Taliad costau byw - Cynllun Cymorth Disgresiynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth o dan gynllun cymorth disgresiynol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.

Bydd cynllun cymorth disgresiynol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r aelwydydd canlynol sy'n bodloni'r meini prawf a nodir isod.

Gwneir taliad o £150 i aelwydydd y mae eu hunig neu brif gartref yn Nhorfaen, a'u bod yn derbyn taliad Prydau Ysgol am Ddim ym mis Chwefror 2022. Bydd y taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r cyfrif banc a ddefnyddiwyd ar gyfer y taliad Prydau Ysgol am Ddim.

Telir £150 i aelwydydd lle:

 • Roedd y person yn atebol am dreth y cyngor ac mae'n byw yn yr eiddo, sydd yn unig gartref iddo neu’n brif gartref iddo ar 15 Chwefror 2022 AC mae'n derbyn un o'r eithriadau neu'r gostyngiadau a ganlyn:
  • Mae'r holl drigolion yn fyfyrwyr, eithriad treth y cyngor dosbarth N
  • Mae'r holl drigolion yn bobl ifanc o dan 18 oed, eithriad treth y cyngor dosbarth S
  • Mae'r trigolion yn bobl sy'n gadael gofal yn 18 oed neu'n hŷn, eithriad treth y cyngor dosbarth X
  • Mae gan y trigolion nam meddyliol difrifol, eithriad treth y cyngor dosbarth U
  • Eiddo ym Mand F – I sy'n derbyn gostyngiad o dan y band anabledd 
 • Roedd y person yn atebol am dreth y cyngor ac mae'n byw rhywle arall i dderbyn gofal neu ddarparu gofal ar 15 Chwefror 2022 AC mae'n derbyn un o'r eithriadau neu'r gostyngiadau a ganlyn:
  • Eiddo gwag lle mae'r parti atebol wedi symud i dderbyn gofal (ac eithrio cartref gofal) ac yn derbyn eithriad treth y cyngor dosbarth I NEU
  • Eiddo gwag am fod y person atebol wedi symud er mwyn rhoi gofal i berson arall, eithriad treth y cyngor dosbarth J

Lle mae gennym fanylion debyd uniongyrchol cyfredol ar gyfrifon treth y cyngor, byddwn yn ceisio gwneud taliad yn uniongyrchol i gyfrifon banc. 

 • Diweddarwyd 25 Awst 2022: Bydd taliadau ar gyfer y cyfrifon yma'n cael eu gwneud erbyn 30 Awst 2022. Bydd llythyr yn cadarnhau bod y taliad wedi ei wneud yn cael ei anfon atoch.

Lle nad oes gennym fanylion debyd uniongyrchol cyfredol, byddwn yn anfon llythyr yn eich gwahodd i wneud cais am y taliad uchod.

 • Diweddarwyr 25 Awst 2022: Mae llythyrau gwahoddiad yn cael eu cyhoeddi a dylid eu derbyn erbyn 9 Medi 2022. Ar ôl ei dderbyn, bydd angen i chi ddefnyddio'ch cod mynediad unigryw sydd wedi'i roi ar eich llythyr i gwblhau'r Cais am Daliadau Disgresiynol Costau Byw 2022 yma.

Os na fyddwch yn derbyn llythyr gwahoddiad, ni allwch gofrestru i dderbyn y taliad hwn.

Os nad ydych yn sicr a ydych yn gymwys ar sail y wybodaeth uchod, gallwch ddefnyddio ein gwiriwr cymhwysedd i gael gwybod mwy.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig