Adfer, Cyfrifoldeb ac Ailintegreiddio

Mae dull y Tîm Troseddau Ieuenctid o weithio gyda phobl ifanc wedi'i seilio ar dair egwyddor, sef: 

  • Cyfrifoldeb – Helpu pobl ifanc i ddeall a derbyn cyfrifoldeb am y niwed y maent wedi'i achosi
  • Adfer - Gwneud iawn am y niwed a achoswyd gan y drosedd neu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gallai hyn gynnwys ymddiheuro i'r rhai yr effeithiwyd arnynt, naill ai'n ysgrifenedig neu'n bersonol, a chwblhau gwaith adfer (gwaith di-dâl) yn uniongyrchol i'r dioddefwr neu i'r gymuned ehangach
  • Ailintegreiddio – Cynorthwyo'r person ifanc i fod yn aelod cadarnhaol o'r gymuned drwy fynd i'r ysgol, hyfforddiant neu gyflogaeth; ymuno â gweithgareddau a chlybiau chwaraeon lleol
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig