Cyllid, Cymorth, Incwm, Budd-daliadau ac Arian

Canllaw Cychwynnol i Fudd-daliadau

Am ragor o wybodaeth am y budd-daliadau y gallech fod yn gymwys i'w hawlio, ewch i'r adran Budd-daliadau, Credydau Treth a Chymorth Arall ar wefan DirectGov.

Profedigaeth

Pan fydd rhywun yn marw, mae llawer o benderfyniadau a threfniadau i'w gwneud, a gall hyn oll fod yn anodd pan rydych yn galaru. I helpu â'r broses hon, rhoddwyd rhestr wirio at ei gilydd i'ch helpu. Cliciwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.

Consesiynau sydd ar gael

Os ydych o oedran ymddeol, mae nifer o gonsesiynau a mathau eraill o gymorth ar gael a all eich helpu i fforddio i edrych ar ôl chi'ch hun, teithio'n rhatach a chael trwydded deledu am ddim. Ewch i adran Budd-daliadau Ymddeol gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol am ragor o wybodaeth.

Cyngor Defnyddwyr

Os oes angen i chi gwyno am nwyddau neu wasanaethau rydych wedi'u prynu, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth i gael cyngor defnyddwyr.

Cyngor ar Ddyled

Os oes gennych broblem â dyled, mae llawer o sefydliadau'n cynnig cyngor annibynnol, rhad ac am ddim ar ddyledion, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Gallant eich helpu i weithio allan y ffordd orau i fynd i'r afael â'ch dyledion ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Am restr o sefydliadau a all eich helpu, ewch i ardal y wefan ar gyfer Cyngor ar Fudd-daliadau ac Arian.

Anabledd

Mae ystod eang o gymorth ariannol ar gael i bobl anabl, gan gynnwys budd-daliadau, credydau treth, taliadau, grantiau a chonsesiynau. Am ragor o wybodaeth, cliciwch y dolenni isod:

Gyrru

Fel gyrrwr hŷn, mae sawl peth y gallech fod angen eu hystyried os ydych yn dymuno parhau i yrru.

Cyflogaeth

Os ydych yn chwilio am waith neu am newid eich gyrfa, gallwch gael cymorth proffesiynol penodol i rai dros 50 oed. Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, ewch i ardal gwaith, swyddi a phensiynau gwefan Gov.

Arbed Ynni a Dŵr

Am awgrymiadau gwych ar arbed ynni ac i gael rhagor o wybodaeth am y grantiau a'r cynigion sydd ar gael i'ch helpu i arbed ynni ac arian, cliciwch y dolenni isod.

Undeb Credyd Gateway

Cydweithfa ariannol gymunedol yw Undeb Credyd Gateway, sy'n gweithredu ledled Torfaen a Sir Fynwy. Mae'n cynnig lle diogel ar gyfer eich cynilion a benthyciadau ar gyfraddau cystadleuol iawn. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Undeb Credyd Gateway.

Cymorth â Chostau Gofal Iechyd

Gofal Iechyd Parhaus y GIG yw'r enw sy'n cael ei roi i becyn o wasanaethau sy'n cael eu trefnu a'u hariannu'n gyfan gwbl gan y GIG ar gyfer y bobl hynny y aseswyd bod ganddynt angen iechyd sylfaenol. Gallwch gael gofal iechyd parhaus mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys eich cartref eich hun neu mewn unrhyw gartref gofal. Am ragor o wybodaeth, ewch i ardal y wefan ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus.

Yn cael incwm isel

Os ydych yn cael incwm isel, p'un a ydych yn gweithio ai peidio, a bod angen cymorth ariannol arnoch, mae ystod eang o gymorth ariannol ar gael i chi. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r ardal Yn cael incwm isel ar wefan Gov.

Pensiynau a Budd-daliadau

Am wybodaeth am fudd-daliadau ymddeol, cyngor ar bensiynau a phensiynau rhyfel, cliciwch y dolenni isod.

Cynllunio ar gyfer Ymddeol

Wrth i chi nesáu at yr oedran ymddeol, bydd angen i chi wirio eich pensiwn personol, pensiwn cwmni a phensiwn y wladwriaeth. Rhaid i chi sicrhau bod gennych ddigon o incwm i ddarparu ar gyfer eich anghenion yn y dyfodol. I ddarganfod pryd allwch ymddeol a ble y gallwch gael cymorth i wirio eich pensiynau, eich cynilion a'ch buddsoddiadau, ewch i'r ardal Pensiynau a Chynllunio ar gyfer Ymddeol ar wefan Gov.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

 

Nôl i’r Brig