Cymryd Rhan / Cyfleoedd Gwirfoddoli

Fforymau 50+

Mae Fforymau 50+ yn rhoi cyfle i bobl dros 50 oed leisio eu barn. I gael gwybodaeth am eich fforwm lleol, ewch i www.ageconnectstorfaen.org

Eiriolaeth

Mae Age Concern Gwent yn darparu gwasanaeth eiriolaeth yn Nhorfaen sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth cyfrinachol i bobl 50 oed neu'n hŷn sydd eisoes yn byw mewn cartref gofal preswyl neu gartref gofal nyrsio ym Mwrdeistref Sirol Torfaen, neu'n ystyried symud i un. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth, ewch i www.ageuk.org.uk

Cynghorau Cymuned

Mae chwe Chyngor Tref a Chyngor Cymuned yn Nhorfaen y gallwch gysylltu â nhw i fynegi eich pryderon am faterion yn eich ardal leol. I gael gwybodaeth am gynrychiolydd lleol eich cyngor cymuned, ewch i ardal Cynghorau Tref a Chymuned y wefan.

Dweud eich Dweud

Mae Cyngor Torfaen wedi datblygu gwefan lle gallwch ddod o hyd i restr o'r holl ddogfennau ymgynghori presennol sydd ar gael. Mae'r wefan yn eich galluogi i fewngofnodi a rhoi eich barn ar benderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan y Cyngor. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal Cymryd Rhan y wefan.

Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol

Prif amcan y Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol yw hybu lles a buddiannau pob pensiynwr, fel ffordd o sicrhau urddas, parch a sicrwydd ariannol ar ôl ymddeol. I gael gwybodaeth am sut y gallwch fod yn rhan o'r sefydliad hwn, ewch i wefan y Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yw'r sefydliad cyntaf yn y byd sydd â'r pŵer statudol i warchod hawliau a hybu buddiannau pobl 60 oed neu'n hŷn. Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gwrando ar bryderon pobl hŷn trwy ohebiaeth, grwpiau ffocws, cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau cymunedol. I ddarganfod sut i fynegi eich pryderon, ewch i wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Panel y Bobl

Panel ymgynghorol yw Panel Pobl Torfaen, yn cynnwys pobl sy'n byw yn Nhorfaen, ac sydd â'r nod o roi cyfle i drigolion lleol fynegi eu barn am wasanaethau cyhoeddus a bywyd yn y Fwrdeistref. Am ragor o wybodaeth am y panel a sut i ymuno ag ef, ewch i ardal y wefan ar gyfer Panel Pobl Torfaen.

Gwirfoddoli

Mae ystod eang o sefydliadau'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli. Am ragor o wybodaeth am y sefydliadau a'r cyfleoedd unigol, cliciwch y dolenni isod:

Diwygiwyd Diwethaf: 06/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig