Costau'r Cartref

Gwiriwr GOV.UK newydd ar gyfer budd-daliadau a chymorth ariannol

Lansiwyd adnodd newydd i’ch helpu i ganfod pa fudd-daliadau a chymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w derbyn.

Atebwch 10 cwestiwn i ganfod pa gymorth sydd ar gael.

Gallwch ddod o hyd i’r adnodd ar www.gov.uk/check-benefits-financial-support

Help i Aelwydydd (gov.uk)

Os ydych yn cael anhawster gyda chostau byw cynyddol, mae Llywodraeth y DU wedi creu’r wefan Help for Households sy’n rhoi’r cymorth a’r cyngor ariannol sydd ar gael i gyd yn yr un lle -  https://helpforhouseholds.campaign.gov.uk/

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl syml i bobl ddi-waith neu sy’n gweithio ac ar incwm isel. Am fwy o wybodaeth ewch i ardal Credyd Cynhwysol, Budd-dal Tai a Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor ar ein gwefan.

Lwfans Gofalwyr

Telir Lwfans Gofalwyr i bobl sy’n gofalu am o leiaf 35 awr yr wythnos, sy’n gofalu am rywun sy’n derbyn budd-daliadau penodol ac sy’n ennill hyd at £128 yr wythnos ar y mwyaf. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r adran cymorth ariannol i ofalwyr ar ein gwefan.

Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai

I bobl sydd ar Gredyd Cynhwysol ond dal i fod yn cael anhawster i dalu rhent. I gael mwy o wybodaeth ewch i ardal Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai ar ein gwefan.

Gostyngiad yn nhreth y cyngor

Os ydych ar fudd-daliadau neu os oes gennych incwm isel efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad. Am fwy o wybodaeth ewch i ardal Gostyngiadau a Disgowntiau ar ein gwefan.

Y Grant Caledi i Denantiaid

Grant gan Lywodraeth Cymru i denantiaid tenantiaid y sector rhentu preifat a chymdeithasol. I gael mwy o wybodaeth ewch i https://gov.wales

Dŵr Cymru - HelpU

Os oes gennych incwm isel, efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad ar eich ardrethi dŵr. Gallwch wneud cais ar-lein ar https://contact.dwrcymru.com. Bydd angen i denantiaid Bron Afon ddefnyddio’r rhif cyfeirnod canlynol: 3489812601. Gallwch alw Dŵr Cymru ar 0800 052 0145

Y Grant Datblygu Disgyblion

Grant gan Lywodraeth Cymru i deuluoedd ar incwm isel i helpu gyda chostau gan gynnwys gwisg ysgol, esgidiau a gweithgareddau allgyrsiol. Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran Grantiau Datblygu Disgyblion ar ein gwefan.

Cymorth Cynnal Addysg

Cymorth wythnosol o £30 i fyfyrwyr amser llawn 16, 17 neu 18 oed cyn 31 Awst. Am fwy o wybodaeth ewch i https://gov.wales/education-maintenance-allowance

Cyngor

Tîm budd-daliadau Cyngor Torfaen

Cysylltwch drwy e-bost ar benefits@torfaen.gov.uk neu ffoniwch y Tîm Gofal Cwsmeriaid ar 01495 766430 neu 01495 766570. Neu fe allwch alw i mewn i un o’n Canolfannau Gofal Cwsmeriaid.

Hawl i

Cyfrifiannell budd-daliadau am ddim i gyfrifo eich hawl i fudd-daliadau a chredyd treth. Ewch i www.entitledto.co.uk

Atebion Tai Torfaen

Mae Tîm Atebion Tai Torfaen yn darparu cyngor ar faterion tenantiaeth, atal digartrefedd, dyled, arian a rheoli arian. Gallwch gysylltu â thîm Atebion Tai Torfaen yn uniongyrchol ar 01495 742301 neu drwy e-bostio housingsolutions@torfaen.gov.uk.

Cyngor ar ddyled

Cyngor Ariannol a Budd-daliadau

Prosiect Cyngor ar Anabledd

Elusen sydd wedi ei lleoli yng Nghwmbrân sy’n helpu pobl i wneud cais am fudd-daliadau - www.dapwales.org.uk

Undeb Credyd Gateway

I gael gwybodaeth am gynilo a benthyciadau cost isel ewch i wefan Gateway Credit Union.

Turn 2 us

Elusen annibynnol sy’n helpu pobl i gael hyd i’r arian sydd ar gael ar eu cyfer – trwy fudd-daliadau lles, grantiau a mathau eraill o gymorth. I gael gwybodaeth bellach ewch i wefan Turn 2 us.

Cyngor ar Bopeth Torfaen

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Torfaen ar gael i bob oedolyn sy'n chwilio am help gyda budd-daliadau, dyled, tai, cyflogaeth ac unrhyw fater arall sydd gennych.

Ffoniwch 0300 330 2117 i siarad â chynghorydd neu i gael mynediad at wasanaeth sgwrsio drwy fideo Cyngor ar Bopeth Torfaen

Gallwch hefyd gael cyngor gan eu llinellau cymorth cenedlaethol:

  • Help i Hawlio Credyd Cynhwysol - 0800 024 1220
  • Llinell Gymorth Cyngor i Ddefnyddwyr - 0808 223 1133
  • Pensionwise - 0800 138 3944
  • Adviceline Wales - 0344 447 2020

Advicelink Cymru

I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru? Ffoniwch Radffôn 0800 702 2020 (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener), neu, i gael gwybodaeth a/neu siarad ag un o'r cynghorwyr ar-lein, ewch i wefan Advicelink Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig