Cymorth Amgylcheddol

Mae gan Dorfaen amgylchedd amrywiol a diddorol adeiledig a naturiol sy'n cynnig lleoliad gwych ar gyfer gweithgaredd busnes a byw'n iach, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn awyddus i ddatblygu partneriaethau gyda busnesau a all fod yn rhannu diddordeb mewn diogelu a rheoli'r amgylchedd.

Mae'r fwrdeistref yn unigryw , wedi ei lleoli ar ymyl ddwyreiniol yr hen Faes Glo De Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy. Mae tirwedd ucheldir amrywiol a hygyrch, camlas golygfaol, parciau gwych, coetiroedd ac mae tirwedd rhagorol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol . Mae nifer o ganolfannau menter, stadau diwydiannol a chymuned fusnes ffyniannus wedi eu lleoli’n statudol o fewn yr ardaloedd trefol a'r ardaloedd gwledig.

Gyda chyfleoedd ar gyfer cerdded a beicio , mae nifer o lwybrau ar oddi ar y ffordd wedi cael eu datblygu yn ddiweddar er mwyn caniatáu mynediad hawdd i ganol trefi ac ardaloedd cyflogaeth.

Mae yna lawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn rheoli neu gefnogi gweithgareddau sy'n gwarchod a hyrwyddo’r dirwedd a'i amrywiaeth eang o gynefinoedd, naill ai fel gwirfoddolwyr unigol neu fel busnesau.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Busnes De Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cymorth Busnes

Ffôn: 01633 648644

E-bost: info@torfaenbusiness.co.uk

Nôl i’r Brig