Diweddariad am yr Eira

I gael y diweddaraf ar y newidiadau i wasanaethau yn ystod y tywydd garw

Diweddarwyd ddiwethaf Dydd Gwener 5 Ebrill 2019 at 08:40

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth, cyngor a diweddariadau rheolaidd am unrhyw amhariad i wasanaethau'r cyngor a gwybodaeth gan ein partneriaid lleol ar y dudalen hon ac ar dudalen Facebook Torfaen. Bydd gwybodaeth am gau ysgolion hefyd yn ymddangos yma ac ar Facebook.

Llwybrau graeanu

Defnyddiwch ein system fapio i ganfod y llwybrau graeanu a'r biniau graean yn eich ardal.

Beth i'w wneud os ydych yn gweld rhywun yn cysgu ar y stryd

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd, yn enwedig yn ystod y gaeaf pan fydd y tywydd yn arw a'r tymheredd yn oer.

Yn ystod y cyfnod oer hwn, mae swyddogion y cyngor allan gyda phartneriaid yn ceisio dod o hyd i unrhyw un yn y fwrdeistref sirol sy'n cysgu ar y stryd, i gynnig cyngor a chefnogaeth. Unwaith y bydd amgylchiadau'r person wedi cael eu cadarnhau, efallai y byddwn yn gallu cynnig lleoliad brys yn ystod cyfnodau pan fydd y tywydd yn arw.

Os ydych chi'n ymwybodol o rywun a allai fod yn cysgu ar y stryd, cysylltwch â'r cyngor i roi gwybod i ni ble maent, fel y gallwn gydlynu ymateb.

Gallwch roi gwybod i ni trwy:

  1. rhoi galwad i dîm gofal cwsmeriaid y cyngor neu ein hystafell rheoli y tu allan i oriau, a hynny 24/7 ar 01495 762200
  2. riportio’r gwybodaeth ar wefan Street Link
  3. llenwi ffurflen pryder am berson digartref

Yna byddwn yn gweithio gyda Cornerstone, ein partneriaid cymorth lleol, i helpu pobl sy'n ddigartref ac yn cysgu ar y stryd yn Nhorfaen.

O'n profiad gwyddom fod yna amrywiaeth o resymau cymhleth pam mae pobl yn dod yn ddigartref neu'n cysgu ar y stryd, felly rydym yn gofyn i drigolion ddweud wrthym ble i ddod o hyd iddynt ond hefyd, i barchu eu preifatrwydd a gadael llonydd iddynt.

Mae gofal a thosturi yn wych, ond rhaid i chi ystyried eich diogelwch eich hun a diogelwch y person sy'n cysgu ar y stryd.

Fe'ch cynghorir bob amser i osgoi postio gwybodaeth am leoliad ac amgylchiadau unigolion ar gyfryngau cymdeithasol, gan y gallai hyn eu peryglu’n anfwriadol a'u gwneud yn fwy agored i niwed.

Trafnidiaeth Cyhoeddus

Am wybodaeth trafnidiaeth gyhoeddus, cysylltwch â Traveline Cymru ar 0300 200 2233.

Clirio eira a rhew o’r palmentydd

Nid oes unrhyw gyfraith yn eich rhwystro rhag clirio eira a rhew o’r palmant y tu allan i'ch cartref neu o fannau cyhoeddus. Mae'r biniau graean melyn ar gael i drigolion eu defnyddio o fewn yr ardal lleol - defnyddiwch yr halen yn synhwyrol, gan mai dim ond haen denau sydd angen fel arfer i fod yn effeithiol. Mae cyngor a gwybodaeth ar gael ar www.gov.uk.

Pibellau'n rhewi – Awgrymiadau gan Dŵr Cymru Welsh Water

Yn ystod y tywydd oer, mae cwsmeriaid yn aml yn cael trafferth â phibellau'n rhewi. Wrth i’r tywydd oeri, gall y dŵr yn y pibellau rewi gan achosi byrst wrth iddi ddadmer. Yna, mae angen trwsio’r byrst ar frys, gan achosi costau ac anghyfleustra ar adeg o’r flwyddyn pan allech wir wneud hebddynt. Er mwyn eich helpu i gael gaeaf diffwdan, Mae gan Dŵr Cymru Welsh Water nifer o awgrymiadau ar gyfer gwarchod eich cartref dros y tywydd oer

Diwygiwyd Diwethaf: 05/04/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig