Byw'n Annibynnol

Cynlluniau Garddio

Mae ystod eang o sefydliadau'n cynnig gwasanaeth garddio i drigolion hŷn. Gellir codi tâl am y gwasanaeth hwn ac mae rhestr o'r sefydliadau sy'n cynnig gwasanaeth ar hyn o bryd i'w gweld isod.

Cyngor Cymuned Cwmbrân

Ffôn: 01633 624152
E-bost: david@cwmbran.gov.uk

Cynllun Hyfforddiant Ground Force Melin Homes

Ffôn: 0845 310 1102

Cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned y Gwasanaeth Prawf

Ffôn: 07779035897

Cymorth yn y Cartref

Mae Age Concern yn cynnig ystod o wasanaethau i alluogi pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, gan gynnwys glanhau, siopa, help yn yr ardd a gwasanaeth crefftwr. Am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau, ewch i wefan Age Concern.

Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio

Mae Gofal a Thrwsio Torfaen yn galluogi pobl hŷn a phobl anabl sy'n byw yn Nhorfaen i aros yn eu cartrefi eu hunain yn fwy cyfforddus, cynnes a diogel, naill ai trwy drefnu i waith trwsio ac addasu gael ei gwblhau mewn cartrefi neu roi cyngor ar y gwaith hwn.

Lleihau'r Perygl o Gwympo

Os ydych yn unigolyn hŷn a'ch bod wedi cwympo unwaith, yn anffodus rydych yn fwy tebygol o gwympo eto. Mae Gwasanaeth Cwympiadau Torfaen yn cynnal rhaglenni i helpu i leihau'r perygl o gwympo eto. Am ragor o wybodaeth am leihau'r perygl o gwympo a'r clinigau sy'n cael eu cynnal, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gwasanaeth Cwympiadau Torfaen.

Teleofal a Thechnoleg Gynorthwyol

Erbyn hyn, mae technoleg gyfoes yn chwarae rhan bwysig mewn helpu pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw'n annibynnol. Mae technoleg gynorthwyol yn derm sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o fathau o gymorth yn ymwneud â thechnoleg sy'n galluogi pobl i gwblhau tasgau na fyddant yn gallu eu gwneud fel arall, neu sy'n darparu amgylchedd mwy diogel yn y cartref. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Teleofal a Llinell Bywyd ar gael yma. 

Diwygiwyd Diwethaf: 01/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig