Cymorth i blant bregus a phlant gweithwyr allweddol yn ystod gwyliau'r haf

I bwy fydd y ddarpariaeth dros yr haf?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i gynghorau flaenoriaethu'r cymorth i blant bregus dros gyfnod gwyliau'r haf. Yn ogystal, mae'r cyngor wedi penderfynu cynnig rhywfaint o gymorth, neu y gorau y gall, i deuluoedd gweithwyr allweddol a ddefnyddiodd un o'r hybiau gofal plant cyn 10 Mehefin 2020.

Sut y byddaf yn gwybod a fyddaf yn gymwys i gael y cymorth i blant bregus?

Bydd staff Addysg neu Gofal Cymdeithasol yn cysylltu â chi'n uniongyrchol ar ôl 13 Gorffennaf. Nid oes angen i chi gysylltu â'r cyngor.

Byddwn yn darparu'r holl fanylion sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at y ddarpariaeth cyn bod eich wythnos gyntaf yn dechrau.

Sut y byddaf yn gwybod a fyddaf yn gymwys i gael y gofal plant i weithwyr allweddol?

Cysylltir â chi'n uniongyrchol yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 6 Gorffennaf. Nid oes angen i chi gysylltu â'r cyngor.

Byddwn yn darparu'r holl fanylion sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at y ddarpariaeth cyn i'ch wythnos gyntaf ddechrau.

Pam na all pob gweithiwr allweddol wneud cais am gymorth gofal plant dros yr haf?

Hoffem gefnogi pawb ond nid oes gennym y gallu i wneud hynny. Am y rheswm hwnnw mae'n rhaid i ni gyfyngu ar y niferoedd sy'n gallu gwneud cais, ac am 3 wythnos yn unig dros y cyfnod o 5 wythnos bydd y rhai sy'n gwneud cais yn gallu gofyn am gymorth. Yn anffodus ni fyddwn yn gallu gwneud unrhyw eithriadau i hyn.

Pam mai am 5 wythnos yn unig y mae darpariaeth yr haf yn rhedeg ac nid 6 wythnos?

Bydd darpariaeth yr haf yn dod i ben ddydd Gwener 21 Awst, ar ôl 5 wythnos, fel bod modd paratoi'r safleoedd sy'n cael eu defnyddio, yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Beth am gymorth i blant sydd o oed cyn-ysgol?

Mae dewis gofal plant i'ch plentyn / plant yn gam enfawr i chi a'ch teulu. I ddarparwyr gofal plant sydd ar agor yn ystod yr amseroedd hyn ar draws Torfaen, mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yma i chi.

I gael gwybodaeth am warchodwyr plant cofrestredig, meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin, clybiau y tu allan i'r ysgol a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant, chwiliwch ar-lein ar www.torfaenfis.org.uk

Am ymholiadau pellach e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

A fydd bwyd yn cael ei ddarparu dros yr haf?

Bydd teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau i gael taliadau uniongyrchol dros gyfnod y gwyliau. Ni ddarperir unrhyw fwyd yn unrhyw un o'n darpariaethau dros yr haf felly bydd angen i blant ddod â phecyn bwyd a rhywbeth i'w yfed.

I Rieni/Gofalwyr

Dychwelyd i’r Ysgol

A yw pob ysgol a lleoliadau adnoddau anghenion arbennig (AAA) yn agor i ddysgwyr ar 29 Mehefin 2020?

Ydyn, bydd pob ysgol yn ailagor i ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer mis Medi. Bydd ysgol eich plentyn yn cysylltu â chi gyda manylion llawn eu cynlluniau nawr bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu harweiniad ac mae’r ysgol wedi cael amser i gynllunio.

A fydd Unedau Atgyfeirio Disgyblion (UAD) yn agor i ddysgwyr ar 29 Mehefin 2020?

Byddant. Rydym yn rhagweld y bydd yr UAD yn ailagor, gan ddilyn yr un cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ag ysgolion eraill Torfaen. Ymgymerir ag asesiadau risg cyn 29ain Mehefin.

A fydd disgyblion Blwyddyn 11 yn dychwelyd i’r ysgol?

Nid oes disgwyliad i ysgolion uwchradd gynnwys disgyblion Blwyddyn 11 yn eu darpariaeth. Efallai y bydd ysgolion unigol eisiau ‘dal i fyny’ mewn perthynas â phontio ac ati, ond penderfyniad i’r ysgol unigol fydd hyn.

A fydd ysgolion ar agor i blant Meithrin a Derbyn?

Bydd ysgolion yn gwneud trefniadau i blant Derbyn fynd i’r ysgol ond ni fydd plant Meithrin yn dychwelyd tan ar ôl yr haf (manylion i’w cyhoeddi yn ddiweddarach).

Beth yw’r diwrnod olaf cyn gwyliau’r haf?

Y diwrnod olaf fydd dydd Gwener 17 Gorffennaf, gyda’r gwyliau haf yn cychwyn ar ddydd Llun 20 Gorffennaf.

A fydd wythnos ychwanegol o wyliau ym mis Hydref?

Ni fydd ysgolion yn Nhorfaen yn ychwanegu wythnos i wyliau hanner tymor mis Hydref oherwydd ni fyddant ar agor am wythnos ychwanegol y tymor hwn.

Sut ydw i’n gadael i’r ysgol wybod y bydd fy mhlentyn/mhlant yn cychwyn yn ôl ar 29 Mehefin 2020?

Bydd ysgolion yn cysylltu â rhieni a gofalwyr yn uniongyrchol i gadarnhau’r trefniadau ar gyfer plant unigol sy’n dychwelyd i’r ysgol. Gofynnir i rieni a gofalwyr os ydynt yn bwriadu anfon eu plant yn ôl o’r 29 Mehefin a bydd ysgolion yn defnyddio’r wybodaeth i gynllunio ar gyfer ailagor.

A fyddaf yn cael fy nirwyo os nad wyf yn anfon fy mhlentyn yn ôl cyn yr haf?

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd rhieni yn cael ei dirwyo am gadw eu plant gartre. Bydd y plant hyn yn parhau i gael eu cynorthwyo gan eu hysgolion mewn ffyrdd gwahanol. 

Os ydw i eisiau anfon fy mhlentyn yn ôl ac nid oes gan yr ysgol ddigon o staff, beth allaf ei wneud?

Os nad oes gan ysgol ddigon o staff i weithredu’n ddiogel, efallai y bydd yn rhai iddi gau am resymau iechyd a diogelwch. Diogelwch fydd blaenoriaeth gyntaf yr ysgol. Cysylltir yn uniongyrchol â rhieni a gofalwyr gan ysgol eu plentyn os bydd angen gwneud hynny.

O ble allaf gael mwy o wybodaeth cyn penderfynu os bydd fy mhlentyn yn dychwelyd i’r ysgol?

Mae arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gael yma:

https://gov.wales/keep-education-safe-guidance-learning-over-summer-term

Darperir gwybodaeth bellach pan fydd ar gael.

A fydd fy mhlentyn gyda’u hathro/hathrawes eu hunain?

Mae hyn yn bosibl ond ni ellir ei warantu. Bydd gan eich plentyn athro/athrawes penodol o’r staff dysgu sydd ar gael, a fydd hefyd y aros gyda’r grŵp ac ni fydd yn newid oni fo amgylchiadau eithriadol.

Sut fydd fy mhlentyn yn addasu yn ôl i ddysgu mewn ffordd mwy strwythuredig ar ôl amserlen y cartref, sy’n fwy llac?

Oherwydd natur dychweliad plant ym mis Mehefin (grwpiau bach, mwy o ffocws ar ddysgu cymdeithasol, emosiynol ac ati) mae’r strwythur yn debygol o fod rhywle rhwng dysgu yn y cartref ac ‘ysgol arferol’ felly bydd yn bwynt canol da i blant gael dod i arfer ag o.

A fydd angen i ddysgwyr wisgo gwisg ysgol?

Mae’r Awdurdod Lleol wedi cynghori ysgolion yn gryf y dylent lacio’r gofyniad i wisgo gwisg ysgol am y cyfnod 3 wythnos. Mae hyn oherwydd bod pobl yn cael eu cynghori i newid a golchi dillad bob dydd, ac oherwydd y baich ychwanegol y gallai ei rhoi ar rai rhieni gyda phlant sydd efallai wedi tyfu allan o wisg ysgol eleni. Bydd ysgolion yn hysbysu rhieni a gofalwyr yn uniongyrchol ar y pwnc hwn.

Sut fydd strwythur y diwrnod ysgol yn edrych?

Mae’r diwrnod ysgol yn debygol o fod ychydig yn wahanol i’r arfer – i gynnwys grwpiau llai o blant ac i gefnogi plant sydd wedi cael cyfnod estynedig allan o addysg.

A fydd ysgolion “Hwb” yn aros ar agor o 29 Mehefin ac ar gyfer y gwyliau haf ar gyfer plant gweithwyr allweddol?

Wrth i weithrediadau gynyddu dros dymor yr haf, bydd plant sydd ar hyn o bryd yn mynychu’r ddarpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol yn symud yn ôl i’w hysgol nhw ar gyfer y gefnogaeth hon, ynghyd â darpariaeth arall a fydd ar waith. Bydd angen i deuluoedd nad oedd angen iddynt ddefnyddio’r ddarpariaeth gofal plant ers mis Mawrth 2020 a hyd at gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddydd Mercher 10 Mehefin 2020, wneud trefniadau amgen ar gyfer gofal plant os ydynt yn bwriadu dychwelyd i’r gwaith. Bydd eithriad yn ystod y tymor dim ond ar gyfer rhieni sy’n staff ysgol (e.e. cynorthwywyr dysgu ac athrawon) ac sy’n dychwelyd i’r ysgol, oherwydd ein bod angen iddynt ddychwelyd neu ni allem ailagor yr ysgolion.

Efallai na fydd yr ysgolion hynny sydd wedi bod yn darparu ofal plant gweithwyr allweddol ers mis Mawrth 2020 yn gallu agor tan 30ain Mehefin neu 1af Gorffennaf, i ganiatáu trefnu pethau a glanhau. Bydd ysgolion yn gadael i rieni wybod os yw hyn yn berthnasol.

O 29 Mehefin, bydd darpariaeth gofal plant gweithwyr allweddol ond ar gael yn ystod oriau arferol ysgol h.y. ddim o 8am i 6pm.

Byddwn y cadarnhau ein cynlluniau ar gyfer gwyliau’r haf maes o law. Ni fydd disgwyliad bod ysgolion yn parhau gyda darpariaeth hwb yn ystod gwyliau’r haf. Gall awdurdodau lleol wneud darpariaeth amgen, ond nid oes disgwyl y bydd hyn yn cael ei reoli gan staff ysgol.

Iechyd a Diogelwch

A fydd angen i staff a disgyblion oll wisgo offer amddiffynnol personol i fynychu?

Mae’n bwysig cofio bod cadw pellter cymdeithasol, glendid dwylo ac anadlu (dal peswch neu disian i mewn i hances, neu orchuddio’r geg a’r trwyn gyda phenelin neu lawes) yn parhau i fod y dulliau mwyaf effeithiol o rwystro lledaeniad y coronafeirws, yn ôl y dystiolaeth gryfaf.

Mae glendid dwylo yn hollbwysig ac ar ôl pob cysylltiad uniongyrchol gyda phlentyn neu berson ifanc, ac ar ôl glanhau offer a’r amgylchedd.

Felly, nid oes angen defnyddio offer amddiffynnol personol (PPE) wrth ymgymryd â gweithgareddau addysgol arferol yn y dosbarth/ysgol.

Dylai defnyddio PPE gan staff mewn lleoliadau addysg fod yn seiliedig ar asesiad clir o’r risg, gan gynnwys ystyriaeth o bob lleoliad unigol ac anghenion dysgwyr a staff unigol. Mae gan ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol eisoes brosesau asesu risg a dylid eu defnyddio i adnabod yr angen am unrhyw ddefnydd o PPE. Ar ôl asesiad risg, lle mae’r angen am PPE wedi ei adnabod, dylai fod ar gael yn hawdd a’i ddarparu.

A dylai fy mhlentyn wisgo PPE yn yr ysgol?

Mae gan bob ysgol asesiad risg trylwyr ar waith a mesurau newydd i leihau'r risg i bawb ar y safle. Y prif nodweddion i leihau risg i ddisgyblion a staff yn yr ysgol yw sicrhau bod pellter cymdeithasol da, golchi dwylo'n aml a phrosesau glanhau effeithiol ar waith. Er y gall masgiau fod yn ddefnyddiol mewn cyd-destunau eraill nid oes unrhyw gyngor wedi ei dderbyn y byddent o gymorth mewn ysgolion. Nid oes angen i ddisgyblion wisgo masgiau i'r ysgol ar hyn o bryd.

Beth yw’r nifer derbyniol o ddisgyblion a staff ar y safle?

Bydd pob ysgol yn wahanol oherwydd y nifer ar y gofrestr, presenoldeb a’r amserlen, ond y nifer fwyaf ar unrhyw safle ysgol fydd traean o’r holl ddisgyblion.

Faint o blant gaiff fod ym mhob dosbarth a chadw pellter cymdeithasol?

Ym mhob ysgol bydd dull graddol. Bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu’n garfannau gyda chychwyn a gorffen gwahanol. Disgwylir y bydd yn golygu, ar y mwyaf, y bydd traean o’r disgyblion yn bresennol ar unrhyw adeg, er efallai y bydd ysgolion angen amser i gyrraedd y lefel hon o weithredu.

Bydd dosbarthiadau llawer llai, gan roddi amser penodol gydag athrawon a chyd-ddisgyblion. Bydd yr amser hwn yn cynnwys profiad arlein a phrofiad personol yn y dosbarth a chael plant ac athrawon yn barod ar gyfer profiad tebyg ym mis Medi.

A fydd glanweithydd dwylo ar gael?

Bydd gel dwylo ar gael mewn derbynfeydd, ond sebon a dŵr yw’r ffordd orau o hyd o olchi ein dwylo, a bydd hyn ar gael i’r holl ddisgyblion a’r staff.

Sut fyddwch yn cefnogi disgyblion a staff gyda chyflwr iechyd isorweddol (neu os oes ganddynt aelodau o’r teulu gydag un) a fydd yn cynyddu’r perygl?

Ni ddisgwylir i blant ac athrawon sy’n cael eu gwarchod neu mewn mwy o berygl, gan gynnwys rhai staff beichiog, i ddychwelyd y tymor hwn. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddisgyblion ac athrawon sy’n byw gyda pherthnasau sy’n cael eu gwarchod.

Beth yw’r drefn os bydd aelod o’m aelwyd yn dechrau dangos symptomau – a allaf anfon fy mhlentyn i’r ysgol?

Os ydych yn byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf ar yr aelwyd i gael symptomau’r coronafeirws (COVID-19), yna rhaid i chi aros gartref am o leiaf 7 diwrnod, ond rhaid i bob aelod arall o’r aelwyd sy’n aros yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod pan fydd y person cyntaf yn y tŷ yn mynd yn sâl.

Ar gyfer unrhyw un arall ar yr aelwyd sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddyn nhw aros gartref am o leiaf 7 diwrnod o pan gychwynnodd y symptomau, pa bynnag ddiwrnod yw hi yn y cyfnod ynysu 14 diwrnod gwreiddiol.

Beth fydd yn digwydd os bydd disgybl yn mynd gartref o’r ysgol yn teimlo’n sâl ac os yw’n cael diagnosis o goronafeirws wedyn – sut fydd rhieni yn cael eu hysbysu o hyn a pha gamau fydd yn dilyn?

Gofynnwn i holl rieni a gofalwyr hysbysu’r ysgol o unrhyw newidiadau yng nghyflwr meddygol eich teulu. Os oes gan unrhyw un ar eich aelwyd achos sydd wedi ei gadarnhau ac os ydynt, efallai, wedi bod mewn cysylltiad ag eraill yn yr ysgol, bydd y rhai sydd yn eu dosbarth / grŵp a phwy bynnag y maent wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu hanfon gartref a gofynnir iddynt hunanynysu am 14 diwrnod. Nid oes angen i aelodau eraill teulu’r dosbarth neu’r grŵp hwnnw hunanynysu oni fo’r plentyn neu’r aelod staff yn datblygu symptomau.

Sut y bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio gyda phlant ifanc?

Bydd yr ysgolion yn gweithredu ar niferoedd is (traean o’r holl ddisgyblion ar y mwyaf). Bydd plant yn cael eu rhoi mewn grwpiau bychan gyda pharthau chwarae/dysgu yn cael eu sefydlu. Er y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau cadw pellter cymdeithasol ni ellir ei warantu.

Sut bydd cadw pellter cymdeithasol yn gweithio gyda fy mhlentyn i sy’n derbyn cymorth un i un?

Bydd ysgolion wedi gwneud asesiad risg o’r holl blant sy’n derbyn 1:1 ar hyn o bryd a bydd rhan o hyn yn cynnwys sgwrs gyda’r cartref. Mae pob plentyn yn wahanol a bydd y camau a gymerir gan yr ysgol wedi eu personoli.

Sut fydd ysgolion yn rheoli diwedd y diwrnod ysgol? A fydd pob plentyn yn gadael ar unwaith? Sut fydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei annog ar y daith gartref?

Mae pob ysgol yn wahanol; mae gan rai nifer o fynedfeydd ac allanfeydd i alluogi gwneud hyn yn eithaf hawdd, tra bo eraill gyda dim ond un neu ddwy fynedfa ac allanfa.

Yn eu hasesiadau risg, bydd ysgolion wedi penderfynu ar systemau un-ffordd, cychwyn a diwedd gwahanol i’r diwrnod ysgol, i sicrhau cadw pellter cymdeithasol. Dylai rhieni ofyn am gyngor gan staff yr ysgol o ran pa drefniadau sydd ar waith yn eu hysgol nhw.

Sut fydd ysgolion yn gwrthannog rhieni a gofalwyr rhag ymgynnull ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol?

Bydd ysgolion yn sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn gwybod beth yw amserau cyrraedd a gadael yr ysgol, a’r disgwyliadau o ran pa gatiau a llwybrau i’w defnyddio. Bydd gan lawer o ysgolion systemau un-ffordd lle bo modd. Bydd rhieni/gofalwyr yn cael eu hatgoffa i beidio ag ymgynnull ond dylent hefyd fod yn ymwybodol o’r gofynion cadw pellter cymdeithasol ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol.

Pa mor aml fydd offer/safleoedd a ddefnyddir yn aml yn cael eu glanhau?

Rhaid glanhau adeiladau’n rheolaidd. Dylid glanhau arwynebau caled gyda dŵr sebonllyd cynnes neu’r cynhyrchion glanhau arferol. Dylid talu sylw penodol i fannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml. Dylid glanhau’r rhain o leiaf unwaith y dydd ac yn amlach mewn mannau defnydd uchel yn seiliedig ar asesiad lleol, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, rheiliau, byrddau, teganau, offer, handlenni drws, padiau gwthio, tapiau a photeli diheintydd dwylo.

Dylid glanhau ystafelloedd cyn i wahanol grwpiau ddefnyddio ystafell.

Dylai staff glanhau gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd a staff a dysgwyr bob amser.

Dylid rhoi hancesi papur mewn bin sbwriel ar wahân a’u gwaredu’n ddiogel. Dylid symud ymaith holl wastraff bob dydd.

Blynyddoedd Cynnar

Pa ofal plant cofrestredig a/neu a ariennir sydd ar gael?

Mae gwybodaeth bellach ar yr hyn sydd ar gael yn Nhorfaen ar gael fel a ganlyn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd ac sy’n ddiduedd ar amrediad eang o faterion Gofal Plant, Cymorth Plant a Theuluoedd a phynciau cysylltiedig â’r Teulu a lle bo’n berthnasol mae’n darparu gwasanaeth cyfeirio. I gael gwybodaeth ar ofal plant wedi’i ariannu a gwybodaeth ar ddarpariaeth gofal plant cofrestredig agored ledled Torfaen, ewch i: www.torfaenfis.org.uk  neu ebostiwch: fis@torfaen.gov.uk   neu ffonio ar rif Rhadffon 0800 0196 330.

Cludiant Cartref i’r Ysgol

A fydd cludiant ar gael? Beth am ddisgyblion sy’n teithio ar gludiant cyhoeddus?

Rydym ywedi ymgynghori a rhieni/gofalwyr ar gludiant (caewyd ar ddydd Mercher 17eg Mehefin) ac nawr yn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer y rhai sydd angen cludiant. Cysylltir â rhieni/gofalwyr maes o law gyda manylion ar gyfer eu plentyn/plant.

A fydd disgwyl i ddysgwyr AAY/sy’n agored i niwed sydd fel rheol yn cael cludiant ganfod eu ffordd eu hunain i’r ysgol neu a fydd cludiant yn cael ei ddarparu?

Mae’r cynlluniau presennol yn cynnwys darparu cludiant i unigolion penodol ar sail achos, oni fo dull amgen diogel o deithio ar gael.

Bydd ysgolion Cymraeg eu cyfrwng ac ysgolion gyda dysgwyr AAY yn cael rhestr i alluogi i ysgolion unigol asesu pa ddisgyblion na allant ddod i’r ysgol heb gludiant ALl.

Lles ac Ymddygiad

Beth a fydd yn digwydd os bydd dysgwyr yn torri rheolau cadw pellter cymdeithasol, a fydd hyn yn dod yn fater ymddygiad?

Bydd gweithrediad ysgol neu leoliad yn cael effaith bwysig ar les corfforol, meddyliol, emosiynol a chymdeithasol dysgwyr. Wrth gynllunio i gynyddu gweithrediadau, bydd ysgolion a staff yn ystyried sut mae hyn yn cael effaith ar les.

Er enghraifft, dylai staff bwysleisio’n bositif ymddygiad o ran cadw pellter cymdeithasol a hylendid, yn hytrach na stigmateiddio camgymeriadau. Yn yr un modd, dylai’r amserlen a chynllun ystafelloedd sicrhau bod cyfle priodol ar gyfer egwyliau ac amser yn yr awyr agored.

Bydd ysgolion a lleoliadau yn ofalus o ran adnabod a chefnogi dysgwyr sy’n arddangos arwyddion o bryder. Dylid cynllunio ar gyfer gofal bugeiliol a chymorth profedigaeth a rhoi hyn ar waith.

Mae fy mhlentyn eisiau mynd yn ôl i’r ysgol ond mae’n teimlo’n bryderus, pa help fydd yr ysgol yn ei roi?

Bydd staff mewn ysgolion a lleoliadau yn ymwybodol iawn o anghenion eu cydweithwyr, eu dysgwyr a'r teuluoedd a all fod dan bwysau emosiynol, ariannol a seicolegol ychwanegol yn y cyfnod hwn. Mae dysgwyr yn fwy tebygol o fod yn bryderus ac mae eu hiechyd a’u lles yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan newidiadau mewn trefniadau a goblygiadau’r cyfnod cloi. Dros amser, mae dysgwyr a staff hefyd yn fwy tebygol o weld achosion o salwch difrifol a phrofedigaeth.

Mae awdurdodau lleol eisoes yn gweithio gydag ysgolion a lleoliadau i ystyried sut orau i gefnogi anghenion lles parhaus pob dysgwr yn y cyfnod hwn.

Er diogelwch a lles pawb dan sylw, mae hefyd yn hanfodol bod gwasanaethau yn cael eu cyflenwi mewn modd sy’n gyson a’r cyngor gwyddonol arbenigol a ddarparwyd.

Tra bo staff, dysgwyr a rhieni/gofalwyr efallai’n teimlo’n bryderus ynglŷn â’r risgiau, mae’n bwysig cofio y bydd darpariaeth yn cael ei gwneud yn llawer mwy diogel drwy lynu at y canllawiau. Bydd cadw pellter cymdeithasol, hylendid a hunanynysu rhai sy’n dangos symptomau neu sy’n byw gyda rhywun sy’n dangos symptomau, yn lleihau’r perygl o ledaenu haint. Mae’r strategaeth ‘Profi, Tracio, Amddiffyn’ yn hanfodol o ran cefnogi hyn.

Beth am ddisgyblion ag anghenion cymhleth?

Dylai fod asesiadau risg eisoes ar gyfer dysgwyr gydag anghenion cymhleth, gan gynnwys y sawl gydag anghenion emosiynol ac ymddygiadol. Bydd angen diweddaru’r asesiadau risg hyn yn wyneb newidiadau i ddarpariaeth megis yr amgylchedd a staffio, tra’n parhau i fod yn ymwybodol o’r pryder ychwanegol a gaiff ei brofi oherwydd COVID-19. Os nad oes asesiad risg yn bodoli, yna rhai ei wneud yn unol â’r cyfarwyddyd hwn a chanllawiau asesu risg lleol.

Beth sy’n digwydd gydag Asesiadau Statudol?

Mae’r ALl yn ystyried ceisiadau newydd am asesiadau statudol cychwynnol ac asesiadau statudol ffurfiol ar sail unigol.  Mae ysgolion wedi eu hannog i barhau gyda’r broses adolygu blynyddol, ble gellir gwneud hyn dros y ffôn neu drwy gyfarfod rhithiol gyda chaniatâd rhieni.  Mae’r broses hon wedi bod yn gadarnhaol gyda nifer o adolygiadau’n cael eu cynnal fel hyn. Yn ystod gwyliau’r haf, mae oedi ar y broses asesu ac mae’n dechrau eto yn Awst.  Os byddwch angen unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â’r broses hon, cysylltwch â’r tîm ADY ar 01495 766998.

Prydau Ysgol a Phrydau Ysgol am Ddim

A fydd prydau ysgol yn cael eu darparu yn yr ysgol?

Ni ddarperir prydau ysgol. Bydd angen i blant ddod â chinio pecyn, gan gynnwys diod, a byddant yn ei fwyta wrth eu desg neu yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn braf ac os gellir trefnu hyn yn ddiogel.

A fydd disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael cinio?

Bydd rhieni a gofalwyr plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau uniongyrchol a bydd angen iddynt anfon eu plant i’r ysgol gyda chinio pecyn, gan gynnwys diod.

I’r Disgyblion/Myfyrwyr

Beth allaf ei wneud i aros yn ddiogel?

Y peth pwysicaf y gall pob un ohonom ei wneud yw cadw hylendid da. Yn ystod y dydd bydd angen i chi olchi eich dwylo yn rheolaidd a bydd gan yr ysgol ddigon o sebon ar gyfer hyn. Hefyd, dylid dal unrhyw beswch neu disiad mewn hances neu yn eich penelin.

A fydd angen i mi gadw 2m i ffwrdd oddi wrth plant eraill?

Mae pawb yn dda iawn am gadw 2m ar wahân ar hyn o bryd. Gall hyn fod yn anodd i ddechrau ond wrth i chi ymarfer a dod i arfer â’r drefn, bydd yn dod yn haws. Ni fydd athrawon yn dweud y drefn os byddwch yn mynd yn rhy agos i ddisgyblion eraill, ond byddant yn eich atgoffa am gadw pellter cymdeithasol.

Beth gaf ei ddod i’r ysgol?

Peidiwch â dod ag unrhyw beth ac eithrio eich pecyn cinio. Peidiwch â dod â châs pensiliau, ffonau symudol neu lyfrau. Os oes gennych lyfrau darllen yr ysgol gartref, gadewch nhw yno am nawr. Peidiwch â dod ag unrhyw waith rydych wedi ei wneud gartref yn ystod y cyfnod cloi nes bydd yr ysgol yn gofyn i chi wneud hynny. Peidiwch a dod ag unrhyw beth i’w rannu gyda phlant eraill megis cacen ben-blwydd neu fyrbrydau.

Oes angen i mi wisgo gwisg ysgol?

Nid oes angen i chi wisgo masg i'r ysgol. Yr hyn sy'n holl bwysig yw eich bod chi'n golchi'ch dwylo'n aml yn ystod y dydd, a'ch bod chi'n dilyn yr hyn mae'ch athrawon yn ei ddweud am bellhau cymdeithasol. Byddwn hefyd yn sicrhau bod eich ysgol yn cael ei chadw'n lân iawn bob dydd.

Oes angen i mi wisgo masg i’r ysgol?

Cewch wisgo masg os bydd yn gwneud i chi deimlo’n fwy diogel ond nid oes yn rhai i chi. Os byddwch yn gwisgo masg i’r ysgol, meddyliwch sut byddwch yn ei gadw’n ddiogel. Os byddwch yn tynnu eich masg, sut allwch fod yn siŵr mai eich masg chi yw e pan fyddwch yn ei roi yn ôl? Efallai y bydd gan lawer o blant fasgiau sy’n edrych yn debyg, felly sut byddwch yn gwybod mai eich masg chi yw e?

A fyddwn yn gwneud gwaith ysgol?

Byddwch yn gwneud peth gwaith ysgol ond bydd yr athrawon hefyd yn treulio amser yn dal i fyny gyda disgyblion a gwneud yn siŵr bod pawb yn iawn. Hefyd, bydd gwersi ar hylendid da a phethau eraill y byddwch yn eu gwneud yn wahanol yn yr ysgol nawr oherwydd y coronafeirws.

Sut le fydd y dosbarth?

Bydd byrddau yn cael eu gosod ar wahân i’n helpu ni i gadw 2m i ffwrdd oddi wrth pobl eraill. Efallai bydd saethau ar y llawr i ddangos llwybr diogel o gwmpas y dosbarth a bydd llinellau wrth y drysau sy’n 2m ar wahân. Efallai y bydd rhai ohonoch wedi gweld hyn yn yr archfarchnad.

Bydd offer sy’n anodd ei lanhau’n gyflym yn cael ei symud allan o’r dosbarth neu i ffwrdd o’ch desg – pethau fel teganau meddal, clustogau a gwisgoedd.

Ni fydd disgyblion yn gallu gweithio mewn grwpiau felly byddwch yn cwblhau mwy o dasgau ar eich pen eich hun.

Bydd llai o blant yn y dosbarth. Bydd pob grŵp blwyddyn yn cael eu rhannu’n grwpiau llai.

Sut beth fydd yr egwyl?

Mae dosbarthiadau yn debygol o gael egwyl ar wahanol adegau. Bydd hyn yn golygu mwy o le ar yr iard a’r cae. Mae’n annhebygol y bydd gemau lle mae disgyblion mewn cysylltiad, megis tic, pêl droed neu rygbi yn cael eu caniatáu yn y ffordd arferol ond bydd ysgolion yn cynnig ffyrdd clyfar i sicrhau y gallwch barhau i gael hwyl. Efallai y bydd disgyblion yn cael peth offer chwarae yn yr awyr agored, cyn belled â’i fod yn offer y gellir ei lanhau yn hawdd cyn i’r person nesaf ei ddefnyddio.

Beth fydd yn digwydd amser cinio?

Bydd disgyblion yn bwyta yn y dosbarth, neu y tu allan os yw’r tywydd yn gynnes a sych.

Beth ddylwn ei wneud os rwy’n teimlo’n sâl?

Mae’n bwysig iawn eich bod yn dweud wrth oedolyn ar unwaith os ydych yn teimlo’n sâl. Mae hyn er mwyn helpu i’ch cadw chi a’ch ffrindiau yn ddiogel.

A fyddwn yn gallu chwarae yn ystod yr egwyl gyda ffrindiau? Gawn ni chwarae yn yr awyr agored?

Bydd pob dosbarth yn cael egwyl ar wahân. Bydd disgyblion yn cael mynd allan ond bydd rhai gemau fel tic a rygbi na ellir eu chwarae. Efallai na fyddwch yn allu chwarae gyda’ch ffrindiau, yn enwedig os byddant mewn grŵp gwahanol i’ch grŵp chi.