Perchen ar Fedd

Mae canfod y person cywir i fod yn berchennog bedd yn bwysig, felly dylai'r penderfyniad gael ei ystyried yn ofalus cyn gwneud penderfyniad terfynol. Mae modd bod yn berchen ar fedd yn unigol neu ar y cyd ac ni fydd gan unrhyw un heblaw perchennog/perchnogion y bedd unrhyw lais o ran pwy sy'n cael ei gladdu yn y bedd neu ba gofeb sydd i'w gosod ac ati. Felly, mae croeso i chi gysylltu â swyddfa'r fynwent i drafod cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Cyn y gall unrhyw gladdedigaeth ddigwydd rhaid trefnu dyddiad ac amser gyda Swyddfa'r Fynwent a rhaid cyflwyno'r ffurflen gladdu safonol, sef yr Hysbysiad Claddu. Gwneir hyn fel arfer gan Y Trefnwr Angladdau sy'n delio â'r trefniadau neu aelod enwebedig o'r teulu, os yw'n angladd a drefnir eich hun (mae hyn yn golygu nad oes Trefnwr Angladdau a bod y teulu'n gwneud yr holl drefniadau). Yn y naill achos neu'r llall, dylai'r 'Hysbysiad Claddu' gael ei gwblhau gan y berthynas agosaf i'r ymadawedig. Mae hefyd lle ar yr 'Hysbysiad Claddu" y bydd angen i berchennog/perchnogion y bedd lofnodi

Pan fydd rhywun yn dod yn berchennog ar fedd y nhw sy’n ddeiliad yr Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth. Yna bydd gan y deiliaid yr hawl i :

  • Gael eu claddu yn y bedd hwnnw, ar yr amod bod yna ddigon o le
  • Trefnu claddedigaethau pellach yn y bedd hwnnw ar yr amod bod yna ddigon o le
  • Gosod neu ailosod cofeb
  • Cael arysgrif ychwanegol ar gofeb sydd eisoes yn bodoli

Mae gan y sawl sydd yn berchen ar fedd yr hawliau a restrwyd uchod ond mae'r tir gwirioneddol yn parhau ym mherchnogaeth y Cyngor ac rydym yn gyfrifol amdano.

Mae angen llofnod perchennog y bedd sydd dal yn fyw bob amser, cyn y gall y Cofrestrydd Mynwentydd ganiatáu unrhyw rhai o'r uchod. Yr eithriad i hyn yw pan fydd perchennog y bedd wedi marw, ac yna bydd angen trosglwyddo hawliau claddu. Cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent i drafod trosglwyddiad os oes angen hynny.

Mae Torfaen yn cyhoeddi ei Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth am 75 mlynedd. Y sefyllfa gyfreithiol yw, ar ôl i'r cyfnod Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth ddod i ben, bydd yn dychwelyd i'r Cyngor oni bai ei fod yn cael ei adnewyddu.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Mynwent

Ffôn: 01495 766150
Ffacs: 01633 647328

E-bost: cemeteryenquiries@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig