Lwfans Tai Lleol

Os ydych yn rhentu eiddo neu ystafell gan landlord preifat Lwfans Tai Lleol (LHA) yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo faint o Fudd-dal Tai a gewch. Mae cyfradd y Lwfans Tai Lleol yn cael ei gynnwys yn eich cais sydd wedi ei seilio ar y nifer o ystafelloedd gwely a ganiateir ar gyfer maint eich cartref.

Faint o arian gewch chi?

Bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei seilio ar:

  • eich cynilion chi a'ch partner (os oes gennych bartner)
  • cyfradd y Lwfans sy'n berthnasol i chi
  • yr arian rydych chi a'ch partner (os oes gennych bartner) yn ei ennill
  • eich amgylchiadau, er enghraifft eich oedran chi, oedrannau a maint eich teulu, a ydych chi neu unrhyw aelod o'ch teulu yn anabl, ac a fyddai unrhyw un sy'n byw gyda chi yn gallu helpu i dalu'r rhent.

I bwy fydd y Lwfans Tai Lleol yn berthnasol?

Bydd yn berthnasol i hawlwyr sy'n rhentu oddi wrth landlord preifat. 

Ni fydd yn berthnasol i chi:

  • os ydych yn denant gyda chymdeithas tai
  • os oes gennych denantiaeth a ddechreuodd cyn 1989
  • os ydych yn byw mewn carafán, cartref symudol neu hostel neu ar gwch preswyl, neu
  • os yw'r Swyddog Rhenti wedi penderfynu bod rhan sylweddol o'ch rhent ar gyfer prydau a gweini

Efallai na fydd y Lwfans yn berthnasol i chi os ydych yn byw mewn tai â chymorth. 

Os ydych wedi bod yn cael Budd-dal Tai ers cyn 7 Ebrill 2008, bydd y Lwfans yn berthnasol i chi dim ond:

  • os byddwch yn newid cyfeiriad
  • os bydd saib yn eich hawliad

Beth yw'r Lwfans Tai Lleol presennol Cyfraddau?

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol eu pennu ar gyfer gwahanol fathau o lety ym mhob ardal Marchnad Rentu Eang (AMRE) gan y Gwasanaeth Swyddog Rhent. Yn Nhorfaen, mae un BRMA sy'n cynnwys ffiniau'r fwrdeistref yn union. Mae’r cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LTLl) o 1 Ebrill 2022 fel a ganlyn:

Local Housing Allowance Rates
LletyCyfraddau LTLl TorfaenCyfraddau LTLl Sir Fynwy
Shared £54.00 £75.95
Un Gwelu  £87.45 £95.51
Dau Gwelu  £105.86 £126.58
Tri Gwelu  £120.82 £149.59
Pedwar Gwelu £149.59 £178.36

Os nad yw eich hawliad Budd-dal Tai yn cwrdd eich rhent yn llawn ac rydych yn cael trafferth cwrdd â'r diffyg gallwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y:

Diwygiwyd Diwethaf: 21/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gofal Cwsmeriaid

Ffôn: 01495 766430

E-bost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig