Cwestiynau Cyffredin Ynghylch

Ydy’r Canolfannau Dysgu Cymunedol i Oedolion yn ddiogel o ran COVID19 i chi gael dychwelyd yn ddiogel?

Wrth i ni oll ddod i arfer gyda’r sefyllfa wahanol sydd ohoni, bydd eich ymweliad â’n canolfannau yn teimlo ychydig yn wahanol, ond mae’r tîm yn ymroddedig i sicrhau eich bod yn cael profiad diogel wrth ddysgu gyda ni.

Rydym yn ymroddedig i redeg gwasanaeth o ansawdd uchel, ac mae diogelwch ein dysgwyr a’n staff yn brif flaenoriaeth i ni.

Dros y 5 mis diwethaf, rydym wedi bod yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru, ynghyd â chyngor ein Timau Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, ac rydym wedi gwneud asesiad risg ar bob maes o’n gwasanaeth i ganiatáu i ni agor ein canolfannau mewn modd cyfrifol ac wedi ei reoli.

Cymerwch ychydig o amser i ddarllen yr wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda.

Cofrestru – Oes angen i mi gofrestru cyn i gwrs ddechrau?

Oes. Rydym wedi adolygu pob un o’n tair Canolfan Dysgu Cymunedol i Oedolion ac mae nifer cyfyngedig o leoedd ar bob cwrs. Rydym yn gweithredu polisi cyntaf i’r felin. Gallwch gofrestru drwy ffonio aelod o’r tîm ar 01633 647647

Taliadau – A allaf dalu gan ddefnyddio arian parod neu siec?

I amddiffyn ein timau staff yn y canolfannau, mae angen i ni osgoi trin arian parod neu sieciau. Cysylltwch â’r tîm ar 01633 647647 os gwelwch yn dda i gofrestru dros y ffôn a thalu gyda cherdyn Credyd neu Ddebyd.

Cadw Pellter Cymdeithasol – Pa fesurau sydd ar waith?

Ynghyd ag adolygu capasiti ein hystafelloedd, bydd gan bob canolfan arwyddion cyfeirio gwahanol a marciau ar y llawr i gyd-fynd â’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr presennol. Bydd hyn yn cynnwys cerdded ar y chwith i lawr y coridorau, llwybrau cerdded a grisiau a system ‘un person i mewn, un person allan’ ar gyfer y toiledau a’r lifftiau. Ni fydd mynediad i rai mannau.

Mwy o Lanhau – Pa fesurau sydd ar waith?

Cyn i’n canolfannau agor, byddant oll yn cael glanhad dwys. Bydd glanhau dwys ym mhob ystafell ddosbarth rhwng dosbarthiadau, yn barod ar gyfer y grŵp nesaf o ddysgwyr a thiwtoriaid.

Hylendid – Pa fesurau sydd ar waith?

Rhaid i holl ymwelwyr lanhau eu dwylo pan fyddant yn dod i’r Ganolfan Ddysgu Cymunedol i Oedolion ac yn rheolaidd yn ystod eu hymweliad. Mae gorsafoedd diheintydd dwylo ychwanegol wedi eu gosod mewn mannau allweddol drwy’r canolfannau. Edrychwch allan amdanyn nhw!

Cyrraedd – Beth ddylwn ei wneud wrth gyrraedd Canolfan?

Rydym yn ceisio annog dysgwyr i gyrraedd dim mwy na 5 munud cyn y wers er mwyn osgoi ciwiau ac annog cadw pellter cymdeithasol.  Bydd staff y dderbynfa yn cyfeirio unrhyw un sy’n ansicr o leoliad eu hystafell ddosbarth. Mae sgriniau wedi eu gosod yn y dderbynfa i’ch diogelu chi a’n staff.

Rheolaeth Dilyn ac Olrhain

I gefnogi gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG, rydym yn gofyn i bob ymwelydd ddarparu rhif ffôn er mwyn galluogi cysylltu’n haws os bydd achos o Coronafeirws (Covid-19) yn cael ei gadarnhau. Cofnod dros dro fydd hwn, sy’n cael ei gadw’n ddiogel am 21 diwrnod, cyn cael ei ddinistrio.

Cymerir cofrestr yn y dosbarth i nodi pwy sydd ar y safle. Bydd rhai i unrhyw un/staff nad ydynt yn mynychu dosbarth lofnodi a rhoi eu manylion.

Beth ddylwn ei wneud pan ddaw’r dosbarth i ben?

Ar ddiwedd eich dosbarth, dilynwch yr arwyddion allan a gadewch y ganolfan mor gyflym ac mor ddiogel ag y bo modd. Mae’n ofyniad i chi adael y safle’n syth ar ôl y dosbarth ac i beidio â chymdeithasu y tu allan i’r ystafelloedd dosbarth.

Oes yna unrhyw wahaniaethau eraill mewn ystafelloedd dosbarth?

I gynorthwyo gydag awyru ystafelloedd dosbarth a’r ganolfan, bydd ffenestri a drysau’n aros ar agor, os yw hynny’n bosibl, gan gadw at reoliadau tân ar yr un pryd. Efallai yr hoffech chi wisgo rhagor o ddillad yn yr amgylchiadau.  Efallai y byddwch yn sylwi hefyd bod gosodiad rhai ystafelloedd dosbarth wedi newid neu fod rhai eitemau wedi eu cludo ymaith i greu rhagor o le ar gyfer dysgu.

Beth sy’n digwydd mewn perthynas ag adnoddau dysgu ac offer arbenigol?

Rydym yn annog pob defnyddiwr i leihau cysylltiad gydag unrhyw offer a rennir, boed hynny’n adnoddau dysgu neu offer arbenigol dylid cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg. Gofynnwn i bob defnyddiwr y Ganolfan gydweithredu gan sicrhau bod eich gorsaf waith a’r holl offer a rennir yn cael ei lanhau.

Bydd clytiau diheintio ar gael ym mhob dosbarth felly dylai pawb, fel mater o drefn, lanhau offer a rennir cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Dylai unrhyw ddeunyddiau glanhau gael eu gosod wedyn yn y biniau a ddarperir.

Gorchuddion wyneb

O ddoe, daeth yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn siopau a lleoedd cyhoeddus eraill sydd dan do. Gallaf gadarnhau nad ystyrir bod lleoliadau addysg o fewn y diffiniad o “leoedd cyhoeddus”. Rydym wedi cynnal asesiadau risg i benderfynu a ddylid defnyddio gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cymunedol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol. Gallaf gadarnhau y bydd yn ofynnol i bob dysgwr a staff wisgo mwgwd wyneb pan fyddant mewn ardaloedd cymunedol yn ein canolfannau Dysgu Oedolion a'r Gymuned.

Mae mygydau’n ofynnol mewn ystafelloedd dosbarth/gweithdai os na allwch chi gadw pellter o 2 fetr, neu wrth symud o gwmpas yr ystafell ddosbarth.  Gall dysgwyr a staff ddewis defnyddio mygydau ar unrhyw adeg i helpu i leihau’r perygl i’w hunain ac eraill, ac rydym yn annog dysgwyr a thiwtoriaid i wneud hyn er mwyn teimlo’n fwy hyderus am fynd i’r lleoliad dysgu. Mae ein dosbarthiadau i gyd wedi eu hail-drefnu i gadw pellter cymdeithasol wrth eistedd wrth ddeg ac felly does dim angen mygydau. Serch hynny, rydym yn cefnogi dysgwyr sy’n dewis eu gwisgo. 

Cwrdd o dan do

Mae cyflenwad addysg wedi ei eithrio o’r rheol yma, felly rydym yn falch o fedru dweud y bydd cyrsiau’n mynd ymlaen gyda’r mwyafswm o ddysgwyr sy’n berthnasol i gapasiti diogel pob ystafell ddysgu.

A fydd caffis neu fannau cyffredin ar agor?

Bydd ein caffis a’r mannau cyffredin wedi cau dros dro ar gyfer Tymor yr Hydref, felly ni fydd bwyd a diod ar gael i’w brynu tra byddwch ar y safle. Rydym hefyd yn gofyn i chi beidio â bwyta ar y safle tra byddwch gyda ni. Bydd dŵr yfed ar gael o hyd o’n peiriannau dŵr, ond rydym yn gofyn i chi ddod â’ch potel ddŵr eich hun gyda chi pan fyddwch yn mynychu.

Beth ddylech chi wneud mewn argyfwng?

Os bydd y larwm dân yn seinio, byddwn yn dilyn y trefniadau arferol i adael ac yn ystod y cyfnod hwn nid oes angen cadw pellter cymdeithasol. Nodwch fod angen i ni ymgymryd ag un ymarfer gadael mewn argyfwng fesul tymor.

Teimlo’n Sâl – Beth ddylwn ei wneud?

Os oes gennych chi neu aelod o’ch aelwyd unrhyw symptomau tebyg i’r ffliw neu Goronafeirws (Covid-19) neu os ydych wedi profi’n bositif am Goronafeirws (Covid-19) yn y 10 diwrnod diwethaf, PEIDIWCH Â MYNYCHU EICH CWRS. Os byddwch yn mynd yn sâl ar ôl mynychu unrhyw un o’n canolfannau, cysylltwch â ni ar unwaith drwy ffonio 01633 647647.

Beth sy’n digwydd os bydd newid yng nghyngor Llywodraeth Cymru sy’n golygu na all dosbarthiadau wyneb i wyneb barhau?

Os bydd cyngor Llywodraeth Cymru yn golygu na all dosbarthiadau wyneb i wyneb barhau, bydd dosbarthiadau yn symud ar-lein, lle bo modd. Os oes cyfnod clo rhannol ac os yw hyn yn arwain at gau un neu fwy o’r Canolfannau, lle’n briodol bydd dosbarthiadau yn symud ar-lein neu’n cael eu hadleoli i Ganolfan gyda lle. Os bydd hyn yn digwydd, ni fydd ad-daliad. Os na all dosbarthiadau barhau ar-lein, neu o Ganolfan arall, bydd ad-daliadau yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif Credyd Dysgwr Unigol i’w defnyddio ar gyfer cwrs arall yn y dyfodol. Fel arall, gellir rhoi ad-daliad am y sesiynau a gollwyd.