Ymyrraeth Gynnar gan y System Cyfiawnder Troseddol

Mesur peilot yw Penderfyniad Adferol Ieuenctid (YRD) sy'n cynnig ymateb cyflym a chymesur i ymddygiad troseddol lefel isel gan berson ifanc ac yn caniatáu i ddioddefwyr leisio'u barn ynghylch sut y dylid ymdrin â'r drosedd. Gan ddefnyddio technegau cyfiawnder adferol, mae'n rhaid i'r person ifanc wynebu effaith ei drosedd, cynnig ymddiheuriad ac ystyried pam y cyflawnodd y drosedd. Pan roddir YRD, caiff ei gofnodi'n lleol yn hytrach nag ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu; nid yw'n rhoi Cofnod Troseddol i'r person ifanc. Dim ond pobl ifanc rhwng 10 a 17 oed nad ydynt wedi cael Cerydd, Rhybudd Olaf, Rhybuddiad neu benderfyniad arall sy'n gymwys. Nid yw troseddau difrifol yn gymwys ar gyfer YRD ac mae'n rhaid i'r troseddwr a'r dioddefwr gytuno â'r penderfyniad. Mae'r YRD ar gael mewn ardaloedd peilot yn unig ar hyn o bryd.

Rhybudd llafar ffurfiol yw Cerydd a roddir gan swyddog yr heddlu i berson ifanc sy'n cyfaddef ei fod yn euog o fân drosedd gyntaf. Cofnodir y Cerydd ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, sy'n golygu y bydd gan y person ifanc Gofnod Troseddol. Pan fydd person ifanc wedi cael Cerydd, ni ellir rhoi Cerydd arall iddo.

Mae Rhybudd Olaf yn ail rybudd a rhybudd "olaf" a roddir gan yr heddlu. Mae Rhybudd Olaf yn sbarduno atgyfeiriad uniongyrchol i'r TTI. Bydd y TTI yn cynnal asesiad ac yn cynnig rhaglen wirfoddol o ymyrraeth sydd â'r nod o leihau'r tebygolrwydd o ymddygiad troseddol pellach. Cofnodir y Rhybudd Olaf ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, sy'n golygu y bydd gan y person ifanc Gofnod Troseddol.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig