Grŵp Gweithredu Lleol CreaTe

Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) yn cefnogi a goruchwylio gweithgarwch y CDG, a hynny’n unol â Strategaeth Datblygu Leol Torfaen 2014-2020 drwy sicrhau bod gwir anghenion y cymunedau gwledig yn Nhorfaen yn cael eu diwallu. Mae cael cynrychiolaeth o bob sector yn y gymuned yn hanfodol i’w lwyddiant a daw’r aelodau o blith ffermwyr, busnesau preifat, mudiadau gwirfoddol a’r sector cyhoeddus, lleol.

Amcanion craidd CreaTe yw:

  • Datblygu ethos o berchnogaeth gymunedol o fentrau a meithrin prosiectau gwerin gwlad
  • Darparu rhwydweithiau cymorth a rhoi cyngor i helpu adfywio ein cymunedau gwledig
  • Creu diwylliant cymunedol o fentergarwch i helpu datblygu ein heconomi gwledig.

Mae Strategaeth Datblygu Leol Torfaen 2014-2020 yn rheoli a blaenoriaethu gwaith y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl), ac mae’n cefnogi’r penderfyniadau a wneir gan aelodau lle mae cyllid yn cael ei dargedu a pha weithgareddau a gefnogir ar lefel leol.

Dod yn aelod o GGLl

Rydym bob amser yn awyddus i recriwtio aelodau newydd o’r GGLl er mwyn helpu i sbarduno’r Rhaglen CDG yn Nhorfaen.

Croesewir ceisiadau gan fudiadau, grwpiau ac unigolion â sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd sy’n adlewyrchu blaenoriaethau’r SDLl:

  • Gwella’r amgylchedd lleol - Ehangu’r ddealltwriaeth sy’n bodoli ynghylch deall y cyfleoedd i greu amgylchedd lleol cynaliadwy drwy ddiogelu a gwella’r dirwedd naturiol
  • Datblygu cynnyrch lleol – I adeiladu diwydiant bwyd lleol, cynaliadwy, drwy greu cyfleoedd yn y maes cynhyrchu, prosesu a dosbarthu bwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol
  • Hyrwyddo Twristiaeth – Cynyddu’r cynnig i ymwelwyr drwy gydlynu gweithgareddau’n gysylltiedig â thwristiaeth
  • Annog mentergarwch – Creu cyfleoedd i ddatblygu metrau cynaliadwy drwy annog rhwydweithio, hyfforddiant a mentora
  • Gweithredu cymunedol – I sicrhau arweinyddiaeth gymunedol hunangynhaliol yng nghefn gwlad, sy’n derbyn cefnogaeth dda ac sy’n hynod fedrus o ran hyrwyddo buddion gwledig yn Nhorfaen.

I ddysgu mwy am waith y GGLl gweler Amodau Gorchwyl y Grŵp Gweithredu Lleol.

Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb mewn bod yn aelod o GGLl, a fyddech cystal â llenwi’r Ffurflen Mynegi Diddordeb mewn Grŵp gweithredu Lleol.

I ddysgu mwy am waith y GGLl neu i drafod dod yn aelod o GGLl, cysylltwch â:

Nikki Williams, Rheolwr Datblygu Gwledig
Ffôn: 01495 742147
E-bost: nikki.williams@torfaen.gov.uk

Byddwn yn delio â'r holl ymholiadau a datganiadau o ddiddordeb o ran cais am aelodaeth yn gwbl gyfrinachol ac yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742147 / 742143

Ebost: create@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig