Rhandiroedd

Er bod rhandiroedd y Cyngor yn parhau i fod yn hygyrch, cyn mynd i mewn i'r safle byddem yn gofyn ichi ystyried a yw eich ymweliad yn wirioneddol angenrheidiol. Os gallwch ddweud ei fod, yna edrychwch ar gyngor y Llywodraeth ynghylch cadw eich pellter oddi wrth eraill (dau fetr) lle bo hynny'n ymarferol a thrin unrhyw arwynebau sy'n hygyrch i'r cyhoedd fel ffynonellau a allai fod wedi’u heintio. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau Rhandiroedd ar y wefan.

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mae Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. 

Teithiau Cerdded Cymunedol – Torfaen Ewch am Dro

Mae teithiau cymunedol wythnosol Torfaen wedi eu gohirio hyd nes y clywir yn wahanol.

Digwyddiadau

Mae mwyafrif y digwyddiadau yn Nhorfaen wedi eu canslo.  Cysylltwch â’r trefnydd os oeddech yn bwriadu mynychu digwyddiad. 

Cyllid ar gael i glybiau chwaraeon llawr gwlad sy'n teimlo effaith Covid-19

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ‘Cronfa Cymru Actif’ gwerth £4miliwn, sydd ar gael diolch i Lywodraeth Cymru ac arian o’r Loteri Genedlaethol.

Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i’w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau’n ddiogel.

Darllenwch yr erthygl newyddion Lansio cronfa gwerth £4m i arbed ac ailadeiladu chwaraeon cymunedol yn llawn yma.

Fferm Gymunedol Greenmeadow

Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Mi fyddwn, wrth gwrs, yn sicrhau bod yr holl anifeiliaid yn ddiogel ac yn iach drwy gydol yr amser.

Maenor Llanyrafon

Mae Maenor Llanyrafon ar gau i’r cyhoedd.

Meysydd Chwarae

Mae'r holl lleoedd chwarae sy'n eiddo i'r cyngor bellach ar agor.

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae ein rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn parhau i fod ar agor, ond gall hyn newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau’r Llywodraeth.

Rydyn ni'n gofyn i bawb lynu at ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol, yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen.

Cyhoeddir pob rhybudd i gau llwybrau ar-lein a bydd hysbysiadau yn cael eu postio ar y safle o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafirws, Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

Datblygu Chwaraeon

Mae’r holl sesiynau sydd dan arweiniad adran Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi eu gohirio hyd nes clywir yn wahanol. Mae hyn yn cynnwys ymgyrch #OSEIDIAFI ac ymgyrch ‘Dynion Gwell’ Torfaen a gyhoeddwyd yn ddiweddar.