Beth os nad wyf yn cytuno â chanlyniad asesiad?

Beth os nad wyf yn cytuno?

Isod, mae manylion o beth allwch ei wneud os nad ydych yn hapus â phenderfyniad sy'n cael ei wneud mewn perthynas â'ch plentyn o ganlyniad i asesiad statudol. 

Fodd bynnag, mae sawl ffordd y gallwch atal problemau neu gamddealltwriaeth rhag codi. 

  • Siaradwch â Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (CAAA) yr ysgol bob amser a chyn gynted ag y bo gennych bryderon neu ofnau.  
  • Rhannwch yr holl wybodaeth sydd gennych am eich plentyn gyda'r ysgol a'r bobl broffesiynol eraill sydd ynghlwm.  
  • Ewch i gyfarfodydd sy'n ymwneud â'ch plentyn bob amser. 

Swyddog yr Awdurdod Lleol

Os ydych yn anghytuno â'r Awdurdod Lleol (ALl) am unrhyw beth yn ymwneud â phenderfyniad a wneir naill ai yn ystod neu'n dilyn asesiad statudol, dylech gysylltu â Swyddog yr ALl a enwir yn y llythyr a dderbynioch yn cynnwys y penderfyniad, cyn gynted â phosibl. 

Cymorth Annibynnol i Rieni

Gallech gysylltu hefyd â SNAP Cymru sy'n wasanaeth cymorth lleol ac annibynnol i rieni. Gallant gynnig cyngor a chefnogaeth gan gynnwys mynd i gyfarfodydd gyda chi. 

Dyma'u manylion cyswllt:

Snap Cymru
10 Coopers Yard
Curran Road
Caerdydd
CF10 5NB

O linell dir - Ffôn: 0845 1203730
O ffôn symudol - Ffôn: 0345 1203730
E-bost: helpline@snapcymru.org

Datrys Anghydfod / Eiriolaeth

Weithiau, mae'n anodd dod i gytundeb. Gall y gwasanaeth datrys anghydfodau helpu rhieni, ysgolion a'r ALl pan fydd dadl ynghylch darpariaeth AAA. 

Nid oes tâl am y gwasanaeth datrys anghydfodau ac mae'n annibynnol ar yr holl bartïon, gan gynnwys ysgolion a'r ALl. Mae'n gwbl gyfrinachol ac mae ar gael pan fydd pawb am ddod i gytundeb ac felly datrys unrhyw anghydfod. SNAP Cymru sy'n darparu'r gwasanaeth datrys anghydfodau. 

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig

Os ydych wedi dewis mynd trwy'r broses eirioli ac yn dal i fod yn anfodlon, mae gennych hawl i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Mae'r Tribiwnlys yn annibynnol a bydd yn ystyried apeliadau pan fydd rhieni'n anghytuno â'r ALl. Nid oes rhaid i chi fynd trwy'r broses datrys anghydfod cyn gwneud apêl i'r Tribiwnlys, er bod modd datrys anghydfodau yn aml cyn dechrau ar y trywydd hwn.

Mae'n bosibl gwneud apêl os: 

  • yw'r ALl yn gwrthod cyflawni asesiad statudol o'ch plentyn (oni bai y cyflawnwyd aesiad statudol yn y chwe mis blaenorol).   
  • yw'r ALl yn gwrthod gwneud Datganiad yn dilyn asesiad statudol.  
  • ydych yn anghytuno â Rhan 2, 3 neu 4 Datganiad eich plentyn pan gaiff y Datganiad ei gyhoeddi am y tro cyntaf neu ei newid yn hwyrach.  
  • yw'r ALl yn gwrthod cyflawni ailasesiad statudol.
  • yw'r ALl yn penderfynu terfynu Datganiad presennol. 

Mae canllawiau llym ar gyfer apelio i'r Tribiwnlys er mwyn sicrhau nad yw apeliadau'n oedi unrhyw gymorth arbennig y mae ar blentyn ei angen.

Rhaid i apêl gael ei chyflwyno gan rieni o fewn deufis o benderfyniad yr ALl. Os penderfynwch apelio, dylech roi gwybod i'ch Swyddog yr ALl cyn gynted â phosibl a pharhau i drafod eich pryderon.  

Dyma fanylion cyswllt Tribiwnlys AAA Cymru: 

Tribiwnlys AAA Cymru
Adeiladau'r Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA

Ffôn: 01597 829800
E-bost: SENTW@wales.gsi.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig