Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig

Roedd Tîm Datblygu Gwledig Torfaen yn llwyddiannus yn sicrhau cyllid ar gyfer 8 prosiect a redodd rhwng 2007 a 2014.

Axis 3

Adfer Maenor Llanyrafon 

Roedd y prosiect yn cynnwys adfer ac addasu’r Faenor Restredig Gradd II* a’i thiroedd. Bydd y safle’n dod yn atyniad lleol yn arddangos arwyddocâd hanesyddol y Faenor a’i thiroedd yng nghyd-destun treftadaeth wledig. Bydd gan y safle a’i weithgareddau ffocws cryf ar ddefnydd cymunedol a bydd yn ased lleol.

Cyfnod 2 Adfer Canolfan Dreftadaeth Wledig Maenor Llanyrafon

Mae’r prosiect yn cwblhau gwaith adfer Maenor Llanyrafon fel Canolfan Dreftadaeth Wledig a phorth twristiaeth i Fwrdeistref Torfaen, i gynrychioli a gwarchod ffordd wledig o fyw sy’n arwyddocaol i dreftadaeth diwylliannol, adeiledig a chymunedol yr ardal.

Axis 4

Cronfa Branching Out

Prosiect wedi ei anelu at ddatblygu proffidioldeb a chynaliadwyedd cyfundrefnau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes trwy raglen o dri cynllun grant:

  • Creu a Datblygu Busnesau
  • Arallgyfeirio Ffermydd
  • Twristiaeth Wledig

Sgiliau a Hyfforddiant Gwledig

Gyda chysylltiad agos i’r Gronfa Branching Out, cynigiwyd i bobl sy’n byw a gweithio mewn wardiau gwledig yr arian i ddysgu sgiliau newydd a chael cymwysterau. Y nod oedd gwella cyflogadwyedd, symudedd galwedigaethol ac ennill mwy o arian.

Blas ar Dorfaen

Cefnogi ffermwyr, cynhyrchwyr lleol, busnesau a mentrau cymdeithasol gwledig i gynhyrchu prosiectau a gwasanaethau o’r tir trwy gyfrwng:

  • Cymorth grant hyd at £3,000
  • Cymorth a chyngor i: gynyddu cynhyrchiant a chyfleoedd busnes newydd; sefydlu mentrau cymunedol newydd; cefnogi cynllunio ariannol a chodi arian; datblygu dulliau marchnata a rhwydweithio
  • Rhwydwaith Cynhyrchwyr i gysylltu â chynhyrchwyr ac ychwanegu gwerth i gynnydd lleol
  • Gwyliau a Digwyddiadau i helpu hyrwyddo cynnyrch lleol

Community Foodie

Prosiect cydweithredol rhwng Pen-y-bont ar Ogwr, Dyffryn Morgannwg a Thorfaen a oedd yn anelu at ddod â thyfu bwyd yn ôl i graidd y gymuned. Roedd yn cysylltu gyda ac yn cefnogi pobl leol i dyfu bwyd trwy annog a hwyluso cydweithio rhwng tirfeddianwyr a phobl leol, gan geisio cael defnydd amgen ar gyfer tir nad oedd yn cael ei ddefnyddio, datblygu sgiliau garddwriaethol trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd, cynyddu faint o gynnyrch a dyfir yn lleol.

Dogfennau Defnyddiol

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742143/742147

Ebost: europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig