Apeliadau Bandiau Prisio

Mewn rhai amgylchiadau gallwch wneud cynnig i newid y band y mae eich eiddo wedi'i osod ynddo.

Mae enghreifftiau o pryd y gallwch apelio yn cynnwys y canlynol:

  • Os bu newidiadau ffisegol yn eich ardal a allai effeithio ar werth eich eiddo.
  • Os ydych yn dod yn dalwr newydd y Dreth Gyngor ar gyfer eiddo - mae gennych chwe mis i herio'r band prisio.
  • Os ydych am ddileu eiddo o'r rhestr brisio gan nad yw'n bodoli mwyach neu oherwydd eich bod yn credu na ddylai fod yn atebol am y Dreth Gyngor mwyach.
  • Os ydych wedi derbyn hysbysiad gan y swyddog rhestru yn rhoi gwybod i chi bod y cofnod ar gyfer eich eiddo yn y rhestr brisio wedi'i newid - mae gennych chwe mis i wneud cynnig os ydych yn anghytuno â'r newid.
  • Os yw'ch eiddo'n dod yn eiddo cymysg, neu'n peidio â bod yn eiddo cymysg. (Eiddo cymysg yw eiddo sy'n cynnwys eiddo domestig ac eiddo annomestig)

Dylai apeliadau gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at:

Valuation Office Agency
Ty Glyder, 339 High Street
Bangor
North Wales
LL57 1EP

Dylai eich apêl gynnwys y canlynol:

  • Eich enw a chyfeiriad.
  • Yr eiddo sy'n destun yr apêl.
  • Sut yr ydych yn cynnig y dylai'r band newid, er enghraifft, i fand uwch neu is.
  • Y rheswm pam rydych o'r farn bod y band yn anghywir.

Mae mwy o wybodaeth am apeliadau ar gael ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Revenues & Benefits

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig