Chwiliadau Personol

Beth yw Chwiliad Personol?

Mae chwiliad personol yn chwilio’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol. Dan Ddeddf Pridiannau Tir Lleol 1975, ac yn unol â Rheolau Pridiannau Tir Lleol 1975 (fel y’i diwygiwyd) mae gofyn i Dorfaen ddarparu gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor gadw Cofrestr Pridiannau Tir Lleol a Rhwymedigaeth Statudol i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Caiff unrhyw berson wneud chwiliad personol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol yn rhad ac am ddim.

Ar wahân, ac yn gyffredin â phob Cyngor arall, mae Torfaen hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth er mwyn iddo, o dderbyn cais, ymgymryd  â phob “chwiliad swyddogol” o’r gofrestr Pridiannau Tir Lleol ar gyfer tir / eiddo yn Nhorfaen. Bydd gofyn i’r person sy’n gwneud y chwiliad, lle gofynnir am hynny gan yr Awdurdod Lleol, ddarparu eu henw a’u cyfeiriad a hefyd bod yn barod i adnabod y llain tir y dymunent ei chwilio.

Gall chwiliad personol fod yn rhatach na chwiliad swyddogol, ond dylech gymryd cywirdeb a chyflawnder i ystyriaeth wrth benderfynu ymgymryd â chwiliad “personol” neu “swyddogol”. Gan fod y chwiliad yn cael ei ystyried yn ddogfen mor bwysig yn y broses o drawsgludo eiddo, mae’r Sefydliad Pridiannau Tir Lleol yn argymell yn gryf bod chwiliad swyddogol llawn Awdurdod Lleol yn cael ei brynu bob amser.

Trefniadau Chwilio Personol – Cofrestr Pridiannau Tir Lleol

Mae gan unrhyw aelod o'r cyhoedd neu asiant chwiliadau personol yr hawl i archwilio'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am ddim. Mae'r Gofrestr ar gael ar sail darllen yn unig, gyda nodwedd chwilio, er mwyn i chi ganfod gwybodaeth yn y Gofrestr trwy fewnosod cyfeiriad yr eiddo. Mae'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol ar gael i'w gweld yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl NP4 6YB. Cyfrifoldeb yr Asiant Chwiliadau yw holi gyda'r meddalwedd priodol yn ôl y gofyn a chofnodi'r canlyniadau heb ymyrraeth Staff Pridiannau Tir Lleol.

Mae'r Gofrestr Pridiannau Tai Lleol ar gael i'w gweld pob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau o 12:00pm - 4:00p.m. Does dim trefn ffurfiol ar gyfer bwcio felly, weithiau, bydd angen i chi aros i'r derfynell mynediad cyhoeddus fod ar gael. Mae'r Cyfrifiadur yn dal i fod yn Ystafell Gyfweld 2, Gofod Cyhoeddus y Llawr Isaf. Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn y Ganolfan Ddinesig a dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol.  Bydd cadachau a hylif dwylo ar gael i chi eu defnyddio ac rydym yn gofyn i chi lanhau'r cyfarpar ar ôl ei ddefnyddio.  

Nodwch os gwelwch yn dda, os bydd unrhyw anawsterau neu ymholiadau gennych, ni fydd yna staff ar gael i'w hateb oherwydd bod y Tîm yn dal i weithio gartref am y tro, ond gallwch gysylltu ag aelodau o'r Tîm trwy naill ai e-bost: locallandchargesteam@torfaen.gov.uk neu dros y ffôn 01495 742655 Julie Jenkins / 01495 742619 Nicole Lewis  / 01495 742576 Rebecca Roberts Lloyd. 

Re: Arferion Gwaith etc.

Os bydd y chwiliad yn cael ei wneud yn annibynnol gan y cwmni/trydydd parti, ni oes angen tâl.

Mae'r Tîm Pridiannau Tir Lleol wedi ymrwymo i annog a chynnal perthynas gwaith ardderchog gyda'n cwsmeriaid i gyd.

Trefniadau Chwilio Personol – Cofrestr Gynllunio

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cadw cofrestr o geisiadau cynllunio fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 a.69 ac mae'r Gorchymyn Gweithdrefn Datblygiad Cyffredinol Cynllunio Tref a Gwlad 1995 (fel y'i diwygiwyd) ar gael i'w weld yn yr Adran Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Tŷ Blaen Torfaen, Y Dafarn Newydd, Torfaen NP4 0LS

Does dim trefn ffurfiol ar gyfer bwcio felly, weithiau, bydd angen i chi aros i'r derfynell mynediad cyhoeddus fod ar gael. Mae'r gofrestr ar gael i'w gweld o ddydd Llun - ddydd Gwener 8:30am - 4:30pm

Mae nodiadau canllaw ar gyfer defnyddio'r cyfrifiadur mynediad cyhoeddus ar gael ac maen nhw'n cael eu rhoi i bob asiant cwmni chwiliadau personol ar adeg yr ymweliad cyntaf.

Ar gais, rhoddir cyflwyniad byr i fynediad at y meddalwedd y mae ei angen i wneud chwiliad personol.

Bydd gofyn i'r asiant fynd at y cofnodion electronig a llaw fel ei gilydd er mwyn cwblhau'r chwiliad ac mae'r cyfleuster yn un hunanwasanaeth yn unig.

Cyfrifoldeb yr Asiant Chwiliadau yw holi gyda'r meddalwedd priodol yn ôl y gofyn a chofnodi'r canlyniadau heb ymyrraeth Staff Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd.

Mae tâl ar gyfer unrhyw geisiadau am unrhyw fath o chwiliad hanesyddol, mae'r ffioedd ar gael ar gais; nid yw'r wybodaeth yma'n cael ei rhoi am ddim.

Mae'r tîm cynllunio'n gweithio gartref hefyd am y tro, os bydd unrhyw anawsterau, cysylltwch â Anthony Szymanski - 01633647320 neu, fel arall, danfonwch e-bost at: planning@torfaen.gov.uk

Bydd gofyn i'r asiant chwiliadau personol fynd at y cofnodion electronig er mwyn cwblhau'r chwiliad.

Trefniadau Chwilio Personol – Cofrestr Rheoliadau Adeiladu

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cadw cofrestr o Gymeradwyaethau Rheoliadau Adeiladu, Tystysgrifau Cwblhau a Chymeradwyaethau o dan y Cynllun Hunandystiolaeth Person Cymwys sydd ar gael i'w gweld yn yr Adran Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Tŷ Blaen Torfaen, Y Dafarn Newydd Torfaen NP4 0LS

Does dim trefn ffurfiol ar gyfer bwcio felly, weithiau, bydd angen i chi aros i'r derfynell mynediad cyhoeddus fod ar gael. Mae'r gofrestr ar gael i'w gweld o ddydd Llun - ddydd Gwener 8:30am - 4:30pm

Mae nodiadau canllaw ar gyfer defnyddio'r cyfrifiadur mynediad cyhoeddus ar gael ac maen nhw'n cael eu rhoi i bob asiant cwmni chwiliadau personol ar adeg yr ymweliad cyntaf.

Mae'r tîm cynllunio'n gweithio gartref hefyd am y tro, os bydd unrhyw anawsterau, cysylltwch â Anthony Szymanski - 01633 647320 neu, fel arall, danfonwch e-bost at: planning@torfaen.gov.uk

Bydd gofyn i'r asiant chwiliadau personol fynd at y cofnodion electronig er mwyn cwblhau'r chwiliad.

Cyfrifoldeb yr Asiant Chwiliadau yw holi gyda'r meddalwedd priodol yn ôl y gofyn a chofnodi'r canlyniadau heb ymyrraeth y Staff Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd.

Mae tâl ar gyfer unrhyw geisiadau am unrhyw fath o chwiliad hanesyddol, mae'r ffioedd ar gael ar gais; nid yw'r wybodaeth yma'n cael ei rhoi am ddim.

Re: Arferion Gwaith etc.

Os bydd y chwiliad yn cael ei wneud yn annibynnol gan y cwmni/trydydd parti, ni oes angen tâl.

Mae'r Gwasanaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd wedi ymrwymo at annog a chynnal perthynas gwaith ardderchog gyda'n cwsmeriaid i gyd.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/09/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Pridiannau Tir Lleol

Ffôn: 01495 742655 / 742619 / 742576

E-bost: locallandchargesteam@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig