Arweiniad i Landlordiaid Preifat

Pwy sy'n gallu hawlio? 

Gall tenant hawlio Budd-dal Tai os yw'n gorfod talu rhent ar gyfer ei gartref/chartref ac:

  • ei fod/bod yn cael incwm isel neu'n hawlio budd-daliadau'r wladwriaeth (fel Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu Bensiwn Ymddeol y Wladwriaeth); a
  • bod ganddo/ganddi gynilion o lai nag £16,000.

Fodd bynnag, os yw eich tenant yn byw gyda chi ac yn berthynas agos, ni fydd ef neu hi yn gallu cael Budd-dal Tai, fel arfer. 

Sut mae fy nhenant yn hawlio Budd-dal Tai? 

Gan ddibynnu ar amgylchiadau eich tenant, bydd raid iddo ef/iddi hi wneud cais trwy gysylltu â'r:

  • Ganolfan Byd Gwaith neu'r Gwasanaeth Pensiwn; neu'r
  • Cyngor i wneud hawliad. Dylai wneud hyn trwy gysylltu â ni ar 0800 028 2569. Bydd angen ei (h)enw, cyfeiriad a rhif ffôn arnom. Yna, byddwn yn trefnu i gwblhau'r hawliad gydag ef/gyda hi trwy gyfweliad personol.

Os bydd eich tenant yn ei chael hi'n anodd dod i un o'n swyddfeydd, yna gallwn drefnu i Swyddog Ymweld Budd-dal Tai ymweld ag ef/â hi yn ei gartref/chartref ei hun er mwyn cwblhau'r hawliad. 

Gall eich tenant wneud cais am Fudd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor ar-lein gan ddefnyddio'r Gyfrifiannell Budd-daliadau

Dylai'ch tenant gysylltu â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arno/arni am hawlio.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y daflen Arweiniad i Landlordiaid Preifat.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Customer Care Team

Ffôn: 01495 766430

Ebost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig