Beth yw adolygiad blynyddol?

Rhaid i'r Awdurdod Lleol (ALl) adolygu Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig eich plentyn o leiaf bob blwyddyn (bob chwe mis i blant o dan 5 oed). Mae'n bosibl trefnu adolygiadau cynnar neu interim os bydd angen.  

Cyfrifoldeb yr ysgol yw trefnu'r adolygiad blynyddol a chaiff ei gynnal yn yr ysgol fel arfer. Gwahoddir pawb sy'n gysylltiedig â'ch plentyn i ddod i'r adolygiad neu anfon sylwadau ysgrifenedig. Bydd y cyfarfod yn:

  • ystyried cynnydd eich plentyn a ph'un a yw'r Datganiad yn dal i fod yn briodol i anghenion eich plentyn ai peidio.
  • cofnodi newidiadau sydd angen eu gwneud i Ddatganiad eich plentyn.
  • gosod targedau newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf i'w defnyddio i ddiweddaru'r Cynllun Addysg Unigol (CAU).

Mae'n gyfle i chi a'ch plentyn rannu eich barn gyda'r ysgol a'r ALl. 

Pwy fydd yn y cyfarfod?

Bydd yr ysgol yn eich gwahodd chi, eich plentyn, pobl sydd wedi gweithio gyda'ch plentyn yn yr ysgol, unrhyw bobl broffesiynol sydd wedi chwarae rhan, cynrychiolydd o'r ALl ac unrhyw un arall rydych chi neu'r ysgol yn teimlo y byddent yn gallu rhoi gwybodaeth neu gyngor sydd o gymorth. Mae'n bwysig iawn eich bod yn mynd i adolygiad blynyddol eich plentyn.

A fydd unrhyw waith papur?

Bydd pawb sy'n cael eu gwahodd i'r cyfarfod gan yr ysgol yn cael eu gofyn am adroddiad. Caiff adroddiadau eu dychwelyd i'r ysgol er mwyn i'r ysgol allu anfon copïau allan bythefnos cyn y cyfarfod. Mae'n bwysig eich bod yn llenwi'r ffurflen sy'n gofyn am eich barn a'i dychwelyd i'r ysgol. Dylid darparu barn eich plentyn hefyd, os yw hyn yn bosibl. 

Beth fydd yn digwydd yn y cyfarfod?

Caiff cynnydd eich plentyn ei drafod a chaiff gwybodaeth ei rhannu. Bydd pawb yn edrych ar y Datganiad i wneud yn siwr ei fod yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch ofyn cwestiynau neu, os nad ydych yn siwr o unrhyw beth, gallwch ofyn am esboniad. Cewch roi eich barn chi hefyd. Yn ogystal ag edrych ar y Datganiad, bydd y cyfarfod yn edrych ar Gynllun Addysg Unigol eich plentyn ac yn diwygio'r targedau. Dylai'r adolygiad orffen gyda set glir o dargedau y gall yr ysgol a'ch plentyn weithio tuag atynt tan yr adolygiad nesaf. 

Adolygiadau ym mlynyddoedd 2, 6 a 9

Gelwir yr adolygiadau hyn yn adolygiadau pontio. Mae'r adolygiad ym mlwyddyn 2 yn edrych ar bontio i Gyfnod Allweddol 2. Dylid cynnal yr adolygiad ym mlwyddyn 6 yn nhymor yr hydref a dylai ystyried pontio i ysgol uwchradd ym mlwyddyn 7. Cynhelir yr adolygiad ym mlwyddyn 9 i gyflwyno argymhellion a gwneud cynlluniau ar gyfer eich plentyn yn tyfu'n oedolyn a bydd yr adolygiad hwn yn cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Beth sy'n digwydd ar ôl yr adolygiad blynyddol?

Caiff adroddiad o'r cyfarfod, sy'n crynhoi'r hyn a ddywedwyd ac yn cynnwys unrhyw argymhellion a wnaed, ei anfon i'r ALl, ynghyd â'r holl adroddiadau a gyflwynwyd ar gyfer yr adolygiad. Bydd pawb a aeth i'r cyfarfod yn cael copi. Os oes unrhyw newidiadau i'r Datganiad, bydd yr ALl yn gwneud y newidiadau hyn ac yn anfon Datganiad Diwygiedig atoch. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan CAAA yr ysgol neu SNAP Cymru sy'n darparu cefnogaeth annibynnol i rieni. Gallwch gysylltu â nhw ar 0845 120373.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig