Cynllun Adfer Corfforaethol

Yn 2016 fe wnaeth y Cyngor fabwysiadu Cynllun Corfforaethol 3, y ddogfen strategol allweddol y byddem yn ei defnyddio i dywys sut y bydd cyngor Torfaen yn cyflawni ei wasanaethau rhwng 2016 a 2021. Cafodd ei defnyddio i ffocysu adnoddau’r Cyngor ar weithio gyda chymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Torfaen.

Erbyn hyn, mae’r Cyngor wedi mabwysiadu ei Gynllun Corfforaethol o 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2023, a hynny’n seiliedig ar 3 Blaenoriaeth gyfredol y Cynllun Corfforaethol.

Wrth fabwysiadu'r blaenoriaethau hyn, cytunwyd bod cynllun y Cyngor ar gyfer adfer wedi'i integreiddio i'n Cynllun Corfforaethol a dylai'r blaenoriaethau barhau fel amcanion llesiant y Cyngor. Amharodd COVID-19 ar lawer o'r gwasanaethau a gynlluniwyd yn ystod 2020/21, a oedd hefyd yn flwyddyn olaf y 3ydd Cynllun Corfforaethol. Bydd cynorthwyo'r adfer yn sgil effeithiau COVID-19 a chydlynu hyn â gweithgaredd rhanbarthol a chenedlaethol allweddol, yn nodwedd allweddol o gynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth y Cyngor am o leiaf y 2 flynedd nesaf, ac o bosibl, tu hwnt.

Er y byddai'n bosibl llunio cynllun adfer ar wahân, dull mwy priodol yw paratoi cynllun corfforaethol dwy flynedd, sy'n adolygu ffocws gweithgareddau o dan y blaenoriaethau presennol, yng ngoleuni COVID-19.

Mae’r cynllun yn nodi’r tri maes y mae’r cyngor yn dal i gredu fydd yn arwain at;

  • cymunedau glanach a gwyrddach ac amgylchedd lleol cynaliadwy y mae trigolion yn falch ohono,
  • pob person ifanc yn cael y cyfle gorau posibl mewn bywyd trwy sicrhau addysg dda, a
  • chymunedau iachach lle mae pobl fregus yn cael eu cynorthwyo i fyw bywydau annibynnol sy'n gynhwysol yn gymdeithasol ac yn rhydd o anghydraddoldeb.

Mae'r blaenoriaethau hyn yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu trigolion Torfaen o ganlyniad i'r toriadau yng ngwariant gwasanaethau cyhoeddus, y galw am wasanaethau, a hynny er eu bod o fewn fframwaith o ddatganiadau blaenoriaeth diwygiedig sy'n gysylltiedig ag effeithiau pandemig byd-eang COVID-19. Y tair blaenoriaeth yw:

  • Sicrhau bwrdeistref sirol sy'n lân a gwyrdd
  • Cefnogi lles plant a phobl ifanc a chodi cyrhaeddiad addysgol
  • Cefnogaeth i drigolion mwyaf bregus Torfaen

Mae'r cynllun yn nodi nid yn unig yr hyn y bydd y cyngor yn ei wneud ond hefyd y meysydd y byddwn yn eu cefnogi, trwy weithio ochr yn ochr â phartneriaid, cymunedau lleol, gwirfoddolwyr a thrigolion.

Mae copi o fersiwn lawn y Cynllun Adfer Corfforaethol ar gael i’w ddarllen neu ei lawr lwytho.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gwella

Ffôn: 01495 766344

E-Bost: corporate.plan@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig