Cyngor ar Dai

Effeithlonrwydd Ynni

I gael awgrymiadau gwych ar arbed ynni a darganfod pa grantiau a chynigion sydd ar gael i'ch helpu i arbed ynni ac arian, cliciwch y dolenni isod.

Tai Gofal Ychwanegol

Mae gofal ychwanegol yn debyg i dai gwarchod, lle mae gan drigolion eu drws ffrynt a'u tenantiaeth eu hunain (neu fath arall o ddaliadaeth), ond ag ystod gynyddol o gyfleusterau ar y safle sy'n gallu darparu ystod ehangach o ofal a chymorth. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Tai Gofal Ychwanegol.

Byw'n Annibynnol

Gweler yr adran byw'n annibynnol i gael cymorth i gynnal a chadw eich cartref a'ch gardd.

Cartrefi Preswyl a Chartrefi Nyrsio

Mae'n bwysig dewis cartref gofal a fydd yn bodloni eich anghenion corfforol, emosiynol a chymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol, a'ch bod yn teimlo'n gyfforddus yn byw yno. Mae pob cartref gofal preswyl yn cynnig gofal personol i bobl nad ydynt yn gallu byw gartref mwyach, hyd yn oed gyda chymorth. Mae cartrefi nyrsio yn darparu gofal nyrsio ar ben gofal personol, a rhaid i staff nyrsio cymwysedig fod ar ddyletswydd bob amser. Am ragor o wybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael i chi, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gofal Preswyl a Gofal Nyrsio.

Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor ar dai, gwasanaethau cymdeithasol a gwaith eiriolaeth ar ran pobl ddigartref. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Shelter Cymru neu ffoniwch nhw ar 0845 075 5005.

Tai Gwarchod/Cynlluniau Ymddeol

Llety wedi'i rentu sydd wedi'i lunio'n benodol ar gyfer pobl hŷn yw tai gwarchod, sy'n galluogi pobl i fyw'n annibynnol mewn amgylchedd diogel a sicr, â chymorth proffesiynol wrth law rhag ofn y bydd ei angen. Mae nifer o ddarparwyr Tai Gwarchod yn Nhorfaen. I weld eu gwefannau unigol, cliciwch y dolenni isod:

Landlordiaid Cymdeithasol

Nid yw Cyngor Torfaen yn landlord cymdeithasol mwyach ac nid yw'n berchen ar unrhyw dai cyngor, fflatiau na chyfadeiladau tai gwarchod. 

Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn darparu cyllid ar gyfer llety â chymorth a chymorth yn gysylltiedig â thai i helpu pobl sy'n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn y gymuned. Am ragor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i ardal y wefan ar gyfer Cefnogi Pobl.

Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaethau (TFS)

Mae TFS yn wasanaeth cymorth sy'n cynnwys nifer o asiantaethau cymorth profiadol sy'n cynnig ystod eang o gymorth i bobl sydd angen help i aros yn eu cartref presennol neu sydd angen help i ddod o hyd i gartref newydd. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaethau.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig