Ymyriadau Cymunedol y System Cyfiawnder Troseddol

Ymyriadau Cymunedol y System Cyfiawnder Troseddol

Gorchymyn Atgyfeirio

 • Rhoddir y Gorchymyn hwn i berson ifanc sy'n ymddangos mewn Llys Ieuenctid am y tro cyntaf ac yn pledio'n euog i drosedd (oni bai yr ystyrir bod y drosedd mor ddifrifol fel nad oes dewis arall ond rhoi dedfryd o garchar)
 • Mae'r Gorchymyn yn para rhwng 3 a 12 mis
 • Mae'r Tîm Troseddau Ieuenctid (TTI) yn cwblhau Asesiad Asset ac adroddiad gan nodi meysydd pryder a meysydd cadarnhaol ym mywyd y person ifanc
 • Mae panel sy'n cynnwys dau wirfoddolwr o'r gymuned a swyddog TTI yn cyfarfod â'r person ifanc a'i ofalwyr i gytuno ar gontract gwaith sydd â'r nod o leihau ei risg o droseddu eto
 • Gofynnir bob amser i ddioddefwr y drosedd fod yn bresennol os yw'n dymuno, fel y gall y person ifanc gael gwell dealltwriaeth o ganlyniadau ei drosedd
 • Mae'n rhaid i elfen o wneud iawn gael ei chynnwys yn y contract. Gall hyn fod yn gytundeb i ysgrifennu llythyr ymddiheuro neu gyflawni rhywfaint o waith ymarferol i'r dioddefwr neu'r gymuned leol

Mae Deddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 yn rhoi mwy o hyblygrwydd ac yn caniatáu ar gyfer defnydd ehangach o Orchmynion Atgyfeirio trwy: 

 • Bŵer disgresiwn i roi Gorchymyn Atgyfeirio i bobl ifanc a ddyfernir yn euog o drosedd am yr eildro ac sy'n pledio'n euog, os na roddwyd Gorchymyn Atgyfeirio iddynt yn flaenorol;
 • Pŵer disgresiwn i roi ail Orchymyn Atgyfeirio yn dilyn argymhelliad gan y Tîm Troseddau Ieuenctid mewn amgylchiadau eithriadol.

Dedfrydau cymunedol

Mae gwahanol fathau o orchmynion y gellir eu rhoi:

 • Gorchymyn Gwneud Iawn – mae'r Gorchymyn hwn yn mynnu bod person ifanc yn cwblhau hyd at 24 awr o waith Gwneud Iawn mewn cyfnod o 3 mis. Gall y gwaith hwn fod yn uniongyrchol i'r dioddefwr, ond mae'n fwy cyffredin iddo gael ei wneud yn y gymuned leol.
 • Gorchymyn Cynllun Gweithredu – mae'r Gorchymyn hwn yn para am 3 mis ac fe'i rhoddir gan y Llys. Rhaglen ddwys ydyw sy'n mynnu cysylltiad ddwywaith yr wythnos i ddarparu rhaglen wedi'i theilwra i'r unigolyn er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o fwy o ymddygiad troseddol.
 • Gorchymyn Goruchwylio – mae'r Gorchymyn hwn yn para am hyd at 3 blynedd. Mae'n rhaid i'r person ifanc gyfarfod â'i oruchwyliwr yn rheolaidd i gwblhau rhaglen waith wedi'i seilio ar asesiad er mwyn lleihau ei risg o gyflawni mwy o droseddau.
 • Gorchymyn Adsefydlu Cymunedol – mae'r Gorchymyn hwn yn para am hyd at 3 blynedd ac mae ar gael i bobl ifanc 16-17 oed yn unig. Mae'n rhaid i'r person ifanc gwblhau rhaglen waith wedi'i seilio ar asesiad er mwyn lleihau ei risg o gyflawni mwy o droseddau. 
 • Gorchymyn Cosb Gymunedol – mae'r Gorchymyn hwn ar gael i bobl ifanc 16-17 oed. Mae'n rhaid i'r person ifanc gwblhau rhwng 40 a 240 o oriau o waith cymunedol. Cytunir ar nifer yr oriau gan y Llys.
 • Gorchymyn Adsefydlu a Chosb Gymunedol – mae'r Gorchymyn hwn yn cyfuno'r ddwy elfen uchod. 
 • Gorchymyn Canolfan Ymbresenoli – mae'r Gorchymyn hwn yn mynnu bod person ifanc yn mynychu'r ganolfan ymbresenoli am hyd at 36 awr. Mae'r rhaglenni'n canolbwyntio ar waith grŵp er mwyn i'r sawl sy'n mynychu ennill sgiliau sylfaenol a sgiliau bywyd, yn ogystal ag ymgymryd â gwaith ar ymddygiad troseddol a gweithgarwch corfforol. 
 • Gorchymyn Cyrffyw – mae'r Gorchymyn hwn yn mynnu bod person ifanc yn aros mewn man penodol ar amseroedd penodol, a gellir ei roi ochr yn ochr â Gorchmynion eraill.

Cyflwynodd Deddf Cyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 orchymyn cymunedol cyffredinol newydd ar gyfer unrhyw droseddau a gyflawnwyd gan bobl ifanc ar ôl 30 Tachwedd 2009. Mae'r Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid yn disodli'r naw dedfryd gymunedol a restrir uchod ac yn cyfuno hyd at 18 gofyniad yn un ddedfryd.

Gellir gosod y gofynion canlynol ynghlwm wrth Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid:

 • Gofyniad Gweithgarwch 
 • Gofyniad Cyrffyw
 • Gofyniad Gwahardd
 • Gofyniad Preswylfa Awdurdod Lleol
 • Gofyniad Addysg
 • Gofyniad Triniaeth Iechyd Meddwl
 • Gofyniad Gwaith Di-dâl (16/17 oed)
 • Gofyniad Profion Cyffuriau
 • Gofyniad Triniaeth Sylweddau Meddwol
 • Gofyniad Goruchwyliaeth
 • Gofyniad Monitro Electronig
 • Gofyniad Gweithgarwch Gwaharddedig
 • Gofyniad Triniaeth Cyffuriau
 • Gofyniad Preswyl
 • Gofyniad Rhaglen
 • Gofyniad Canolfan Ymbresenoli
 • Goruchwyliaeth Ddwys
 • Maethu Dwys (ar gael mewn ardaloedd peilot yn unig)

Pennir lefel y cysylltiad ar Orchymyn Adsefydlu Ieuenctid yn ôl lefel y tebygolrwydd o aildroseddu neu niwed difrifol a bennir yn ystod y cam asesu.

Goruchwyliaeth Ddwys

Goruchwyliaeth Ddwys yw'r ymyrraeth ddigarchar lymaf sydd ar gael i droseddwyr ifanc (10-17 oed). Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n cyfuno lefelau digynsail o oruchwyliaeth yn y gymuned â phwyslais cynhwysfawr a pharhaus ar fynd i'r afael â'r ffactorau sy'n cyfrannu at ymddygiad troseddol y person ifanc.

Mae Goruchwyliaeth Ddwys yn targedu'r troseddwyr ifanc sy'n aildroseddu amlaf, a'r rhai hynny sy'n cyflawni'r troseddau mwyaf difrifol. Gellir gorfodi'r rhaglen hon fel amod ychwanegol ynghlwm wrth Orchymyn Goruchwylio, Gorchymyn Adsefydlu Cymunedol, Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid neu elfen gymunedol Gorchymyn Cadw a Hyfforddi. Mae'r rhaglen yn para am 6 mis yn gyffredinol, ond gellir ei gorfodi am hyd at 12 mis ar gyfer y troseddwyr mwyaf mynych/difrifol.

Yn ystod y 3 mis cyntaf, caiff y troseddwr ifanc ei oruchwylio am hyd at 25 awr yr wythnos. Yn ogystal, bydd tag electronig yn cael ei osod ar y person ifanc fel arfer a bydd yn destun cyrffyw yn ystod y cyfnod hwn.

Yn ystod y 3 mis olaf, caiff y troseddwr ifanc ei oruchwylio am o leiaf bum awr yr wythnos.

Caiff Goruchwyliaeth Ddwys ei theilwra i'r unigolyn er mwyn targedu materion yr aseswyd eu bod yn cyfrannu at risg person ifanc o aildroseddu.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig