Cerrig Coffa

Cydnabyddir yn eang bwysigrwydd cofeb fel ffordd o goffáu bywyd anwylyd,  gweithredu fel ffocws ar gyfer galar mewn blynyddoedd i ddod ac fel cofnod hanesyddol.

Felly, hoffem ganiatáu i chi gael dewis mor eang â phosib o gofebion. Dyna pam y bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r ystod o ddyluniadau sydd ar gael wrth fynd ati i wneud eich dewis.

Bydd y saer maen a benodir ar eich cyfer yn eich cynghori ynglŷn â’r dewis o gofebion sydd ar gael ar gyfer yr ardal o fewn y fynwent y prynwyd y bedd, oherwydd byd angen i’r gofeb gydymffurfio â’r dimensiynau a ganiateir gan y Cyngor.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol, trwy osod cofeb yn y fynwent, eich bod yn derbyn nifer o gyfrifoldebau ac amodau. Er enghraifft:

  • Rhaid bod y cofebion a’r ffiolau wedi eu gwneud o gerrig chwarel naturiol yn unig.
  • Rhaid i'r gofeb fod o fewn y maint mwyaf a ganiateir ar gyfer y fynwent a'r adran benodol.
  • Bydd y saer maen a benodir gennych yn cyflwyno'r ffurflen gais am drwydded ar eich rhan. Byddwn yn gwirio'r ffurflen gais hon cyn cyflwyno'r drwydded i osod y gofeb.
  • Saer maen sydd wedi cofrestru gyda BRAMM (British Register of Accredited Memorial Masons) a ganiateir i weithio mewn mynwentydd yn Nhorfaen.
  • Rhaid gosod cofebion ar ôl y dyddiad a ganiateir er mwyn caniatáu i'r tir setlo'n ddigonol a chreu cymaint o sefydlogrwydd â phosib.
  • Cyfrifoldeb y saer maen a benodwyd gennych yw sicrhau bod y gofeb yn cael ei roi ar y bedd cywir, yn ôl y safonau gofynnol a bod y tir yn cael ei adfer yn foddhaol.
  • Byddwn yn arolygu ac yn profi’r gofeb ar ôl 8 wythnos i sicrhau ei bod wedi cael ei gosod yn ôl y safon sydd ei hangen.
  • Byddwn yn cyfathrebu â’r saer maen os bydd unrhyw broblemau.
  • Er mwyn gwrthbwyso cost y gwasanaeth hwn, codir tâl coffa sydd yn cael ei adolygu bob blwyddyn.

Cysylltwch â swyddfa’r fynwent os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Newid Cyfeiriad

A fyddech cystal â dweud wrth swyddfa’r fynwent os byddwch yn newid eich cyfeiriad er mwyn i ni ddiweddaru cofnodion y fynwent. Mae hyn yn bwysig ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.

Cyfrifoldeb am y Gofeb

Cyfrifoldeb perchennog y bedd, a pherchennog y bedd yn unig yw’r gofeb ac ni ddaw fyth yn eiddo i’r Cyngor. Felly, nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fandaliaeth a achosir i’r gofeb, ac nid yw’n atebol amdani

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y gofeb yn cael ei chynnal a’i chadw mewn cyflwr diogel fel nad yw’n achosi perygl i aelodau’r cyhoedd sy’n ymweld â’r fynwent, neu aelodau staff y fynwent. Os, yn anffodus, y ceir bod y gofeb yn anniogel ar unrhyw adeg, cedwir yr hawl gan y Cyngor i’w wneud yn ddiogel ar unwaith.

Os bydd angen cynnal a chadw neu lanhau eich cofeb awgrymwn eich bod yn trafod hyn gyda saer maen.

Rhaid pwysleisio nad bwriad yr eitemau hyn yw peri gofid i chi mewn unrhyw ffordd, ond mae eu hangen er lles pawb sy’n ymweld â mynwent.

Efallai y byddwch am ystyried trefnu yswiriant ar gyfer eich cofeb. Dylai’r saer maen a benodwyd ar eich cyfer fedru darparu cyngor ynglŷn â hyn.

Placiau coffa ar feinciau

Mae'n bosibl prynu plac 16cm i'w roi ar fainc a wneir o ddeunydd wedi'i ailgylchu. Mae'r fainc yn parhau i fod yn eiddo i'r Cyngor a gall pob mainc ddal hyd at 14 plac unigol. Eich dewis chi fydd y geiriau ar y plac ond ni all fod yn fwy na 100 o lythrennau (yn cynnwys atalnodi). Gwnaed arolwg ar y pedair mynwent yn Nhorfaen a nodwyd mannau priodol ar gyfer y meinciau; yn y lleoliadau hyn yn unig y caniateir y meinciau hyn. Ni fyddai mainc newydd yn cael ei gosod os oes lle eisoes ar gael ar fainc yn yr ardal honno. Cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent am ragor o wybodaeth.

Plac a ffiol ym man Claddu Dôl Llwyncelyn

Mae ardal Claddu'r Ddôl ym mynwent Llwyncelyn yn rhan o'r Warchodfa Natur Leol ddynodedig sydd â gwerth ecolegol uchel felly ni chaniateir cofebion yn yr ardal hon er mwyn diogelu'r cynefin naturiol. Ni chaniateir rhoi blodau ar fedd am yr un rhesymau.

Mae wal goffa bellach ar gael sy'n derbyn placiau unigol, a phob un ohonynt â ffiol i ddal blodau. Gall perchennog y bedd brydlesu pob plac gyda ffiol am gyfnod o ddeng mlynedd. Cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent am ragor o wybodaeth.

Mewn ymdrech i gadw urddas ac edrychiad y mynwentydd, mae yna reoliadau penodol yn eu lle. Cynghorir ichi ymgyfarwyddo â hwy.

Cynnal a Chadw’r Fynwent

Nod y Cyngor yw cynnal a chadw’r fynwent i’r safon uchaf posibl o fewn y cyllid sydd ar gael. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch y swyddogaethau hyn, gallwch eu dwyn at sylw swyddfa’r fynwent yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Rwy’n siŵr y byddwch yn gwerthfawrogi nad oes modd osgoi torri porfa heb iddo chwythu ar gofebion o bryd i’w gilydd. Gwneir pob ymdrech i leihau’r broblem ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

In an effort to preserve the dignity and appearance of the cemeteries, there are specific regulations in place of which you are advised to make yourself aware of.

Gallwch weld rheoliadau’r fynwent yma neu gysylltu â Swyddfa’r Fynwent er mwyn iddynt eu hanfon atoch mewn e-bost.

Plethdorchau Nadolig

Os ydych am osod plethdorch Nadolig neu deyrnged debyg ar fedd anwylyd, mae croeso i chi wneud hynny. Rwy’n siŵr eich bod yn deall eu bod yn medru achosi niwed i’r borfa, pydru ac edrych yn salw os ydynt yn cael eu gadael yno am amser hir. Am y rhesymau hyn rydym yn symud yr holl blethdorchau yn syth ar ôl 31 Ionawr.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Mynwent
Tel: 01495 766150
Fax: 01633 647328

Ebost: memorials@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig