Cymorth i'r rhai sy'n dechrau gweithio

Mae'r adran hon yn rhoi cyngor cyffredinol ar y cymorth y gallech chi ei gael os byddwch yn dechrau gweithio neu'n cynyddu nifer yr oriau rydych chi'n gweithio.

Taliadau estynedig - cymorth â chostau tai

Os oeddech yn cael cymorth â'ch costau tai tra'r oeddech yn ddi-waith, efallai y gallech barhau i gael yr un swm o Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor ag yr oeddech yn ei gael cyn i chi ddechrau gweithio. Bydd hyn yn para 4 wythnos a chaiff ei alw'n Daliad Estynedig. 

I fod yn gymwys i gael Taliad Estynedig:

  • rhaid i chi fod wedi derbyn Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm neu Gymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd, Lwfans Anabledd  Difrifol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau yn barhaus am o leiaf 26 wythnos cyn dechrau gweithio; a
  • rhaid bod disgwyl i'ch cyflogaeth/oriau cynyddol bara 5 wythnos neu fwy.

Nid oes angen i chi wneud cais am Daliad Estynedig. Caiff ei ddyfarnu fel mater o drefn os ydych yn bodloni'r amodau cymhwyso pan fyddwch yn dechrau gweithio.

Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Gallwch gael Budd-dal Tai neu Fudd-dal y Dreth Gyngor (neu'r ddau ohonynt) o hyd os ydych yn gweithio. Bydd y swm rydych chi'n ei gael yn dibynnu ar eich incwm, cynilion a'ch amgylchiadau teuluol.

Gallwch ddefnyddio'r system Hawlio Budd-daliadau Ar-lein i weithio allan a fydd gennych hawl i gael Budd-dal Tai a/neu Fudd-dal y Dreth Gyngor ai peidio. Sylwer mai canllaw yn unig yw hwn. Fel arall, gallwch ein ffonio ar 0800 652 5422 (rhadffôn). 

Credydau treth

Gallwch gael Credyd Treth Gwaith os ydych chi neu eich partner yn gweithio digon o oriau yr wythnos a bod eich incwm yn ddigon isel. Nid oes angen i chi gael plant i fod yn gymwys. Mae nifer yr oriau'r wythnos rhaid i chi weithio i allu cael Credyd Treth Gwaith yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Gallwch barhau i gael credyd treth plant os ydych yn gweithio.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am Fudd-daliadau a chymorth wrth fynd yn ôl i'r gwaith, cyfeiriwch at y wefan y lywodraeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein taflen Ein canllaw i helpu'r rhai sy'n dechrau gweithio.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/03/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Customer Care Team

Ffôn: 01495 766430

Ebost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig