Arolwg Trigolion Torfaen 2017

Ymgymerwyd â’n harolwg trigolion diweddaraf rhwng Gorffennaf a Medi 2017, a chafwyd 2473 ymateb.

Ein harolwg trigolion blynyddol yw eich cyfle chi i ddweud wrthym os yw’r camau rydym yn eu cymryd ar eich rhan yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw yn Nhorfaen.

Eleni mae’r arolwg yn canolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol y cyngor:

 • creu Torfaen lân a gwyrdd
 • cynorthwyo’r trigolion sydd fwyaf agored i niwed
 • codi cyrhaeddiad addysgol

Ar ôl yr adborth o’r arolwg diwethaf, rydym wedi cymryd nifer o fesurau yn seiliedig ar yr hyn ddwedodd pobl, gan gynnwys:

 • glanhau mawr y gwanwyn - glanhau’r fwrdeistref yn drwyadl gan gynnwys ymylon ffyrdd a mannau agored, a digwyddiadau i gynorthwyo cymunedau i wella eu hamgylchedd lleol
 • darparu cyllid ychwanegol i alluogi gorfodi rheolau baw cŵn a sbwriel yn gryfach
 • £1 filiwn yn ychwanegol i helpu ffyrdd yn y fwrdeistref
 • canolbwyntio ein buddsoddiad cyfalaf ar wella adeiladau ysgol
 • buddsoddi cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol i drigolion sy’n agored i niwed

Dadansoddwyd yr ymatebion yn ôl ardaloedd llywodraeth leol, setliad a chymuned.

 • Daearyddiaeth - Tabl croesgyfeirio o’r ddaearyddiaeth a ddefnyddir yn y dadansoddiad hwn, er mwyn rhoi dealltwriaeth well o’r cymdogaethau sydd yn y cymunedau a’r aneddleoedd.
 • Mapiau Dadansoddi – Mwyafrif y dadansoddiad.  Yma gallwch ddewis cwestiwn o’r rhestr ar y brig a gweld y canlyniadau ar gyfer bob daearyddiaeth. Mae’r adran ar y brig yn dangos y canlyniadau yn ôl tref, a’r adran waelod yn dangos y canlyniadau yn ôl cymuned. Dangosir y canlyniadau hefyd fel mapiau thematig wrth ymyl y siartiau bar. Wrth i chi hofran pwyntydd eich llygoden uwchben y mapiau dangosir y canlyniadau ar gyfer y cwestiwn hwnnw ar gyfer yr ardal o dan y pwyntydd. Gallwch glosio at y mapiau hefyd.
 • Materion Trafnidiaeth – Roedd y cwestiwn yma’n gofyn i drigolion ddewis y tri prif mater sy’n effeithio teithio a thrafnidiaeth yn Nhorfaen. Dangosir y tri uchaf ar gyfer pob ardal ddaearyddol ar ffurf barrau coch.  Wrth i chi hofran pwyntydd eich llygoden dros y barrau dangosir y canlyniadau a’r sgôr; sgôr o 1 yw’r mater sy’n sgorio uchaf a sgôr o 11 yw’r mater sy’n sgorio isaf.
Diwygiwyd Diwethaf: 25/02/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Ymchwil

Ffôn: 01495 766259

Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig