Cod Ymarfer 2021

Ymgynghoriad ar Fil Drafft Tribiwnlys Addysg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru)

Mae Pwyllgor Addysg Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar Fil Drafft Tribiwnlys Addysg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru).

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Bil drafft ar 6 Gorffennaf 2015. Yn ogystal, er mwyn cefnogi'r Bil Drafft, ar 30 Medi fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd ddrafft cynnar o’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol arfaethedig, ynghyd â chynllun gweithredu amlinellol.

Nodau’r Bil drafft

Mae'r Bil drafft wedi ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae'r Bil drafft yn nodi cynigion ar gyfer fframwaith cyfreithiol newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc, 0-25 oed, sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Byddai'r system newydd yn disodli'r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu a/neu anableddau (LDD) mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Mae'r Bil Drafft, Cod Drafft a’r cynllun gweithredu drafft ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn awr.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig