Beth yw Datganiad Addysgol Arbennig?

Dogfen gyfreithiol yw Datganiad sy'n gosod allan anghenion addysgol arbennig eich plentyn. Mae'n datgan y math o gymorth a chefnogaeth arbenigol y bydd ar eich plentyn eu hangen mewn lleoliad addysg a chaiff ei ysgrifennu gan ddefnyddio'r cyngor a gasglwyd trwy'r broses asesu statudol. 

Mae i Ddatganiad chwe rhan. 

  • Rhan 1 - sy'n rhoi manylion sylfaenol fel enw a chyfeiriad eich plentyn. Mae hefyd yn rhestru'r rhai hynny sydd wedi darparu cyngor yn ystod yr asesiad statudol.
  • Rhan 2 - sy'n rhoi crynodeb manwl o anghenion eich plentyn trwy ddefnyddio'r cyngor a gasglwyd yn yr asesiad statudol.
  • Rhan 3 - sy'n manylu ar sut caiff anghenion eich plentyn eu bodloni. Mae'n darparu amcanion a'r ddarpariaeth a fydd yn galluogi bodloni'r nodau. Mae Rhan 3 hefyd yn cynnwys y ffordd y caiff cynnydd eich plentyn ei fonitro.
  • Rhan 4 - sy'n datgan yr ysgol y bydd eich plentyn yn mynd iddi er mwyn cael y gefnogaeth a ddisgrifir yn Rhan 3.
  • Rhan 5 - sy'n disgrifio unrhyw anghenion anaddysgol sydd gan eich plentyn, er enghraifft, anghenion iechyd.
  • Rhan 6 - sy'n disgrifio unrhyw gefnogaeth anaddysgol sy'n cael ei darparu i fodloni'r anghenion a ddisgrifir yn Rhan 5.

Datganiad Arfaethedig

Yn dilyn asesiad statudol, os penderfynir bod angen cyhoeddi Datganiad, bydd Datganiad Arfaethedig - hynny yw, drafft o'r Datganiad - yn cael ei anfon atoch o fewn pythefnos o gwblhau'r broses asesu statudol 10 wythnos. Byddwch yn cael copi hefyd o'r cyngor a gasglwyd yn ystod yr asesiad statudol.

Pan gewch y Datganiad Arfaethedig, dylech ei ddarllen yn ofalus iawn. Os oes unrhyw beth ynddo nad ydych yn ei ddeall, cysylltwch â'r sawl a enwir yn y llythyr sy'n cael ei anfon gyda'r Datganiad Arfaethedig.

Byddwch yn sylwi nad yw Rhan 4 y Datganiad Arfaethedig yn enwi ysgol. Mae hyn oherwydd bydd yr Awdurdod Lleol am wybod eich barn chi cyn penderfynu ar hyn.

Mae gennych 15 diwrnod o'r adeg pan gewch y Datganiad Arfaethedig i ddarparu sylwadau a datgan pa ysgol yr hoffech i'ch plentyn fynd iddi.

Os na chytunwch ag unrhyw ran o'r Datganiad Arfaethedig, gallwch ofyn i'r Awdurdod Lleol ei ddiwygio. Rhaid i chi gyflwyno eich pryderon yn ysgrifenedig neu gallwch ofyn am gyfarfod i drafod eich pryderon. Cofiwch y bydd rhaid i chi gyflwyno'r rhain o fewn 15 diwrnod gwaith.

Os caiff cyfarfod ei gynnal, mae hawl gennych i 15 diwrnod gwaith arall i wneud rhagor o sylwadau neu ofyn am gyfarfod arall. Os oes anghytundeb o hyd yn dilyn y cyfarfod hwn, mae gennych 15 diwrnod gwaith terfynol i wneud rhagor o sylwadau.

Datganiad Terfynol

Fel arfer, caiff y Datganiad Terfynol ei gyhoeddi o fewn wyth wythnos o gyhoeddi'r Datganiad Arfaethedig. Mae'n bosibl y bydd y Datganiad Terfynol yr un fath â'r Datganiad Arfaethedig neu gallai fod wedi newid o ganlyniad i drafodaethau rhyngoch chi a'r Awdurdod Lleol. Caiff Rhan 4 ei llenwi, yn enwi'r ysgol y bydd eich plentyn yn mynd iddi.

Bydd ysgol eich plentyn a'r rhai a ddarparodd dystiolaeth ar gyfer yr asesiad statudol hefyd yn cael copi o'r Datganiad Terfynol, ynghyd â chopi o'r holl dystiolaeth.

O ddyddiad y Datganiad Terfynol, rhaid i'r Awdurdod Lleol ddarparu unrhyw adnoddau ychwanegol y manylir arnynt yn y Datganiad i ysgol eich plentyn.

Os na fu'n bosibl i chi gytuno ar gynnwys y Datganiad Terfynol, mae gennych yr hawl i ddefnyddio'r broses datrys anghydfod ac apelio i Dribiwnlys AAA Cymru. Caiff manylion ar sut i apelio eu hanfon atoch gyda'r Datganiad Terfynol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan CAAA yr ysgol neu SNAP Cymru sy'n darparu cefnogaeth annibynnol i rieni. Gallwch eu ffonio nhw ar 01633 246897.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig