Arolwg Trigolion Torfaen 2018

Cynhaliwyd ein harolwg trigolion diweddaraf rhwng Awst a Medi 2018, a derbyniwyd cyfanswm o 1222 o ymatebion.

P'un ai buddsoddi mwy i wneud y fwrdeistref yn lanach ac yn wyrddach, darparu cefnogaeth i bobl sy'n agored i niwed yn y gymuned neu fynd ati i wella'r safonau yn ein hysgolion, rydym wedi ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i'n trigolion. A gyda chyllidebau o dan bwysau cynyddol mae'n bwysig iawn ein bod ni'n deall pa brofiadau a disgwyliadau sydd gan bobl o ran eu cyngor lleol.

Dywedir wrthym bob amser nad yw arolygon yn bwysig, neu na fydd dim yn digwydd o ganlyniad i'r hyn a ddywedir wrthym ond nid dyna'r achos. Defnyddir canlyniadau'r arolwg i helpu i lywio penderfyniadau a wneir a'n galluogi ni i farnu a yw ein gwasanaethau'n bodloni'r disgwyliadau sydd gan bobl.

Mae'r ymatebion wedi'u dadansoddi fel awdurdod lleol a gogledd / de Torfaen. Rydym hefyd wedi cymharu'r canlyniadau yn erbyn arolwg trigolion 2017. Mae'r holl ganlyniadau wedi'u pwysoli yn ôl oed a rhyw.

Canlyniadau - Map Dadansoddol - Yma, gallwch ddewis cwestiwn o'r gwymplen ar y brig a gweld  canlyniadau arolygon 2017/2018 ar gyfer Torfaen a gogledd / de Torfaen. Mae pob bar hefyd yn dangos cyfwng hyder wedi'i liwio'n llwyd; dyma'r lwfans camgymeriad o fod 95% yn hyderus bod y canlyniadau cynrychioliadol o fewn yr ystod hon.

Canlyniadau - Problemau Trafnidiaeth - Fe wnaeth y cwestiwn hwn ofyn i'r trigolion ddewis y tri phrif fater sy'n effeithio ar deithio a thrafnidiaeth yn Nhorfaen. Mae'r tri phrif fater  yn ymddangos fel bariau coch. Wrth hofran pwyntydd eich llygoden dros y bariau fe welwch y canlyniadau a'u safle; y safle 1af yw'r broblem sydd wedi sgorio uchaf, ac mae 11eg safle yn fater sydd wedi sgorio isaf.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/10/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Ymchwil

Ffôn: 01495 766259

Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig