Troseddau Ieuenctid

Tîm Troseddau Ieuenctid Sir Fynwy a Thorfaen

Sefydlwyd Timau Troseddau Ieuenctid (TTIau) dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Eu prif dasg yw atal troseddu ac aildroseddu gan blant a phobl ifanc (10-17 oed). Roedd y Ddeddf yn mynnu bod pob Awdurdod Lleol yng Nghymru a Lloegr yn sefydlu TTI yn eu hardal.

Mae gan bob TTI reolwr sy'n gyfrifol am gydgysylltu gwaith gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yn yr ardal o dan arweiniad Bwrdd Rheoli Lleol sy'n cynnwys uwch reolwyr o'r asiantaethau partner.

Mae pob TTI yn dîm amlddisgyblaethol sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r timau a'r asiantaethau eraill, ac maent yn cynnwys gweithwyr o'r canlynol:

  • Y Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Y Gwasanaeth Prawf
  • Yr Heddlu
  • Addysg
  • Iechyd
  • Sefydliadau statudol a gwirfoddol eraill y cytunwyd arnynt yn lleol

Mae gan TTI Torfaen a Sir Fynwy weithiwr sydd wedi'i secondio o Fusion, sef gwasanaeth cymorth alcohol a chyffuriau, a gweithiwr ieuenctid yn ogystal â'r gweithwyr a nodir uchod. 

Mae TTI Torfaen a Sir Fynwy yn ymgynghori â dioddefwyr troseddau ieuenctid ac yn cynnig cyfle iddynt fod yn rhan o ymyriadau adferol. Mae'r ymyriadau hyn yn cynnwys cyfarfod wyneb yn wyneb â'r person ifanc a gyflawnodd y drosedd, derbyn llythyr esboniad neu gynnig camau gwneud iawn (naill ai iddyn nhw eu hunain neu yn y gymuned ehangach).  

Mae'r TTI yn cynnal gweithgareddau gwneud iawn yn y gymuned gyda'r bobl ifanc. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys cael gwared ar graffiti, garddio, dosbarthu taflenni, casglu ar gyfer elusen a chasglu sbwriel.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig