Yr Economi a'r Amgylchedd

Mae adran yr Economi a'r Amgylchedd yn gweithio i ddarparu amgylchedd glân, gwyrdd, cynaliadwy i drigolion a busnesau yn Nhorfaen. Ein staff medrus a phrofiadol yw asgwrn cefn y gwasanaethau cyhoeddus yn y fwrdeistref.

Cyfarwyddwr Strategol yr Economi a'r Amgylchedd yw Rachel Jowitt.

Rhennir y gwasanaeth i bum prif faes:

 • Economi, Asedau ac Eiddo
 • Priffyrdd, Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni
 • Cynllunio a Datblygu
 • Diogelu’r Cyhoedd
 • Ailgylchu a’r Amgylchedd

Economi, Asedau ac Eiddo

Gareth Beer yw Pennaeth adran yr Economi, Asedau ac Eiddo ac mae ganddo gyfrifoldeb am:

 • Rheoli Asedau
 • Datblygu Economaidd
 • Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol
 • Cynnal, Cadw ac Adeiladu Eiddo

Priffyrdd a Newid yn yr Hinsawdd 

Mark Thomas yw Dirprwy Gyfarwyddwr Priffyrdd a Newid yn yr Hinsawdd ac mae ganddo gyfrifoldeb am:

 • Ymgynghoriaeth Peirianneg Sifil
 • Rheoli Fflyd
 • Rheoli Datblygu Priffyrdd
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Rheoli Traffig a Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Trafnidiaeth

Cynllunio a Datblygu

Richard Lewis yw Pennaeth yr Adran Gynllunio a Datblygu ac mae ganddo gyfrifoldeb am:

 • Rheoli Adeiladu
 • Rheoli Datblygu
 • Blaengynllunio
 • Gorfodi Cynllunio

Diogelu’r Cyhoedd

Daniel Morelli yw Pennaeth yr Adran Diogelu’r Cyhoedd ac mae ganddo gyfrifoldeb am:

 • Rheoli Anifeiliaid a Phlâu
 • Safonau Masnachol
 • Diogelu'r Gymuned
 • Gorfodi Iechyd a Diogelwch Bwyd
 • Gorfodi Tai a Llygredd
 • Trwyddedu (Tacsi, Adloniant Cyhoeddus, Theatr, Alcohol, Loteri, Casgliadau Stryd a'r Ddeddf Gamblo Newydd ac ati)
 • Pwysau a Mesurau

Ailgylchu a’r Amgylchedd

Simon Anthony yw Pennaeth yr Adran Ailgylchu ac Amgylchedd ac mae’n gyfrifol am:

 • Rhandiroedd
 • Mynwentydd
 • Cefn gwlad
 • Gwasanaethau Strydlun
 • Rheoli Gwastraff

Cysylltu â Ni

Dylid anfon gohebiaeth i:

Adran yr Economi a’r Amgylchedd
Tŷ Blaen Torfaen
Panteg Way
Y Dafarn Newydd
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 0LS

Ffôn: 01495 762200
Ffacs: 01495 756198

Diwygiwyd Diwethaf: 07/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig