Rhaglenni Magu Plant

Magu plant yw un o'r cyfrifoldebau pwysicaf i rieni, teuluoedd a chymunedau.

Nid yw'r gallu i fagu plant yn rhywbeth sy'n cael ei ddysgu yn sydyn, ond mae'n cynnwys datblygu gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth a hunanymwybyddiaeth yn barhaus.

Dyfeisiwyd y grwpiau Magu Plant i gynorthwyo rhieni trwy'r heriau y gallech eu hwynebu wrth fagu eich plant.

Mae Torfaen yn cynnal sawl Rhaglen Magu Plant bob tymor, a hynny mewn gwahanol leoliadau. Cysylltwch â'r Cydlynydd Rhianta Amlasiantaeth ar 01495 766479 i gael mwy o wybodaeth.

Mae Torfaen yn cynnal sawl Rhaglen Magu Plant bob tymor a hynny ar-lein trwy Microsoft Teams ac mewn gwahanol leoliadau.

Gyda Beth Allwn Ni Helpu?

Cysylltiadau Teuluol: Croeso i'r Byd (Ystod oedran – cyn-geni)

Mae'r wyth sesiwn yn ffordd hamddenol i rieni feddwl am y newid i fod yn rhiant a thrafod materion a all fod yn her i bob mam a thad newydd.

Dros yr wyth wythnos byddwch chi'n cwrdd â rhieni eraill ac arweinwyr grwpiau hyfforddedig i drafod cwestiynau pwysig fel

 • Sut mae fy mabi yn datblygu?
 • Sut ddylwn i fwydo fy mabi?
 • Beth fyddaf yn ei wneud pan fydd fy mabi yn crio?
 • Oes help ar gael?

Mae rhieni'n mynychu'r grŵp o tua'r 22ain  wythnos o feichiogrwydd.

Mae wyth sesiwn 2 awr gydag egwyl te a choffi.

Rhaglen Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae hwn yn gwrs 8 wythnos hamddenol a difyr wedi'i gynllunio ar gyfer rhieni sydd â babi 0-6 mis. Ymhlith y pynciau dan sylw mae:

 • Sut i fondio â'ch babi
 • Helpu'ch babi i gysgu
 • Diddyfnu
 • Diogelwch
 • Pryd i ffonio Meddyg

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio clipiau DVD a thrafodaethau grŵp. Bydd eich babi gyda chi yn y grŵp ac mae pob sesiwn yn cynnwys bod yn actif gyda'ch babi.

Rhaglen Plant Bach y Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae hwn yn gwrs difyr 10 wythnos wedi'i gynllunio ar gyfer rhieni sydd â phlentyn bach 1-2 oed. Ymhlith y pynciau dan sylw mae:

 • Hyrwyddo iaith Plant Bach
 • Canmol ac Annog
 • Delio â Gwahanu ac Ailgynnull
 • Gosod Terfynau Effeithiol
 • Disgyblaeth Gadarnhaol

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio clipiau DVD a thrafodaethau grŵp. Bydd crèche ar gael i'ch plentyn bach

Gweithdai Cysylltiadau Teuluol

Dyma gyfres o 4 gweithdy i rieni a gofalwyr. Mae’n meithrin perthnasoedd cadarnhaol yn seiliedig ar 4 syniad allweddol:

 • Hunan-ymwybyddiaeth a hunan-barch
 • Disgwyliadau priodol
 • Empathi
 • Disgyblaeth Gadarnhaol

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i ddysgu rhai awgrymiadau i rieni yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â rhieni eraill. Ymhlith y pynciau dan sylw mae:

 • Grym Canmoliaeth
 • Chwarae dan arweiniad y plentyn
 • Teimladau Anodd
 • Amser i dawelu
 • Meithrin Ein Hunain

Rhaglen Magu Plant Cysylltiadau Teuluol

Dyma gwrs 10-wythnos i rieni a gofalwyr. Mae’n meithrin perthnasoedd cadarnhaol yn seiliedig ar 4 syniad allweddol:

 • Hunan-ymwybyddiaeth a hunan-barch
 • Disgwyliadau priodol
 • Empathi
 • Disgyblaeth Gadarnhaol

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i ddysgu rhai awgrymiadau i rieni yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â rhieni eraill. Ymhlith y pynciau dan sylw mae:

 • Grym Canmoliaeth
 • Ymddygiad i'w anwybyddu
 • Gwobrwyon a chosbau
 • Ymdopi â theimladau
 • Dewisiadau a Chanlyniadau
 • Sut i ddefnyddio Amser Datganiadau ‘Fi’ i dawelu
 • Meithrin ein hunain
 • Helpu plant i dyfu i fyny
 • Gwasanaethau Cymorth Magu Plant

Rhaglen Sylfaenol y Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae'r Rhaglen Sylfaenol yn gwrs 10 wythnos sy'n hyrwyddo defnyddio canmoliaeth a chymhellion i annog ymddygiad cydweithredol ynghyd â disgyblaeth gadarnhaol sy'n edrych ar:

 • Gosod rheolau tŷ
 • Trefnau rheolaidd
 • Gosod terfynau effeithiol sy'n atgyfnerthu sgiliau cymdeithasol a rheoleiddio emosiynau plant
 • Defnyddio strategaethau ymdawelu

Cysylltiadau Teuluol: Trafod Plant yn eu Harddegau

Mae gweithdai Trafod Plant yn eu Harddegau yn seiliedig ar ymchwil gyfredol ar ddatblygiad pobl ifanc a magu plant. Cawsant eu dylunio ar gyfer rhieni pobl ifanc yn eu harddegau a'r rhai y mae eu plant yn agosáu at yr arddegau (wedi'u hanelu at rieni plant 10-16 oed).

Maent yn anelu i wella’r berthynas rhwng rhieni a phlant yn eu harddegau drwy:

 • Archwilio pwysigrwydd rhieni i bobl ifanc yn eu harddegau
 • Datblygu dealltwriaeth rhieni o ddatblygiad pobl ifanc yn eu harddegau a dylanwad datblygiad yr ymennydd ar ymddygiad
 • Datblygu dealltwriaeth rhieni o bwysigrwydd gwrando, cyfathrebu ar lafar ac heb eiriau gyda phobl ifanc yn eu harddegau
 • Hyrwyddo dulliau cadarnhaol o osod ffiniau a datrys problemau
 • Rhoi cyfle i rieni rannu eu profiad â rhieni eraill.

Cynigir 4 sesiwn.

Cysylltu â’r Tîm

Cysylltwch â’r Cydlynydd Rhianta Amlasiantaeth ar 01495 766479 i gael mwy o wybodaeth.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cydlynydd Magu Plant Amlasiantaethol

Ffôn: 01495 766479

Nôl i’r Brig