I Rieni/Gofalwyr

A yw pob ysgol a lleoliadau adnoddau anghenion arbennig (AAA) yn agor i bob dysgwr ym mis Medi 2020?

Ydyn, bydd pob ysgol yn ailagor ar gyfer holl ddysgwyr o fis Medi. Bydd dull graddol o ddechrau’r tymor a bydd ysgol eich plentyn yn cysylltu â chi gyda manylion llawn eu cynlluniau.

A fydd Unedau Atgyfeirio Disgyblion (UAD) yn agor i ddysgwyr ym mis Medi 2020?

Byddant. Bydd yr UAD yn ailagor, gan ddilyn yr un cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ag ysgolion eraill Torfaen.

A fydd ysgolion ar agor i blant Meithrin a Derbyn?

Byddant. Bydd plant mewn dosbarthiadau meithrin a derbyn yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Bydd ysgolion yn cysylltu’n uniongyrchol gyda rhieni i gadarnhau dyddiadau ac amseruau.

A yw’n ddiogel i blant ddychwelyd i’r ysgol?

Nid yw plant yn grwp risg mawr oherwydd afiechyd COVID-19 ac mae’n ymddangos eu bod yn chwarae llai o rôl o safbwynt lledaenu. Rhaid pwyso a mesur effeithiau negyddol peidio a mynd i’r ysgol yn erbyn yr effeithiau anuniongyrchol cadarnhaol posibl a gaiff o ran lliniaru’r pandemig COVID-19. At hyn, mae mesurau yn cael eu rhoi ar wait hi leihau’r risgiau i blant ac oedolion.

A fydd wythnos ychwanegol o wyliau ym mis Hydref?

Ni fydd ysgolion yn Nhorfaen yn ychwanegu wythnos i wyliau hanner tymor mis Hydref oherwydd nad oeddynt ar agor am wythnos ychwanegol y tymor hwn.

A yw’n orfodol mynd i’r ysgol o fis Medi?

Bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol o fis Medi, a rhaid i rieni a gofalwyr sicrhau bod eu plant yn mynd i’r ysgol oni fyddant yn sâl.

A fydd cymorth i blant gweithwyr allweddol yn parhau ym mis Medi?

Bydd y cymorth ar gyfer teuluoedd gweithwyr allweddol yn dod i ben ar 21 Awst 2020 oherwydd bydd pob plentyn yn mynd yn ôl i’r ysgol o fis Medi.

Os ydw i eisiau anfon fy mhlentyn yn ôl ac nid oes gan yr ysgol ddigon o staff, beth allaf ei wneud?

Os nad oes gan ysgol ddigon o staff i weithredu’n ddiogel, efallai y bydd yn rhai iddi gau am resymau iechyd a diogelwch. Diogelwch fydd blaenoriaeth gyntaf yr ysgol. Cysylltir yn uniongyrchol â rhieni a gofalwyr gan ysgol eu plentyn os bydd angen gwneud hynny.

A fydd fy mhlentyn gyda’u hathro/hathrawes eu hunain?

Mae hyn yn bosibl ond ni ellir ei warantu. Mae angen i ysgolion geisio cynnal grwpiau cyswllt cyson o fis Medi a gall hyn effeithio sut byddant yn staffio rhai dosbarthiadau.

A fydd angen i ddysgwyr wisgo gwisg ysgol?

Mater i’r corff llywodraethol yn yr ysgol fydd penderfynu ar wisg ysgol, ond disgwylir y bydd y rhan fwyaf yn dychwelyd i’w polisi gwisg ysgol arferol o fis Medi. Bydd ysgolion yn hysbysu rhieni a gofalwyr yn uniongyrchol ar y mater hwn.

Iechyd a Diogelwch

A fydd maint dosbarthiadau yn llai i gadw pellter cymdeithasol?

Derbynnir na all dysgwyr, ac yn enwedig y rhai ieuengaf, gadw pellter cymdeithasol bob amser oddi wrth staff neu blant eraill. Felly, cedwir at gfwpiau cyson a’u cad war wahân cyn gymaint ag y bo mod di helpu i leihau perygl lledaeniad trwy gyfyngu nifer y dysgwyr a’r staff sydd mewn cysylltiad â’i gilydd i’r rhai yn y grwp hwnnw’n unig. Fodd bynnag, bydd maint grwpiau yn amrywio o ysgol i ysgol ac yn arbennig rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd lle bydd angen grwpiau mwy er mwyn cyflwyno ystod lawn pynciau’r cwricwlwm ac i ddysgwyr dderbyn addysg arbenigol.

Os na ellir osgoi hynny, caiff athrawon a staff weithredu ar draws gwahanol ddosbrathiadau a grwpiau blwyddyn er mwyn hwyluso cyflwyniad amser yr ysgol. Bydd hyn yn arbennig o bwysig i ysgolion uwchradd. Os oes angen i staff symud rhwng dosbarthiadau a grwpiau bhlwyddyn, dylent gadw eu pellter odd wrth dysgwyr ac aelodau staff eraill gymaint ag y gallent, yn dedlfrydol 2 fedr i ffwrdd o oedolion eraill.

A fydd glanweithydd dwylo ar gael?

Bydd gel dwylo ar gael mewn derbynfeydd, ond sebon a dŵr yw’r ffordd orau o hyd o olchi ein dwylo, a bydd hyn ar gael i’r holl ddisgyblion a’r staff.

A gaiff dysgwyr sydd wedi bod yn cael eu gwarchod, neu sy’n byw gyda phobl sy’n cael eu gwarchod, fynd i’r ysgol?

Cânt. Newidiodd Llywodraeth Cymru y cyngor ar gyfer y grŵp hwn o bobl ym mis Gorffennaf, fel nad oes disgwyl iddyn nhw aros gartref o ganol mis Awst 2020 a gallant ddychwelyd i’r ysgol neu i’r gwaith, ond dylent barhau i gymryd camau i amddiffyn eu hunain drwy gadw pellter o 2 fedr oddi wrth bobl eraill a golchi eu dwylo yn aml.

Beth yw’r drefn os bydd aelod o’m aelwyd yn dechrau dangos symptomau – a allaf anfon fy mhlentyn i’r ysgol?

Os ydych yn byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf ar yr aelwyd i gael symptomau’r coronafeirws (COVID-19), yna rhaid i chi aros gartref am o leiaf 10 diwrnod, ond rhaid i bob aelod arall o’r aelwyd sy’n aros yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod pan fydd y person cyntaf yn y tŷ yn mynd yn sâl.

Ar gyfer unrhyw un arall ar yr aelwyd sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddyn nhw aros gartref am o leiaf 10 diwrnod o pan gychwynnodd y symptomau, pa bynnag ddiwrnod yw hi yn y cyfnod ynysu 14 diwrnod gwreiddiol.

Beth fydd yn digwydd os bydd disgybl yn mynd gartref o’r ysgol yn teimlo’n sâl ac os yw wedyn yn cael diagnosis o goronafeirws?

Gofynnwn i holl rieni a gofalwyr hysbysu’r ysgol o unrhyw newidiadau yng nghyflwr meddygol eich teulu. Os oes gan unrhyw un ar eich aelwyd achos sydd wedi ei gadarnhau ac os ydynt, efallai, wedi bod mewn cysylltiad ag eraill yn yr ysgol, bydd y rhai sydd yn eu dosbarth / grŵp a phwy bynnag y maent wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu hanfon gartref a gofynnir iddynt hunanynysu am 14 diwrnod. Nid oes angen i aelodau eraill teulu’r dosbarth neu’r grŵp hwnnw hunanynysu oni fo’r plentyn neu’r aelod staff yn datblygu symptomau.

Sut bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio gyda fy mhlentyn i sy’n derbyn cymorth un i un?

Bydd ysgolion wedi gwneud asesiad risg o’r holl blant sy’n derbyn 1:1 ar hyn o bryd a bydd rhan o hyn yn cynnwys sgwrs gyda’r cartref. Mae pob plentyn yn wahanol a bydd y camau a gymerir gan yr ysgol wedi eu personoli.

Sut fydd ysgolion yn rheoli diwedd y diwrnod ysgol? A fydd pob plentyn yn gadael ar unwaith? Sut fydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei annog ar y daith gartref?

Mae pob ysgol yn wahanol; mae gan rai nifer o fynedfeydd ac allanfeydd i alluogi gwneud hyn yn eithaf hawdd, tra bo eraill gyda dim ond un neu ddwy fynedfa ac allanfa.

Yn eu hasesiadau risg, bydd ysgolion wedi penderfynu ar systemau un-ffordd, cychwyn a diwedd gwahanol i’r diwrnod ysgol, i sicrhau cadw pellter cymdeithasol. Dylai rhieni ofyn am gyngor gan staff yr ysgol o ran pa drefniadau sydd ar waith yn eu hysgol nhw.

Sut fydd ysgolion yn gwrthannog rhieni a gofalwyr rhag ymgynnull ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol?

Bydd ysgolion yn sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn gwybod beth yw amserau cyrraedd a gadael yr ysgol, a’r disgwyliadau o ran pa gatiau a llwybrau i’w defnyddio. Bydd gan lawer o ysgolion systemau un-ffordd lle bo modd. Bydd rhieni/gofalwyr yn cael eu hatgoffa i beidio ag ymgynnull ond dylent hefyd fod yn ymwybodol o’r gofynion cadw pellter cymdeithasol ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol.

Pa mor aml fydd offer/safleoedd a ddefnyddir yn aml yn cael eu glanhau?

Rhaid glanhau adeiladau’n rheolaidd. Dylid glanhau arwynebau caled gyda dŵr sebonllyd cynnes neu’r cynhyrchion glanhau arferol. Dylid talu sylw penodol i fannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml. Dylid glanhau’r rhain o leiaf unwaith y dydd ac yn amlach mewn mannau defnydd uchel yn seiliedig ar asesiad lleol, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, teganau, offer, handlenni drws, padiau gwthio, tapiau a photeli diheintydd dwylo.

Dylid glanhau ystafelloedd cyn i wahanol grwpiau ddefnyddio ystafell.

Dylai staff glanhau gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd a staff a dysgwyr bob amser.

Dylid rhoi hancesi papur mewn bin sbwriel ar wahân a’u gwaredu’n ddiogel. Dylid symud ymaith holl wastraff bob dydd.

A fydd ysgolion yn cau eto os oes cynnydd yn y nifer o achosion Coronafeirws yn yr ardal?

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro nifer yr achosion o Coronafeirws yn genedlaethol ac yn lleol a gallai bennu cyfnod clo cenedlaethol arall neu un mwy lleol os oes angen. Os bydd hynny’n digwydd, bydd ysgolion yn defnyddio eu profiad hyd yma i sicrhau dilyniant addysg o fewn fframwaith ehangach o gyfyngiadau lleol.

Fel teulu, nid ydym yn cytuno rhoi ein caniatâd i gymryd rhan yng nghynllun tracio ac olrhain y GIG, ac nid ydym eisiau i’n manylion cyswllt teuluol gael eu rhoi gan yr ysgol i’r GIG neu unrhyw asiantaeth arall ar gyfer tracio ac olrhain. Ein barn ni yw bod unrhyw asiantaeth sy’n cael neu’n defnyddio ein data heb ein caniatâd yn torri GDPR (Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data) ac mae felly’n anghyfreithlon.

Bydd pob ysgol yn cymryd yr holl ragofalon sydd eu hangen i amddiffyn disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol ond gallwn werthfawrogi’r pryderon hyn. Ni fyddai ysgolion yn gwneud profion Covid-19 ar safle’r ysgol ac ni fyddai’n rhoi manylion personol i’r GIG ar gyfer profion ac olrhain cysylltiadau. Fodd bynnag, fel ysgol, byddai unrhyw berson sy’n arddangos symptomau Covid-19 yn cael eu hanfon gartref, a’u cynghori i drefnu prawf a sicrhau glynu at ganllawiau hunanynysu, a fydd yn lleihau’r perygl o ledaenu’r haint. Rhaid i bawb fod yn barod i wneud yr hyn sy’n iawn ac amddiffyn eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau drwy hunanynysu. Ar gyfer dysgwyr, bydd rhieni yn cael eu cynghori i drefnu prawf i’w plentyn. Os bydd y prawf yn un positif, byddai’r cyngor yn gwerthfawrogi pe gellid hysbysu ysgol y disgybl.  Fel hyn, byddai’r ysgol yn gallu hysbysu ei staff a’r disgyblion eu bod efallai wedi bod mewn cysylltiad â pherson heintus, ond ni fyddai ar unrhyw adeg yn rhyddhau enwau na manylion personol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar olrhain cysylltiadau a chynhwysir hyn isod:

Blynyddoedd Cynnar

Pa ofal plant cofrestredig a/neu a ariennir sydd ar gael?

Mae gwybodaeth bellach ar yr hyn sydd ar gael yn Nhorfaen ar gael fel a ganlyn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd ac sy’n ddiduedd ar amrediad eang o faterion Gofal Plant, Cymorth Plant a Theuluoedd a phynciau cysylltiedig â’r Teulu a lle bo’n berthnasol mae’n darparu gwasanaeth cyfeirio. I gael gwybodaeth ar ofal plant wedi’i ariannu a gwybodaeth ar ddarpariaeth gofal plant cofrestredig agored ledled Torfaen, ewch i: www.torfaenfis.org.uk  neu ebostiwch: fis@torfaen.gov.uk neu ffonio ar rif Rhadffon 0800 0196 330.

Cludiant Cartref i’r Ysgol

A fydd cludiant ar gael? Beth am ddisgyblion sy’n teithio ar gludiant cyhoeddus?

Bydd Cludiant Cartref i’r Ysgol ar gael i’r rhai sydd fel arfer yn gymwys i’w dderbyn. Rhoddir manylion pellach cyn dechrau’r tymor.

Lles ac Ymddygiad

Beth a fydd yn digwydd os bydd dysgwyr yn torri rheolau cadw pellter cymdeithasol, a fydd hyn yn dod yn fater ymddygiad?

Bydd gweithrediad ysgol neu leoliad yn cael effaith bwysig ar les corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol dysgwyr. Wrth gynllunio i gynyddu gweithrediadau, bydd ysgolion a staff yn ystyried sut mae hyn yn cael effaith ar les.

Er enghraifft, dylai staff bwysleisio’n bositif ymddygiad o ran cadw pellter cymdeithasol a hylendid, yn hytrach na stigmateiddio camgymeriadau. Yn yr un modd, dylai’r amserlen a chynllun ystafelloedd sicrhau bod cyfle priodol ar gyfer egwyliau ac amser yn yr awyr agored.

Bydd ysgolion a lleoliadau yn ofalus o ran adnabod a chefnogi dysgwyr sy’n arddangos arwyddion o bryder. Dylid cynllunio ar gyfer gofal bugeiliol a chymorth profedigaeth a rhoi hyn ar waith.

Mae fy mhlentyn eisiau mynd yn ôl i’r ysgol ond mae’n teimlo’n bryderus, pa help fydd yr ysgol yn ei roi?

Bydd staff mewn ysgolion a lleoliadau yn ymwybodol iawn o anghenion eu cydweithwyr, eu dysgwyr a'r teuluoedd a all fod dan bwysau emosiynol, ariannol a seicolegol ychwanegol yn y cyfnod hwn. Mae dysgwyr yn fwy tebygol o fod yn bryderus ac mae eu hiechyd a’u lles yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan newidiadau mewn trefniadau a goblygiadau’r cyfnod cloi. Dros amser, mae dysgwyr a staff hefyd yn fwy tebygol o weld achosion o salwch difrifol a phrofedigaeth.

Mae’r awdurdod lleol eisoes yn gweithio gydag ysgolion a lleoliadau i ystyried sut orau i gefnogi anghenion lles parhaus pob dysgwr yn y cyfnod hwn.

Er diogelwch a lles pawb dan sylw, mae hefyd yn hanfodol bod gwasanaethau yn cael eu cyflenwi mewn modd sy’n gyson â’r cyngor gwyddonol arbenigol a ddarparwyd.

Tra bo staff, dysgwyr a rhieni/gofalwyr efallai’n teimlo’n bryderus ynglŷn â’r risgiau, mae’n bwysig cofio y bydd darpariaeth yn cael ei gwneud yn llawer mwy diogel drwy lynu at y canllawiau. Bydd cadw pellter cymdeithasol, hylendid a hunanynysu rhai sy’n dangos symptomau neu sy’n byw gyda rhywun sy’n dangos symptomau, yn lleihau’r perygl o ledaenu haint. Mae’r strategaeth ‘Profi, Tracio, Amddiffyn’ yn hanfodol o ran cefnogi hyn

Beth am ddisgyblion ag anghenion cymhleth?

Dylai fod asesiadau risg eisoes ar gyfer dysgwyr gydag anghenion cymhleth, gan gynnwys y sawl gydag anghenion emosiynol ac ymddygiadol. Bydd angen diweddaru’r asesiadau risg hyn yn wyneb newidiadau i ddarpariaeth megis yr amgylchedd a staffio, tra’n parhau i fod yn ymwybodol o’r pryder ychwanegol a gaiff ei brofi oherwydd COVID-19. Os nad oes asesiad risg yn bodoli, yna rhai ei wneud yn unol â’r cyfarwyddyd hwn a chanllawiau asesu risg lleol.

Beth sy’n digwydd gydag Asesiadau Statudol?

Mae’r ALl yn ystyried ceisiadau newydd am asesiadau statudol cychwynnol ac asesiadau statudol ffurfiol ar sail unigol.  Mae ysgolion wedi eu hannog i barhau gyda’r broses adolygu blynyddol, ble gellir gwneud hyn dros y ffôn neu drwy gyfarfod rhithiol gyda chaniatâd rhieni.  Mae’r broses hon wedi bod yn gadarnhaol gyda nifer o adolygiadau’n cael eu cynnal fel hyn. Yn ystod gwyliau’r haf, mae oedi ar y broses asesu ac mae’n dechrau eto yn Awst.  Os byddwch angen unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â’r broses hon, cysylltwch â’r tîm ADY ar 01495 766998.

Prydau Ysgol a Phrydau Ysgol am Ddim

A fydd prydau ysgol yn cael eu darparu yn yr ysgol?

Mae'r gwasanaeth arlwyo ar gael i bob plentyn o 3 Medi ond mae gan ysgolion ddarpariaethau a ddewiswyd yn unigol sydd i'w gweld ar wefan eich ysgol neu ar adran prydau ysgol gwefan Torfaen.

A fydd disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael cinio?

Mae’r gwasanaeth arlwyo ar gael i bob plentyn. Mae Ysgolion Cynradd wedi dewis naill ai’r pryd poeth/salad ar blât (dim bar salad llawn) neu ddarpariaeth pecyn bwyd ar gyfer yr wythnosau cyntaf.  Ewch i wefan eich ysgol i gadarnhau’n union yr hyn fydd ar gael.

Os ydw i am i fy mhlentyn gael pryd ysgol, sut mae talu?

Gallwch naill ai dalu ar-lein gan ddefnyddio Tudalennau Talu’r Cyngor neu drwy Linell Taliadau Awtomataidd y Cyngor (0300 4560516). Peidiwch â danfon arian parod gyda’ch plentyn i dalu am brydiau ysgol. Byddwch yn derbyn llythyr gan yr ysgol yn amlinellu’r broses dalu ac yn rhoi cyfeirnod cyfrif eich plentyn. Rydym wedi paratoi fideo i esbonio sut i wneud taliad ar-lein

Os ydych chi eisoes yn talu am ginio ysgol eich plentyn yn y ffordd yma, parhewch i wneud hynny os gwelwch yn dda gan ddefnyddio’r cyfeirnod cyfrif i ddisgyblion a roddwyd i chi. Serch hynny, os yw eich plentyn yn symud i Flwyddyn 7, darllenwch y llythyr gan yr ysgol ynglŷn â thalu ar-lein am brydiau ysgol gan y bydd hyn yn rhoi cyfeirnod newydd eich plentyn ar gyfer yr ysgol uwchradd.

Yn anffodus, tan yr hysbysir yn wahanol, nid yw’r dewis o dalu gydag arian parod yn un o swyddfeydd y Cyngor ar gael.

Nid yw hyn y berthnasol i Ysgol Gyfun Croesyceiliog, ble bydd arian parod yn cael ei dderbyn yn y tymor byr ac Ysgol Sant Alban ble mae yna system daliadau wahanol ar waith. Ar gyfer yr ysgolion yma, nodwch y wybodaeth a roddwyd gan yr ysgol.

A fydd Clybiau Brecwast yn rhedeg?

Breakfast clubs will not be running until 14th September at the earliest.

A fydd llaeth ar gael?

Bydd llaeth ar gyfer plant Meithrin a CA1 a fyddai’n ei gael fel arfer yn cael ei ddarparu o ddydd Llun 14eg Medi ymlaen.

I’r Disgyblion/Myfyrwyr

Beth allaf ei wneud i aros yn ddiogel?

Y peth pwysicaf y gall pob un ohonom ei wneud yw cadw hylendid da. Yn ystod y dydd bydd angen i chi olchi eich dwylo yn rheolaidd a bydd gan yr ysgol ddigon o sebon ar gyfer hyn. Hefyd, dylid dal unrhyw beswch neu disiad mewn hances neu yn eich penelin.

A fydd angen i mi gadw 2m i ffwrdd oddi wrth plant eraill?

Mae pawb wedi bod yn dda iawn am gadw 2m ar wahân ond rydym yn gwybod pa mor anodd yw hyn. O fis Medi byddwch mewn dosbarth neu grŵp blwyddyn a bydd angen i chi aros yn y grŵp hwnnw. O fewn eich grŵp bydd adegau pan na allwch gadw 2 fedr i ffwrdd oddi wrth blant eraill. Bydd athrawon yn esbonio beth fydd angen i chi ei wneud, a byddant yno i helpu os oes unrhyw broblemau.

Beth gaf ei ddod i’r ysgol?

Dylech ond ddod â’r eitemau y byddwch eu hangen go iawn i’r ysgol, megis blychau cinio, bagiau, hetiau, cotiau, llyfrau a phapurau ac, os caniateir hynny, ffonau symudol. Byddwch yn gallu mynd â llyfrau ac adnoddau eraill a rennir gartref, ond dylech geisio cyfyngu pwy rydych yn rhannu’r eitemau hynny gyda nhw.

Oes angen i mi wisgo gwisg ysgol?

Bydd eich ysgol yn gadael i’ch rhieni wybod beth gewch ei wisgo i’r ysgol. Mae’n fwy na thebygol y gofynnir i chi wisgo eich gwisg ysgol unwaith eto.

A fyddwn yn gwneud gwaith ysgol?

Byddwch yn gwneud gwaith ysgol ond bydd yr athrawon hefyd yn treulio amser yn dal i fyny gyda disgyblion a gwneud yn siŵr bod pawb yn iawn. Hefyd, bydd gwersi ar hylendid da a phethau eraill y byddwch yn eu gwneud yn wahanol yn yr ysgol nawr oherwydd y coronafeirws.

Sut beth fydd yr egwyl?

Mae dosbarthiadau yn debygol o gael egwyl ar wahanol adegau. Bydd hyn yn golygu mwy o le ar yr iard a’r cae. Mae’n annhebygol y bydd gemau lle mae disgyblion mewn cysylltiad, megis tic, pêl droed neu rygbi yn cael eu caniatáu yn y ffordd arferol ond bydd ysgolion yn cynnig ffyrdd clyfar i sicrhau y gallwch barhau i gael hwyl. Efallai y bydd disgyblion yn cael peth offer chwarae yn yr awyr agored, cyn belled â’i fod yn offer y gellir ei lanhau yn hawdd cyn i’r person nesaf ei ddefnyddio.

Beth fydd yn digwydd amser cinio?

Rydym yn dal i ystyried y trefniadau ar gyfer amser cinio a byddwn yn cyhoeddi manylion cyn i’r tymor ddechrau.

Beth ddylwn ei wneud os rwy’n teimlo’n sâl?

Mae’n bwysig iawn eich bod yn dweud wrth oedolyn ar unwaith os ydych yn teimlo’n sâl. Mae hyn er mwyn helpu i’ch cadw chi a’ch ffrindiau yn ddiogel.