Cyngor ar Arian a Budd-daliadau

Yma fe gewch ddolenni cyswllt i'r Gwasanaethau Cynghori sydd wedi eu lleoli yn Nhorfaen neu'n genedlaethol, a all rhoi cymorth a chyngor ar:

Ni all Cyngor Bwrdeistref Torfaen dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, cywirdeb nac ansawdd unrhyw wefannau allanol.

Gwiriwr GOV.UK newydd ar gyfer budd-daliadau a chymorth ariannol

Lansiwyd adnodd newydd i’ch helpu i ganfod pa fudd-daliadau a chymorth ariannol y gallech fod yn gymwys i’w derbyn.

Atebwch 10 cwestiwn i ganfod pa gymorth sydd ar gael.

Gallwch ddod o hyd i’r adnodd ar www.gov.uk/check-benefits-financial-support

Gwasanaethau Cynghori

Gwefan Llywodraeth y DU

Gwefan swyddogol y DU i ddinasyddion
Gwefan: www.direct.gov.uk 

Yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

Gwybodaeth ddiduedd gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol
Gwefan: www.moneyadviceservice.org.uk  
Llinell cymorth dros y ffôn: 0300 500 5000

Cyngor ar Bopeth

Rhoi gwybodaeth am y gwasanaeth a lleoliad y Canolfannau Cynghori ar Bopeth yn yr ardal
Gwefan: www.citizensadvice.org.uk 

Hawl i

Cyfrifiannell budd-daliadau am ddim i gyfrifo'r budd-daliadau y medrwch eu hawlio a chredyd treth
Gwefan: www.entitledto.co.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Rhoi dolen gyswllt i gyfrifiannell gwe sy'n cyfrifo'r budd-daliadau y medrwch eu hawlio
Gwefan: www.torfaen.gov.uk

Shelter Cymru

Rhoi cyngor ar dai, gwasanaethau cymdeithasol ac eiriolaeth ar ran pobl ddigartref
Gwefan: www.sheltercymru.org.uk 
Ffôn: 0845 075 5005

Llinell Ddyled Genedlaethol

Cyngor a chymorth am ddim i bobl sydd â gofidion am arian a dyledion
Gwefan: www.nationaldebtline.org
Llinell gymorth: ffoniwch 0800 808 4000

Turn 2 us

Elusen annibynnol sydd yn helpu pobl i gael mynediad i'r arian sydd ar gael iddynt - trwy fudd-daliadau lles, grantiau a mathau eraill o gymorth.
Gwefan: www.turn2us.org.uk
Llinell gymorth: 0808 802 2000

Cymorth i Fenywod Cymru

Cymorth a chyngor cyfrinachol i unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig, neu unrhyw un sy'n gofidio am rywun maen nhw'n eu nabod.
Gwefan: www.welshwomensaid.org 

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru

Ffôn: 0808 80 10 800
Llinellau ar agor o 8.00yb tan 2.00yp, ac o 8.00yh tan 2.00yb bob dydd.

Llinell Rhieni a Mwy

Elusen sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth trwy wasanaethau hyblyg, rhad ac am ddim a ddatblygwyd gan rieni i rieni.
Gwefan: www.parentlineplus.org.uk
Ffôn : 0808 800 2222
Ffôn testun: 0800 783 6783
Llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Llinell gymorth e-bost: parentsupport@parentlineplus.org.uk 

Working Families

Elusen sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth i rieni a gofalwyr sy'n gweithio, yn cynnwys cyngor cyfreithiol am ddim ar faterion cyflogi.
Gwefan: www.workingfamilies.org.uk 

Llinell gymorth i Deuluoedd ar Incwm Isel

Ffôn: 0800 013 0313
Llinellau ar agor o 11.00yb tan 2.00yp ar ddydd Llun a dydd Gwener, o 10.00yb tan 4.00yp dydd Mawrth i ddydd Iau, ac o 10.00yb tan 2.00yp ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis.

Cyngor Cyfreithiol Sifil (CLA)

Mae’n bosibl y gallech gael cyngor cyfrinachol am ddim gan Gyngor Cyfreithiol Sifil (CLA) fel rhan o gymorth cyfreithiol os ydych chi yng Nghymru neu Loegr.
Gwefan: www.gov.uk/civil-legal-advice

Independent Age

Cymorth ymarferol ac ariannol i gadw pobl hŷn yn annibynnol a'u cadw rhag tlodi.
Gwefan: www.independentage.org 

Firststop Advice

Gwasanaeth cynghori am ddim i bobl hŷn, sydd yn delio â materion tai a gofal
Gwefan: www.firststopadvice.org.uk
Ffôn: 0800 377 7070  

CGT

Mae Cynghrair Gwirfoddol Torfaen yn cynrychioli grwpiau gwirfoddol a chymunedol, a hefyd yn cefnogi gwirfoddoli yn y sir.
Gwefan: www.tvawales.org.uk
Ffôn: 01495 365610

Budd-daliadau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Fe gewch fanylion manwl am y canlynol:

Hawl i

Cyfrifiannell budd-daliadau am ddim i gyfrifo'r budd-daliadau y medrwch eu hawlio a chredyd treth
Gwefan: www.entitledto.co.uk

Turn 2 us

Elusen annibynnol sydd yn helpu pobl i gael mynediad i'r arian sydd ar gael iddynt - trwy fudd-daliadau lles, grantiau a mathau eraill o gymorth.
Gwefan: www.turn2us.org.uk

Cyngor Busnes

ACAS

Cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd, rhad ac am ddim ar faterion yn ymwneud â hawliau cyflogaeth
Gwefan: www.acas.org.uk
Llinell gymorth 08457 474747

Canolfan Byd Gwaith

Rhoi cyngor a chymorth ar swyddi a hyfforddiant i bobl sy'n medru gweithio, a chymorth ariannol i'r rheiny nad ydynt yn medru gweithio
Gwefan:www.jobcentreplus.gov.uk 

Cyswllt Busnes

Gwasanaeth cynghori a chymorth busnes rhad ac am ddim
Gwefan: www.businesslink.gov.uk
Ffôn: 0845 600 9006

Cyngor ar Ddyled

Directgov

Gwefan swyddogol y DU i ddinasyddion
Gwefan: www.direct.gov.uk 

Yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

Gwybodaeth ddiduedd gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol
Gwefan: www.moneyadviceservice.org.uk
Llinell gymorth: 0300 500 5000

Cyngor ar Bopeth

Rhoi gwybodaeth am y gwasanaeth a lleoliad y Canolfannau Cynghori ar Bopeth yn yr ardal
Gwefan: www.citizensadvice.org.uk 

Help working out your budget

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/work-out-your-budget

Bankruptcy-Insolvency.co.uk - gwasanaeth cynghori ar ddyled

Rhadffôn ac adnodd ar-lein yn cynnig cyngor ar ddyled.
Gwefan: www.bankruptcy-insolvency.co.uk
Llinell gymorth: 0800 074 6918

Llinell Ddyled Genedlaethol

Cyngor a chymorth am ddim i bobl sydd â gofidion am arian a dyledion
Gwefan: www.nationaldebtline.org  
Llinell gymorth: ffoniwch 0800 808 4000

Turn 2 us

Elusen annibynnol sydd yn helpu pobl i gael mynediad i'r arian sydd ar gael iddynt - trwy fudd-daliadau lles, grantiau a mathau eraill o gymorth.
Gwefan: www.turn2us.org.uk 
Llinell gymorth: 0808 802 2000

Cristnogion yn Erbyn Tlodi

Cynnig gobaith ac ateb i unrhyw un mewn dyled, trwy ei wasanaeth unigryw a thrylwyr
Gwefan: www.capuk.org 

Teuluoedd a Phobl Ifanc

Asiantaeth Genedlaethol Ieuenctid

Gwefan yn cynnwys amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc.
Gwefan: www.nya.org.uk

Llinell Rhieni a Mwy

Elusen sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth trwy wasanaethau hyblyg, rhad ac am ddim a ddatblygwyd gan rieni i rieni.
Gwefan: www.parentlineplus.org.uk 
Ffôn : 0808 800 2222
Ffôn testun: 0800 783 6783
Llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Llinell gymorth e-bost: parentsupport@parentlineplus.org.uk

Working Families

Elusen sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth i rieni a gofalwyr sy'n gweithio, yn cynnwys cyngor cyfreithiol am ddim ar faterion cyflogi.
Gwefan: www.workingfamilies.org.uk 

Llinell gymorth i Deuluoedd ar Incwm Isel

Ffôn: 0800 013 0313
Llinellau ar agor o 11.00yb tan 2.00yp ar ddydd Llun a dydd Gwener, o 10.00yb tan 4.00yp dydd Mawrth i ddydd Iau, ac o 10.00yb tan 2.00yp ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis.

NHS Carers Direct

Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i'ch helpu chi fel gofalwr
E-bost: carersdirect@nhschoices.nhs.uk 
Gwefan: www.nhs.uk/carersdirect 
Ffôn: 0808 802 0202
Llinellau ar agor 8yb tan 9yp dydd Llun i ddydd Gwener, 11yb tan 4yp ar benwythnosau Mae galwadau yn rhad ac am ddim o linellau'r DU  

Cyngor ar Hyfforddiant a Chyflogaeth

Cymorth gan Gyngor Torfaen ar Gyflogaeth a Sgiliau

Mae timau Cyflogadwyedd Torfaen wrth law i gynnig cyngor cyflogaeth am ddim, ac i'ch helpu i:

  • Gyrchu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith (gan gynnwys cyngor ar hunangyflogaeth)
  • Ysgrifennu CV a gwneud cais am swyddi ar-lein
  • Paratoi ac ymarfer ar gyfer cyfweliadau
  • Cael hyd i gyllid ar gyfer hyfforddiant, dillad, teithio, offer a gofal plant *
  • Derbyn mentora arbenigol 1:1 a chefnogaeth ddwys i drafod a helpu i chwalu'r rhwystrau i fyd gwaith
  • Gwella iechyd corfforol a meddyliol trwy sesiynau unigol a sesiynau grŵp
  • Magu mwy o hyder, cymhelliant a gwella perthnasoedd
  • Mynediad at gefnogaeth arbenigol a chyflym mewn argyfwng ar gyfer caledi ariannol ac angen brys

Cliciwch yma i lenwi ein Ffurflen Cymorth Cyflogaeth.

*Yn amodol ar gymhwysedd

Y Ganolfan Byd Gwaith

Darparu cymorth a chyngor ar swyddi a hyfforddiant i bobl sy'n gallu gweithio, a chymorth ariannol i'r rhai nad ydynt yn gallu gweithio

Gwefan: www.jobcentreplus.gov.uk
Rhif ffôn (dod o hyd i gyflogaeth): 0845 6060 234

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Darparu gwybodaeth am y lwfans cynhaliaeth addysg

Gwefan: www.studentfinancewales.co.uk
E-bost: EMAWales@slc.co.uk
Rhif ffôn:: 0845 602 8845

Cyngor ar Les

Relate

Cynnig cyngor, cwnsela ar gyfer perthnasau, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu, ymgynghoriadau a chefnogaeth wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac a thrwy eu gwefan.
Gwefan: www.relate.org.uk
Ffôn: 0300 100 1234

Samariaid

Darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol a diduedd, 24 awr y dydd i bobl sydd yn teimlo trallod neu anobaith, yn cynnwys y rheiny sy'n cael teimladau a allai arwain at hunanladdiad
Gwefan: www.samaritans.org
Ffôn: 08457 90 90 90

Cymorth i Ddioddefwyr

Darparu cymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim i'r sawl sy'n dioddef oherwydd trosedd, ynghyd â'u ffrindiau a'u teuluoedd ac unrhyw un arall sydd yn teimlo'r effaith.
Gwefan: www.victimsupport.org.uk
Llinell cymorth dros y ffôn: 0845 30 30 900

Carers Direct GIG

Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i'ch helpu chi fel gofalwr
E-bost: carersdirect@nhschoices.nhs.uk
Gwefan: www.nhs.uk/carersdirect
Ffôn: 0808 802 0202
Llinellau ar agor 8am tan 9pm dydd Llun i ddydd Gwener, 11am tan 4pm ar benwythnosau Mae galwadau yn rhad ac am ddim o linellau'r DU

Live Well GIG

Cyngor ar fwyta'n iach
Gwefan: www.nhs.uk/livewell 

Cyfeiriadur Cwnsela

Cyfeiriadur sydd yn cynnwys Cwnselwyr a mudiadau sy'n cynnig cwnsela yn yr ardal leol.
Gwefan: www.counselling-directory.org.uk 

Mind

Helpu i gefnogi a hysbysu pobl yn y gymuned leol sydd ganddynt broblemau iechyd meddwl, neu sydd â pherthnasau, gofalwyr neu ffrindiau i rywun sy'n dioddef trallod emosiynol.
Gwefan: www.torfaenmind.co.uk
Ffôn 01495 759272 (Canolfan Galw Heibio)  

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Uned Gwasanaethau Cymunedol

Ffôn: 01495 766225

Nôl i’r Brig