Gwybodaeth i Bobl Hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig a bod eich enillion yn isel a'ch cynilion yn llai nag £16,000, gallech fod yn gymwys i gael Budd-dal Tai a/neu Fudd-dal y Dreth Gyngor.

Rydych yn hunangyflogedig os ydych:

  • yn gyfrifol am dalu eich Treth Incwm a'ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol eich hun
  • yn unig fasnachwr neu mewn partneriaeth fusnes
  • yn warchodwr plant

Nid yw lwfansau maethu nac incwm rhent yn cyfrif fel enillion hunangyflogedig.

Os hoffech wneud cais am Fudd-dal Tai/Budd-dal y Dreth Gyngor, erbyn hyn, gallwch eu hawlio ar-lein. Defnyddiwch y system Hawlio Budd-daliadau Ar-lein i wneud cais. Fel arall, gallwch hawlio trwy ein ffonio ar 0800 028 2569. Bydd angen eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt arnom. Yna, byddwn yn trefnu i gwblhau'r hawliad gyda chi trwy gyfweliad personol yn y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid naill ai yng Nghwmbrân neu ym Mhont-y-pŵl.

Os nad ydych yn gallu darparu tystiolaeth ddogfennol o'ch incwm a gwariant, argraffwch a llenwch y Taflen Gwybodaeth am Enillion Hunangyflogedig amgaeedig a'i hanfon gyda'ch ffurflen gais Budd-dal Tai/Budd-dal y Dreth Gyngor orffenedig.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y daflen Gwybodaeth i Bobl Hunangyflogedig.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Customer Care Team

Ffôn: 01495 766430

E-bost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig