Personoli Beddau

Nod y Cyngor yw darparu amgylchedd urddasol a heddychlon i bawb sy’n ymweld â mynwent. Mae gan y cyngor gyfrifoldeb am ddiogelwch y cofebion, ymwelwyr a staff yn y fynwent. Mewn ymdrech i greu'r amgylchedd a ddymunir a sicrhau diogelwch pawb, mae nifer o reoliadau yn eu lle

Ni chaniateir unrhyw blanhigyn dros 500mm oherwydd y gallai'r gwreiddiau danseilio sylfaen cofeb dros gyfnod ac amser a thrwy hynny effeithio ar ei sefydlogrwydd a phe bai'n gordyfu, gallai ymyrryd â bedd cyfagos. Mae Swyddfa'r Fynwent yn cadw'r hawl i gael gwared ar unrhyw blanhigyn aflêr/sydd wedi gordyfu fel y gwêl orau.

Cyfrifoldeb y cyngor yw cynnal a chadw’r borfa mewn mynwentydd i sicrhau bod mynediad pendant ar gyfer claddedigaethau newydd ac ar adegau pan fydd angen ailagor beddau sydd eisoes yn bodoli.

Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni’r nodau hyn, ni chaniateir yr eitemau hyn mewn mynwentydd yn Nhorfaen.

Eitemau nas caniateir

Cerrig mân

Ni chaniateir gosod cerrig mân ar fedd oni bai bod y cyngor wedi gwneud hynny. Pan ddarperir cerrig mân gan y cyngor o fewn ymylfaen draddodiadol, adran babanod benodol neu adran gweddillion amlosgedig, ni chaniateir unrhyw fath arall o gerrig mân er mwyn sicrhau cysondeb.

Eitemau gwydr

Gall eitemau gwydr fod yn beryglus os ydynt yn torri.

Ffensys

Ni chaniateir gosod ffensys o amgylch unrhyw feddau mewn unrhyw adran am eu bod yn rhwystro gweithrediadau arferol yn y fynwent. Gellir cadw ffensys hanesyddol yn ôl disgresiwn swyddog y fynwent ac mae’n bosib y’u caniateir mewn achos beddau babanod/plant. Os nad ydych yn siŵr, siaradwch â Swyddfa’r Fynwent.

Glaswellt ffug

Ni chaniateir glaswellt ffug heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Cyngor oherwydd yr amodau tyfu anodd.

Sŵn a Golau

Er mwyn cynnal sancteiddrwydd y mynwentydd, ni chaniateir eitemau sydd yn:

  • ogoleuo (ee goleuadau solar),
  • symud (ee dyfeisiau sy’n cael eu pweru gan yr haul);
  • a/neu’n gwneud sŵn (ee clychau gwynt, melinau gwynt)

Canhwyllau

Caniateir canhwyllau heb eu cynnau mewn cynhwysydd nad yw’n wydr. Efallai y bydd aelodau’r teulu am gynnau cannwyll yn ystod oriau agor y fynwent. Caniateir hyn ar yr amod nad yw’r gannwyll yn cael ei gadael heb oruchwyliaeth ar unrhyw adeg a’i bod yn cael ei diffodd yn gyfan gwbl cyn i chi adael y fynwent.

Arall

Caniateir rhai eitemau dros dro, er enghraifft balwnau i goffau achlysur arbennig neu ben-blwydd. Cysylltwch â swyddfa’r fynwent i drafod eich gofynion.

Ni fwriedir i'r enghreifftiau a roddir fod yn rhestr gynhwysfawr. Os ydych yn ansicr o ran pa eitemau a ganiateir, cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent. Yn hyn o beth, penderfyniad swyddfa'r fynwent fydd y penderfyniad terfynol.

Symud eitemau

Cedwir yr hawl gan Swyddfa’r Fynwent i glirio eitemau nas caniateir yn rhan o waith cynnal a chadw cyffredinol y mynwentydd. Ysgrifennir at berchnogion beddau ar un adeg yn unig i drafod eitemau nas caniateir, a gofynnir iddynt gydymffurfio drwy symud yr eitemau o fewn tair wythnos.

Bydd staff y fynwent yn symud unrhyw eitemau nad ydynt yn cael eu symud gan berchnogion y bedd, a byddant yn eu storio am gyfnod o fis er mwyn rhoi cyfle i aelodau’r teulu ddod i’w casglu.

Bydd achosion pellach o eitemau nas caniateir yn arwain at dynnu’r eitemau oddi yno a gwaredu arnynt heb rybudd. Cysylltwch â Swyddfa’r Fynwent os hoffech eglurhad pellach.

Peidiwch â defnyddio coed na pherthi i gynnal eitemau. Bydd unrhyw eitemau o’r fath yn cael eu tynnu oddi yno a gwaredir arnynt ar unwaith. Dylai blodau, plethdorchau, planhigion sydd wedi gwywo a chwyn sydd yn cael eu tynnu o fedd, gael eu rhoi yn y biniau sydd ar y safle. . Os na fydd perchennog y bedd, neu aelodau’r teulu yn symud y fath eitemau oddi yno, bydd staff y fynwent yn gwneud hynny, ac yn eu taflu. Noder na ddylid rhoi pridd mewn unrhyw finiau. Bydd unrhyw eitemau sydd yn cael eu hystyried yn eitemau peryglus yn cael eu tynnu oddi yno, a gwaredir arnynt ar unwaith heb rybudd.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Mynwent

Ffôn: 01495 766150

Ffax: 01633 647328

E-bost: cemeteryenquiries@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig