Taliadau Costau Byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod taliad  costau byw o £150 i’w wneud i bob deiliad eiddo ym mandiau A, B, C a D, ynghyd â’r sawl sy’n derbyn gostyngiad y dreth gyngor (a arferai gael ei alw yn fudd-dal y dreth gyngor), pa bynnag fand y mae eu heiddo ynddo (A i I).

Nid yw’r £150 yn ad-daliad ar fil y dreth gyngor, ond taliad i helpu gyda chostau cynyddol holl filiau cyfleustodau.

Bydd pob aelwyd gymwys yn derbyn y taliad, hyd yn oed os nad ydych yn talu’r dreth gyngor gan eich bod yn cael gostyngiad yn y dreth gyngor.

Bydd UN taliad fesul aelwyd gymwys a byddwch yn derbyn y taliad yn eich cyfrif banc; ni ellir ei dynnu oddi ar eich bil treth gyngor.

NID yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i dderbyn taliad, dim ond eiddo lle’r oedd rhywun yn byw ynddynt ar 15fed Chwefror 2022.

Sut byddaf yn cael fy nhaliad?

Cam cyntaf y taliadau – nawr ar gau

Os oeddech yn talu'ch treth y cyngor drwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022 byddwch eisoes wedi derbyn taliad yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.

Ail gam y taliadau – nawr ar gau

Os nad oeddech yn talu'ch treth y cyngor drwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, cawsoch wahoddiad i lenwi ffurflen gofrestru ar-lein i dderbyn y taliad costau byw.

Trydydd cam a cham olaf y taliad – nawr ar gau

Daeth tocynnau Swyddfa Post a gyflwynwyd o 18fed Gorffennaf 2022 i ben ar 30ain Medi 2022 –dyddiad cau’r cynllun i geisiadau newydd.

Tocynnau Swyddfa Post heb eu Defnyddio

Mae ein cofnodion yn dangos bod nifer o Docynnau Swyddfa Post nad ydynt wedi eu defnyddio cyn i’r cynllun gau ar 30ain Medi 2022. Yn yr achosion hyn, byddwn yn talu’r £150 yn uniongyrchol i’ch cyfrif Treth Gyngor, lle bydd yn cael ei osod yn erbyn unrhyw falans ar eich bil. Byddwn yn ysgrifennu at y rhai ohonoch rydym wedi eu hadnabod fel rhai nad ydynt wedi defnyddio’r Tocyn i’w hysbysu o hyn. Bydd y sawl sy’n derbyn y llythyr yma yn cael un cyfle olaf i hawlio’r taliad hwn. I wneud hynny, bydd angen i chi gwblhau ffurflen arlein Cynllun Cymorth Costau Byw 2022. Nodwch y bydd angen i chi ddarparu eich rhif cyfrif Treth Gyngor a manylion eich banc.

Bydd angen cwblhau ffurflenni arlein erbyn 7fed Rhagfyr 2022 i ganiatáu talu ceisiadau llwyddiannus o fewn 21 diwrnod arall.

Peidiwch â chwblhau’r ffurflen hon os nad ydych wedi derbyn llythyr gennym gan na fyddwn yn ymateb i’ch cais ac ni fydd taliad yn cael ei wneud.

Cynllun Disgresiynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth o dan gynllun disgresiynol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.

Dysgwch mwy ar dudalen Taliad Costau Byw – Cynllun Disgresiynol.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffon: 01495 762200

Ebost: energypayments@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig