod cymdogaeth lleol a'ch tîm plismona yn y gymdogaeth lleol, ffoniwch Heddlu Gwent ar 01633 838111 neu ewch i www.gwent.police.uk.

Cam-drin Domestig

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei (h)adnabod yn cael profiad (neu wedi cael profiad) o drais corfforol, emosiynol neu rywiol yn y cartref, gall Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol Cymorth i Ferched roi cefnogaeth, cymorth a gwybodaeth dros y ffôn am bris galwad leol, pa le bynnag yr ydych yn y wlad. Am wybodaeth, ffoniwch wasanaeth lleol Cymorth i Ferched Torfaen ar 01495 742 052.

Gollyngiadau Nwy

I roi gwybod am ollyngiad nwy, ffoniwch 0800 111 999. Am ragor o wybodaeth am y Grid Cenedlaethol, ewch i www.nationalgrid.com/gas

Post Sothach a Galwadau Ffôn Digroeso

Y Gymdeithas Marchnata Uniongyrchol (DMA) yw'r gymdeithas masnachu fwyaf ar gyfer y sector marchnata a chyfathrebu. Mae ei gwasanaethau dewis yn rhwystro post, galwadau ffôn a negeseuon ffacs digroeso.

Gallwch gofrestru â'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn ar-lein, neu ffonio 0800 398893.

Gallwch gofrestru â'r Gwasanaeth Dewis Negeseuon Ffacs ar 020 7291 3330.

Gallwch gofrestru â'r Gwasanaeth Dewis Post ar-lein, neu ffonio 0207 2913300.

Mae'r Post Brenhinol yn dosbarthu llythyrau wedi'u cyfeirio at 'y preswyliwr'. Gallwch ddewis peidio â chael y llythyrau hyn trwy anfon neges e-bost at optout@royalmail.com neu ffonio 08457 950 950.

Cynlluniau Gwarchod Cymdogaethau

Mae cynlluniau Gwarchod Cymdogaethau yn annog cymdogion i edrych ar ôl ei gilydd, meithrin brogarwch, bod â llais cyfunol cryfach yn y gymuned a chydweithio i warchod eu cymuned a rhoi gwybod i'r heddlu am bobl/digwyddiadau amheus. I gael gwybodaeth am eich cynllun gwarchod cymdogaeth lleol a'ch tîm plismona yn y gymdogaeth lleol, ffoniwch Heddlu Gwent ar 01633 838111 neu ewch i www.gwent.police.uk

Toriadau Trydan

Os byddwch yn cael toriad trydan, cysylltwch â'r darparwr trydan, y Dosbarthydd Lleol neu Western Power Distribution ar 0800 052 0400. Fel arall, ewch i www.nationalgrid.com/electricity

Cyfarfodydd PACT

PACT yw'r enw a roddir i bartneriaeth ar gyfer gweithredu cymunedol, sy'n cael ei chynnal ar level gymunedol i alluogi aelodau cymunedau lleol i amlygu eu pryderon a nodi blaenoriaethau i'w Timau Plismona yn y Gymdogaeth ac aelodau partner eraill fynd i'r afael â nhw. I gael gwybodaeth am gyfarfodydd eich grŵp PACT lleol, a'ch tîm plismona yn y gymdogaeth lleol, ffoniwch Heddlu Gwent ar 01633 838111 neu ewch i www.gwent.police.uk.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnig Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref am ddim, larymau mwg ac yn eich helpu i lunio cynllun dianc diogel ar gyfer eich cartref. I gael rhagor o wybodaeth am yr archwiliad diogelwch tân yn y cartref, sy'n rhad ac am ddim, ffoniwch 0800 169 1234 neu llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein.

Offer Arbenigol

Os oes angen unrhyw offer meddygol arbenigol arnoch, siaradwch â'ch meddyg teulu neu dîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen, a byddant yn gallu trefnu hyn ar eich cyfer. Fel arall, efallai y byddwch am brynu offer yn uniongyrchol gan gyflenwr. Ceir llawer o gyflenwyr annibynnol, ond byddem yn argymell eich bod yn cael cyngor proffesiynol cyn prynu unrhyw offer drud.

Gollyngiadau Dŵr a Llifogydd

Os bydd gennych ddŵr yn gollwng y tu allan i'ch eiddo, gallwch roi gwybod i Dŵr Cymru ar 0800 281 432. I gael gwybodaeth am wasanaethau ac argyfyngau dŵr, ffoniwch Dŵr Cymru ar 0800 052 0130. I gael gwybodaeth am wasanaethau ar argyfyngau carthffosiaeth, ffoniwch Dŵr Cymru ar 0800 085 3968.

Os bydd gennych dŵr yn gollwng y tu mewn i'ch eiddo, gall Gofal a Thrwsio Torfaen drefnu i gwmni dibynadwy wneud unrhyw waith trwsio yn eich cartref. Mae Gofal a Thrwsio yn cynnig gwasanaeth i berchnogion tai neu denantiaid preifat sydd ag anabledd neu sydd dros 60 oed, nid ydynt yn codi tâl i'w cleientiaid am drefnu i gwmni dibynadwy wneud y gwaith, ond bydd y cwmni sy'n gwneud y gwaith trwsio yn codi tâl am y gwasanaeth hwnnw. Ffoniwch Gofal a Thrwsio ar 08453 101180.

Hefyd, mae Age Concern Torfaen yn cynnig gwasanaeth "Crefftwr" y mae modd ei ddefnyddio i drwsio gollyngiadau dŵr y tu mewn i'ch eiddo. Mae'r gwasanaeth ar gael i rai dros 50 oed sy'n byw yn Nhorfaen. Codir tâl am y gwasanaeth hwn a gellir gwneud atgyfeiriadau dros y ffôn. Ffôn: 01495 769264.

Os ydych yn rhentu eich eiddo, dylech gysylltu'n uniongyrchol â'ch landlord am unrhyw ollyngiadau dŵr.

Gall tenantiaid Bron Afon roi gwybod am broblem trwy ffonio 0800 111 43 43.

Gall tenantiaid Melin Homes ffonio 0845 310 1102.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig