Asesiadau a wneir gan y Tîm Troseddau Ieuenctid

Caiff asesiad strwythuredig, a elwir yn Asset/Onset, ei gwblhau ar gyfer pob person ifanc sy'n cael ei gyfeirio i'r Tîm Troseddau Ieuenctid (TTI). Pecyn cymorth asesu wedi'i seilio ar ymchwil yw Asset/Onset sy'n cael ei ddefnyddio gan ymarferwyr i nodi'r rhesymau pam mae person ifanc yn troseddu, pa mor debygol ydyw o aildroseddu, pa mor agored i niwed ydyw a'r risg o niwed difrifol i bobl eraill.

Ystyrir ffactorau fel:

 • Trefniadau byw
 • Perthnasoedd teuluol a phersonol
 • Addysg
 • Hyfforddiant a chyflogaeth
 • Y gymdogaeth
 • Ffordd o fyw
 • Defnydd o sylweddau
 • Iechyd corfforol
 • Iechyd emosiynol a meddyliol
 • Canfyddiad o'i hun a phobl eraill
 • Ffordd o feddwl ac ymddygiad
 • Agweddau at droseddu
 • Symbyliad i newid

yn ogystal â nifer o ffactorau sefydlog sy'n cyfrannu at risg uwch o aildroseddu. Yna, cytunir ar gynllun ymyrryd gyda'r person ifanc a'i deulu i leihau effaith y risgiau a nodwyd a chryfhau'r ffactorau cadarnhaol a nodwyd, gyda'r bwriad o leihau tebygolrwydd y person ifanc o gyflawni troseddau pellach.

Os yw asesiad Asset yn nodi unrhyw ddangosyddion niwed difrifol, caiff asesiad arall ei gwblhau i bennu lefel y risg i bobl eraill. Pan nodir pryderon o bwys ynghylch risg person ifanc o achosi niwed difrifol i bobl eraill, caiff panel amlasiantaethol ei ymgynnull i drafod y pryderon a nodwyd a chaiff cynllun rheoli risg ei lunio.

Os yw asesiad Asset yn nodi pryderon o bwys sy'n awgrymu bod y person ifanc yn agored i niwed, caiff yr achos ei gyfeirio i banel amlasiantaethol i drafod y pryderon a nodwyd a chaiff cynllun rheoli ei lunio i fynd i'r afael â'r ffactorau sy'n golygu bod y person ifanc yn agored i niwed.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig