Parthau Rheoli Galwadau Digroeso

Beth yw Parth Rheoli Galwadau Diwahoddiad?

Mae troseddu ar stepen y drws yn cynnwys pob agwedd ar golled i ddefnyddwyr a throseddu sy'n deillio o alwyr ar stepen y drws. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr twyllodrus, gwerthwyr sy'n rhoi llawer o bwysau ar ddefnyddwyr, swyddogion twyllodrus a bwrgleriaeth drwy dynnu sylw, ac mae'n ffaith sefydledig bod masnachwyr twyllodrus a bwrgleriaeth drwy dynnu sylw yn aml yn rhyng-gysylltu â'r gilydd.

Yn 2002, adroddodd arolwg cenedlaethol a gwblhawyd gan y Sefydliad Safonau Masnach nad oedd 96% o bobl eisiau galwyr diwahoddiad ac nad oedd unrhyw un yn eu croesawu. Adroddodd 62% o'r rhai a holwyd fod galwr diwahoddiad wedi ymweld â nhw yn ystod y tri mis blaenorol.

Nid yw galwad diwahoddiad cychwynnol yn anghyfreithlon, ac nid oes unrhyw statws cyfreithiol i Barth Rheoli Galwadau Diwahoddiad. Fodd bynnag, mae deddfwriaeth newydd wedi creu troseddau ar gyfer galwyr mynych a thrwy weithio ar y cyd, mae'r parthau hyn yn rhoi'r hyder i drigolion ddweud 'NA' wrth unigolion sy'n galw heibio heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw, ac yn rhoi neges glir nad oes croeso i fasnachwyr twyllodrus a galwyr ffug yn yr ardal.

Bydd llawer o fusnesau dilys yn gwneud pethau'n haws i drigolion trwy bostio catalog trwy'r drws. Mae hyn yn osgoi unrhyw deimlad o wrthdaro ar stepen y drws ac yn gadael i'r unigolyn benderfynu a yw am brynu nwyddau ac ati gan y cwmni dan sylw.

Sut mae Parth Rheoli Galwadau Diwahoddiad yn gweithio?

Mae'r Parth Rheoli Galwadau Diwahoddiad yn fenter ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Heddlu Gwent ac, yn bwysicach fyth, y trigolion lleol eu hunain. Caiff mynedfeydd yr ardal eu hamlygu trwy osod arwyddion ar bolion lampau, a gall trigolion atgyfnerthu'r neges trwy roi sticer mewn ffenestr yn agos at y drws ffrynt.

Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad yn Nhorfaen

Er mwyn ceisio cynyddu ei effeithiolrwydd o ran mynd i'r afael â throseddu ar stepen y drws, mae Safonau Masnach Torfaen wedi cyflwyno Parthau Rheoli Galwadau Diwahoddiad yn yr ardaloedd canlynol yn Nhorfaen.

Ward Blaenafon

 • Ger-yr-efail
 • Garn-yr-erw
 • Capel Newydd
 • Curwood
 • Cilgant Cennard
 • Heol Avon/Brynafon
 • Heol Llanofer
 • Elgam Uchaf

Ward Brynwern 

 • Y Cylch
 • Park Terrace/Stryd Nicholas (a'r ardal)

Coed Eva

 • Meyricks
 • Tillsland, Stevelee, Gorllewin Roedin, Dwyrain Roedin a Offway
 • Willins a Tydies

Ward Gogledd a De Croesyceiliog

 • Pob ardal

Cwmynyscoy

 • Blaendare Road
 • Cwmynyscoy Road
 • Cwmfarm Lane
 • Hillside Drive
 • Farm Road
 • Ffordd Greys
 • Mynydd View
 • St Matthews Road
 • Dingle Road
 • Sgwâr Granston
 • Neyland Path
 • Wiston Path
 • Clos Cendl

Fairwater

 • Ty Gwyn Bungalows
 • Bryn Tirion
 • Llwybr Bryn Tirion
 • Clos Fairwater
 • Tyn-y-Coed
 • St Peters Close
 •  Heol Windsor
 • Llwybr Trefin
 • Dinas Path
 • Llwybr Steynton
 • Llwybr Dale
 • Rhodfa Pentywyn
 • Llanerch Path
 • Llwybr Picton
 • Cheriton Path

Greenmedow

 • Pandy (rhif 293 - 315)
 • Picwic green

Griffithstown a Sebastopol

 • Maes-y-celyn a Brynheulog
 • Maesderwen a The Moorings
 • Heol Stafford (rhif 65-117)
 • Clos St Mary
 • Clos Open Hearth
 • Elm Grove
 • Heol Wern, Heol Austin a School Crescent
 • Llys Glen

Llwyncelyn

 • Trostrey (rhif 130 - 151)

Llanfrechfa (uchod a isod)

 • pob ardal

Ward Llantarnam

 • Oakfield (pob ardal)
 • Fferm y Cwrt (pob ardal)
 • Parc Cory (Abbey Fields)

Ward Gogledd a De Llanyrafon

 • Pob ardal

Ward New Inn

 • Heol Lancaster , Clos Warwick ,Clos Monmouth  a Clos Eglwys 
 • Heol Caroline , Heol Blodwen, Heol Link  a Ffordd Ambrose   
 • Hillcrest, Heol Ambryn Trostrey CLose, Penylan Close a Cwmsor Close
 • Palm Close, Laburnum Drive, Chestnut Close and Hazel Close
 • Heol Usk  (Nos 63 – 109)
 • Princes Rhodfa
 • Sunlea Crescent
 • Coed-y-Cando Road
 • Heol Hillcrest
 • Heol Hand Farm

Ponthir

 • Pob ardal

Pentwyn

 • Kiln Close

Pontrhydyrun

 • Heol y Glyn
 • Clos Avondale
 • Cilgant y Glyn

Ward Pont-y-pŵl 

 • Brynwern
 • Park Terrace uchaf a isaf , Stryd John, Stryd Nicholas a stryd y pont uchaf
 • Heol Victoria, Golygfa y parc , Terrace Pen y Graig , Daisy View and School View
 • Ty Newydd, Park Road, Clos Dewi sant, Park Gardens, Lower Park Gardens, Churchwood a Clos Churchwood 

Ward St Dials a Hen Cwmbran 

 • Heol St Dials
 • Pen-y-waun/Hilltop Road (a'r ardal) 
 • Stryd Wesley/Stryd y Dderwen/Stryd y Seren/Heol Abaty (a'r ardal)

Thorhill

 • Cwrt Stour (rhif 27 - 31)

Trevethin

 • Newman Road
 • Upland Drive
 • Ffordd Maesglas

Dwy loc

 • Heol Waun, Ledbrooke Close, New Chapel Court, Pendoylan Walk,  Kenilworth Place, Presteigne Walk, Langstone Court a Nolton Place.
 • Coed Glas, Trem Twynbarlwm, Cae Derwen, Fetty Place, Green  Acre, Kemys Walk, Cwrt Bleddyn,  Glyntirion a Llwyn Celyn.

Cwmbran Uchaf

 • Heol Thornhill aClos Thornhill 
 • Heol Graig, Heol Tram  a Bethel Lane
 • Heol Cwmbrân uchaf a Golygfa Severn 
 • Y Sgwâr

Ward Wainfelyn

 • Clos Avalon 
 • Heol Wainfelin, Wainfelin Avenue a School Lane
 • Stryd Fowler, Jubilee Terrace, Stryd Campbell
 • Helpstone Terrace, Bushy Park a Fairfield Terrace
 • Clos
 • St John's  a St John's Terrace
 • Penywain Lane a Clos Llanerch 
 • Rosser Street, Penywain Terrace, Heol Penywain a Stryd Penywain

Beth sy'n digwydd os bydd galwyr diwahoddiad yn galw heibio i'r tŷ?

Dylai trigolion roi gwybod i Safonau Masnach Torfaen am unrhyw alwyr diwahoddiad gan ddefnyddio'r rhif 03454 04 05 06 (Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth - Cyswllt Defnyddwyr Cymru gynt) neu Heddlu Gwent gan ddefnyddio'r gwasanaeth 101. Ym mhob achos lle caiff galwyr diwahoddiad eu canfod yn y parth, byddant yn cael gofyn yn ffurfiol am beidio â galw'n ddiwahoddiad yn yr ardal eto. I'r perwyl hwnnw, cytunwyd ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Heddlu Gwent a'r 5 gwasanaeth Safonau Masnach yn ardal Gwent Fwyaf a chaiff hwn ei ddefnyddio i ddarparu ymateb cyflym i unrhyw ddigwyddiad y rhoddir gwybod amdano.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Safonau Masnach

Ffôn: 01633 647274

 

Nôl i’r Brig